Životopis

doc. PaedDr. JOZEF BOŽIK, PhD.

primator@partizanske.sk

Údaje

 • Dátum narodenia: 30. 05. 1976
 • Miesto narodenia: Partizánske
 • Rodinný stav: ženatý
 • Národnosť: slovenská

Vzdelanie

 • 1990 – 1994 Gymnázium Partizánske
 • 1995 – 2000 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, bakalárske a magisterské štúdium
 • 2001  Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, rigorózne konanie
 • 2003 – 2009 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, doktorandské štúdium
 • 2011 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, habilitačné konanie

Prax

 • 1994 – 2000 ĽS-HZDS, Bratislava – regionálny manažér
 • 2000 – 2002 podpredseda ĽS-HZDS
 • 2003 – 2005 radca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 2005 – 2007 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Ústav technológie vzdelávania PF, externý pedagóg
 • 2006 – 2008 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, externý pedagóg
 • 2006 – 2009 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie – podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 2008 – doteraz Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, pedagóg
 • 2010 – 2013 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie – podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 2010 – doteraz primátor mesta Partizánske

Verejné funkcie

 • 1994 – 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ ) v Partizánskom a predseda Komisie kultúry, mládeže a športu MsZ, člen Rady školy a podpredseda Výboru mestskej časti Luhy I
 • 1996 – 1998 člen rady Ministra školstva SR pre deti a mládež
 • 1998 – 2002 poslanec MsZ a člen Mestskej rady (ďalej MsR) v Partizánskom, člen Komisie podnikateľských aktivít a dopravy MsZ, člen Rady školy, člen dozorných rád TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (podniky mesta Partizánske)
 • 2001 – 2005 poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ( ďalej Z TSK ), podpredseda Komisie školstva a mládeže Z TSK, člen viacerých rád škôl v pôsobnosti TSK
 • 2002 – 2006 poslanec MsZ a člen MsR  v Partizánskom, člen Komisie výstavby a územného plánu pri MsZ, člen dozorných rád TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (mestské spoločnosti ), člen Mestskej školskej rady, člen Správnej rady umeleckej agentúry ArtPCentrum n. o.
 • 2004 – 2009 člen Národného konventu o budúcnosti EÚ
 • 2006 – 2009 poslanec Z TSK, podpredseda TSK, člen Legislatívno-právnej komisie Z TSK, člen Komisie školstva Z TSK, člen Komisie regionálneho rozvoja Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl, člen Národného monitorovacieho výboru pre Európsky hospodársky priestor a Nórsky finančný mechanizmus, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n.o.
 • 2006 – 2010 člen Rady Ministra školstva SR pre deti a mládež
 • 2006 – 2010 poslanec MsZ a člen MsR v Partizánskom,  člen Komisie školstva a mládeže, člen Mestskej školskej rady, člen viacerých dozorných rád mestských spoločností
 • 2009 – 2013 poslanec Z TSK, podpredseda TSK,  člen Komisie školstva, kultúry a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n. o.
 • 2010 – 2014 primátor mesta Partizánske, podpredseda Regionálneho združenia miest a obcí Stredné Ponitrie, predseda valných zhromaždení mestských spoločností, člen Správnej rady NsP Partizánske, n.o.
 • 2013 – doteraz poslanec Z TSK, člen Komisie školstva, kultúry a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl
 • 2014 – doteraz primátor mesta Partizánske, predseda valných zhromaždení mestských spoločností, predseda Rady školy ZUŠ Partizánske

Občianske aktivity

 • 1993 – 2003 predseda regionálnej a člen, neskôr podpredseda celoštátnej rady Hnutia mládeže za demokratické Slovensko
 • 1995 – 2005 predseda Zväzu národných demokratov Slovenska
 • 1996 – 2003 predseda Slovenského mládežníckeho snemu
 • 1999 – 2002 hovorca Občianskej iniciatívy Občiansko-demokratické fórum ˇ99
 • 1999 – predseda Petičného výboru za vypísanie referenda o neprivatizácii strategických podnikov a používaní slovenského jazyka v orgánoch verejnej správy
 • 2003 – 2005 podpredseda Demokratického fóra mladých
 • 2004 – člen predsedníctva Informačného centra mladých Partizánske
 • 2005 – 2010 predseda Demokratického fóra mladých
 • 2010 – predseda Občianskej iniciatívy Partizánske- Náš domov
 • 2012 – predseda Občianskeho združenia Spolu sme Slovensko
 • 2016 – predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Politická príslušnosť

 • Od 15.8.1994 do 31.8.2012 členstvo v politickej strane ĽS-HZDS
 • Od 1.9.2012 nestraník