Zo siedmeho mimoriadneho zasadnutia MsZ v Partizánskom

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo v utorok 15. mája 2012 na svojom mimoriadnom zasadnutí siedmu aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 24/2009 o sociálnych službách, podmienkach ich poskytovania a úhradách za sociálne služby v rozsahu pôsobnosti mesta Partizánske, ktorú si vyžiadala posledná novela zákona o sociálnych službách.  

Na novelu zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť od 1. marca 2012,  reagovali mestskí poslanci už v polovici marca, kedy v súlade s novou legislatívou prioritne odsúhlasili na mimoriadnom zasadnutí  zmenu výšky úhrad za stravu v zariadení sociálnych služieb Domov.  Novelizácia zákona však priniesla viaceré legislatívne zmeny, ktoré musí mesto zapracovať do príslušného VZN najneskôr do konca júna, vrátane nadobudnutia jeho účinnosti. Ako vysvetlila pri predkladaní návrhu siedmej aktualizácie VZN  poverená vedúca oddelenia sociálnych služieb a spoločenských vzťahov MsÚ Tatiana Böhmová, úprava zákona prináša päť zásadných zmien: zmenu financovania zariadení sociálnych služieb (ZSS) zriadených obcou, vylúčenie vykonávania posudkovej činnosti, sprísnenie postupu uplatňovania pohľadávky voči klientovi, sprísnenie doplnkových činností, zvyšujúcich kvalitu sociálnej služby a stanovenie minimálnej výšky úhrady pre klienta. Ako ďalej zdôraznila, poslednú zmenu bolo potrebné premietnuť do cenníka poplatkov za poskytovanie sociálnej služby v Domove (bol schválený na mimoriadnom zastupiteľstve v marci), v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) a za poskytovanie opatrovateľskej služby. Súčasne bolo nutné doplniť do cenníkov aj úhradu, ak sa bude sociálna služba poskytovať bez posudkovej činnosti. V priamej súvislosti so zmenou cenníka úhrad opatrovateľskej služby a pobytových sociálnych služieb v Domove a v ZOS, sa bude meniť aj cenník za poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života.  V súlade  so zákonnou povinnosťou samosprávy, stanoviť vo VZN mesačnú výšku úhrady klienta tak, aby bola minimálne vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rozpočtový rok, sa budú cenníky úhrad za sociálnu službu každoročne prehodnocovať.

Mestskí poslanci na utorkovom mimoriadnom zasadnutí schválili aj štvrtú zmenu rozpočtu pre rok 2012, ktorá okrem iného zahŕňa čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 78 000 €, z ktorých 6 000 € pôjde na nákup dvoch kosačiek, 47 000 € na rekonštrukciu priestorov nad poštou v Šimonovanoch a 25 000 € na rekonštrukciu Domu kultúry v Návojovciach.

Tretie prijaté uznesenie mimoriadneho zastupiteľstva zahŕňalo, v súlade so Strategickým plánom ďalšieho rozvoja areálu Letiska Malé Bielice, schválenie  spôsobu a ceny prenájmu pozemkov v areáli letiska občianskemu združeniu Letecký klub Prestige, za účelom výstavby hangárovacích boxov a prístupovej cesty.

Môže sa Vám ešte páčiť...