Zo septembrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Šípku

Dvojhodinovú diskusiu s občanmi Šípku, najväčšieho sídliska v Partizánskom, uzavrel v pondelok 30. septembra 2013 primátor mesta Jozef Božik konštatovaním, že v nej odznelo 24 podnetov. Nesľúbil, že všetky budú splnené, ale všetky sú poznačené a magistrát sa nimi bude zaoberať.

Asi štyridsiatka občanov odchádzala z pôdy školy spokojná a s dôverou, že tomu tak bude. Presvedčil ich doterajší prístup samosprávy k problémom sídliska, kde systematicky a postupnými krokmi rieši aj ten najakútnejší. Tým je a bude aj v ďalších rokoch parkovanie. Pri projektovaní sídliska totiž málokto veril prognózam o náraste počtu osobných vozidiel geometrickým radom. Kým sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa rátalo jedno na tri rodiny, dnes nie je ničím výnimočné, že jedna rodina potrebuje zaparkovať pri svojom byte tri vozidlá.

Stav komunikácií a rozsah odstavných plôch nie je len problémom Šípku, ale celomestským. Preto primátor úvod svojho príhovoru k občanom orientoval práve na rekapituláciu investičných akcií, v ktorých má v tomto roku prím rekonštrukcia ciest a chodníkov, budovanie nových chodníkov a parkovísk. Pripomenul aj ďalšie investičné aktivity, medzi nimi výstavbu nového Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach, či s podporou Nadácie Velux vo výške 800 tisíc eur plánovanú rekonštrukciu športového areálu v ZŠ R. Kaufmana, ako aj regionálne europrojekty, ktorými sa zrekonštruujú cesty na Turčianky a z Veľkých Uheriec na Skýcov. Zo súkromných zdrojov bude na 24 bytov zrekonštruovaná bývalá slobodáreň a na kultúrno-športové centrum rozostavaný objekt Domu kultúry v centre mesta. Ďalšie investičné akcie avizuje aj nájomca miestnej nemocnice.

Primátor sa dotkol i rezonujúcej témy asociálov a prijatých opatrení samosprávy, vďaka ktorým mesto deložovalo 70 rodín neplatičov za mestské nájomné byty. Zároveň ubezpečil prítomných, že mesto má eminentný záujem dostať neprispôsobivých za hranice mesta. Aj prenájom pozemku pri garážovom dome na Šípku pre developera na výstavbu 68 bytov je výsostne pre slušných občanov.

Nádej na rozšírenie infraštruktúry na sídlisku dáva zámer potenciálneho záujemcu o kúpu objektu OV 3000 a zriadenie ambulancií lekárov a lekárne. Dielčie informácie o financovaní rozvoja sídliska v prvom polroku 2013 zhrnul do záverečného čísla 220-tisíc eur. Použité boli prevažne na údržbu a rekonštrukciu komunikácií, verejné osvetlenie, MHD, na zeleň, detské ihriská, opravy v MŠ a ZŠ. Realizované aktivity sú výsledkom aj dobrej práce poslancov a spolupráce magistrátu s výborom mestskej časti.

Odpočet plnenia požiadaviek z jarného stretnutia predložil zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Týkali sa predovšetkým úprav komunikácií, vybudovania odstavných plôch pre vozidlá, či údržby verejnej zelene. Požiadavky rovnakého charakteru rezonovali aj na jesennom stretnutí. Občania komentovali vyznačenie parkovacích miest na Horskej ulici. Jedni ho prijali pozitívne, ďalší mali výhrady voči ich zúženiu, či zablokovaniu parkovaním aj miest k prístupovým schodom do vchodov činžiakov. No hlavne konštatovali, že parkovacích miest je stále málo a polícia pokutuje vodičov za odstavenie vozidla na trávniku. Viacerí navrhovali ďalšie lokality aj na úkor zelene. Po príklad nebolo treba chodiť ďaleko. Na stavenisku parkoviska pri ohrade školy ležali vyrúbané smreky…

Aj ďalšie stromy na sídlisku prekážajú. Väčšinou vodičom, brániacim vo výhľade na križovatkách, a preto ich žiadajú odstrániť alebo opíliť. Taktiež upozornili na neupravené miesta po rozkopávke pre teplovodné rozvody a opäť sa zaujímali o možnosť opravy valu rieky Nitry a vytvorenia tzv. kyslíkovej dráhy. Primátor prisľúbil aj renováciu autobusových zastávok a ďalšie vybavenie detských ihrísk. Na pretras sa dostali aj nezodpovední majitelia psov, či obmedzené možnosti parkovania v centre mesta pri vybavovaní na úradoch.  

Text a foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...