Žiaci sa učili o škodlivosti návykových látok aj narábať s pyrotechnikou

Žiaci základných škôl v meste sa v dňoch 7. až 9. decembra 2011 zapojili prostredníctvom putovnej interaktívnej tvorivej dielne do nadnárodného projektu Tvoja správna voľba. Nemenej zaujímavý je aj projekt Bezpečne pre deti, ktorý v stredu 7. decembra 2011 odštartoval na ZŠ Veľké Bielice výchovno-vzdelávacou akciou Správna manipulácia s pyrotechnikou. 

 

Tvoja správna voľba je projekt Prezídia Policajného zboru SR, zameraný na prevenciu kriminality, ktorý bol schválený v rámci programu Európskej komisie –  Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti. Je určený deťom vo veku deväť až desať rokov a jeho cieľom je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Využíva pritom inovatívne prístupy práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne. V Partizánskom ju otvorili, za účasti primátora mesta Jozefa Božika, v stredu 7. decembra 2011 v priestoroch detašovaného pracoviska Vysokej školy Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V tvorivej dielni sa deťom venovali vyškolení animátori z radov príslušníkov policajného zboru a pracovníkov úradu verejného zdravotníctva. S deťmi sa postupne vystriedali pri troch prenosných paneloch so základnými informáciami o tabaku, alkohole a marihuane a vysvetlili im zdraviu škodlivé aj trestnoprávne dôsledky ich užívania.

Do projektu, ktorý je financovaný za podpory Európskej komisie, sa v spolupráci s krajskými riaditeľstvami policajného zboru a úradom verejného zdravotníctva zapojilo 40 miest na Slovensku a 20 miest v Českej republike.

Primátor otvoril v stredu 7. decembra 2011 na ZŠ vo Veľkých Bieliciach aj výchovno-vzdelávaciu akciu pod názvom Správna manipulácia s pyrotechnikou. Policajní špecialisti – pyrotechnici poučili žiakov o bezpečnostných zásadách manipulácie s najčastejšie používanými typmi zábavnej pyrotechniky. Nechýbali ani praktické ukážky správnej a bezpečnej manipulácie s pyrotechnikou, ktorú si potom deti mohli pod dohľadom pyrotechnikou aj samé vyskúšať. Táto akcia bola prvou aktivitou v rámci projektu Bezpečne pre deti, ktorý je zameraný na zníženie výskytu sociálno-patologických javov v rómskych komunitách výchovnými, vzdelávacími a športovými aktivitami. Vďaka  finančnej dotácii tritisíc eur z Úradu vlády SR  ho bude  Mesto Partizánske v spolupráci krajským a okresným riaditeľstvom Policajného zboru realizovať na základných školách a školských zariadeniach v meste do marca budúceho roka.

 

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...