Zo septembrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Veľkých Bielic

Veľké Bielice boli ďalšou zastávkou primátora Jozefa Božika v rámci jeho pravidelných diskusií s občanmi mestských častí. V jedálni miestnej základnej školy sa v stredu 25. septembra zišlo približne štyridsať obyvateľov, ktorí využili príležitosť vypočuť si informácie priamo z úst prvého muža radnice a zároveň mu položili otázky, ktoré zaujímajú všetkých Bieličancov.

 

V úvode stretnutia zhrnul primátor realizované investičné akcie a stručne informoval aj o aktuálne prebiehajúcich aktivitách na území Partizánskeho. Zmienil sa aj o priebehu prác na stavbe nového kultúrneho domu, ktorý by mal byť podľa jeho slov dokončený a odovzdaný do užívania v predpokladanom termíne. Ukončené je aj výberové konanie na realizáciu nových chodníkov na cintoríne a už čoskoro by sa malo začať s ich výstavbou.

Problém dopravnej situácie na ceste I/64 z pohľadu chodcov a cyklistov rezonoval na stretnutí najviac. Obyvatelia majú obavu o svoju bezpečnosť pri pohybe v úseku od mosta cez rieku Belanku až po kruhovú križovatku pri obchodných prevádzkach. Podľa vyjadrenia primátora si tu neplní úlohu ani správca komunikácie, ktorý doposiaľ nerealizoval obnovu vodorovného dopravného značenia. Práve to by signalizovalo vodičom oddelenie časti vozovky určenej pre chodcov a pre cyklistov. Mesto by malo na svoje náklady v priebehu jesene osadiť na spomínaný úsek oddeľovače s reflexnými prvkami, ktoré vytvoria hranicu medzi cestou a chodníkom, a budú zároveň bezpečnostným prvkom.

S cestou I. triedy I/64 súvisí aj vybudovanie dvoch priechodov pre chodcov práve vo Veľkých Bieliciach. Dokumentácia je už spracovaná a finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte mesta. V budúcom roku by tak mali byť vybudované priechody podľa najnovších noriem, a to vrátane osvetlenia a ostrovčekov. Obnovy sa popritom dočkajú aj autobusové zastávky.

Medzi ostatné požiadavky, ktoré sa podarilo uskutočniť, patrí aj rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení miestneho futbalového klubu. Ďalšou splnenou úlohou je aj zreštaurovanie sochy sv. Floriána. Takisto sa vyriešil problém rodičov, ktorí svoje deti do školy privážajú autami – upravením priestoru pri vjazde na futbalové ihrisko, kde sa môžu bezpečne otočiť.  Problém „starej vodárne“ neďaleko železničného mosta cez rieku Nitricu, kde sa stretávajú bezdomovci a drogovo závislí, sa zatiaľ mestu nepodarilo vyriešiť. Čaká sa na definitívne potvrdenie vlastníckeho vzťahu k tejto nehnuteľnosti zo strany železníc. Podobne je to aj so zábradlím na cestnom moste cez Nitricu, ktoré je podľa správcu komunikácie zatiaľ stále vo vyhovujúcom stave.

V diskusii občanov zaujímalo, kedy sa začne realizácia projektu budovania kanalizácie a zazneli aj otázky, týkajúce sa možností opravy ciest na ulici Hôrka a Víťazná (za železničným priecestím). V prvom prípade nejde o investičný projekt mesta, a tak zostáva len čakať, ako dopadne výber dodávateľa pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, ktorá je investorom. Primátor zároveň vysvetlil, že kapacity rozpočtu sú obmedzené, všetky komunikácie sa opraviť nedajú a požiadal občanov o trpezlivosť. V spolupráci s Technickými službami bude mesto aspoň provizórne riešiť nevyhovujúci stav ciest.  

Z úst učiteliek zaznela aj nespokojná reakcia s dohľadom polície pri priechodoch pre chodcov v ranných hodinách, keď deti prichádzajú do školy. Túto sťažnosť primátor okamžite riešil s náčelníkom mestskej polície a policajti budú nastupovať na dotknuté miesta v skorších hodinách. Medzi požiadavkami obyvateľov, žijúcich v blízkosti toku rieky Nitrica, sa objavila aj prosba odstrániť naplavené kmene stromov a drevín, ktoré spôsobujú zvýšenie hladiny rieky. To má, samozrejme, aj vplyv na zvýšenie hladiny spodných vôd, a vzniká tak riziko zaplavenia pivníc v rodinných domoch.

Text a foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...