Zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť mesta na troch projektoch

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo na svojom septembrovom rokovaní spoluúčasť mesta na troch projektoch.

Jedným z nich je vybudovanie cyklochodníka s názvom „Pešo a na bicykli za pamiatkami v mestách Partizánske a Valašské Meziříčí“. V rámci programu Interreg schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre mesto nenávratný finančný príspevok na projekt vo výške približne 600-tisíc eur. Spoluúčasť mesta predstavuje 5 % z celkových oprávnených nákladov vo výške 32-tisíc eur. „Cyklochodník prepojí Vodný hrad v Šimonovanoch s mestskou časťou Štrkovec, po ulici Terézie Vansovej sa dostaneme na hranicu ulice Riečna, odtiaľ na pravú stranu koruny hrádze rieky Nitry až po lavičku na hranici mestských častí Luhy II a Veľké Bielice a pokračovať bude po korune hrádze smerom na Malé Bielice,“ priblížil primátor Jozef Božik s tým, že ide o prvý cyklochodník, ktorý by bol na území mesta vybudovaný po roku 1993. Celková dĺžka cyklotrasy by mala byť približne šesť kilometrov. Súčasťou stavby budú aj priechody pre cyklistov, odpočívadlá, lavičky s mapkou cyklotrasy, informačné tabule a dopravné značenie. Osvetlená bude verejným osvetlením. „Za mimoriadne dôležité považujem to, že kľúčovou akvizíciou v celom projekte je prenájom pravej strany koruny hrádze rieky Nitry s tým, že mesto by v prípade úspešnosti celkovej realizácie v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov zrekonštruovalo korunu hrádze, čím by sme získali peknú lokalitu pre cyklistov i chodcov a pre miestny cestovný ruch,“ uviedol primátor. S výstavbou cyklochodníka by sa malo začať na jeseň 2019, respektíve na jar 2020.

Poslanci zároveň schválili zámery uchádzať sa o finančné prostriedky na realizáciu vodozádržných opatrení. Ide o tri lokality v rámci mesta, a to na ulici Rudolfa Jašíka za ÚPSVaR, druhá za budovou Mestského úradu a tretia v blízkosti podchodu a vstupu do bývalých ZDA. „Tieto vodozádržné opatrenia sa realizujú z titulu adaptácie urbanizovanej časti mesta k novým klimatickým pomerom. Snahou Slovenskej republiky a EÚ je vytvárať také spevnené plochy, pod ktorými budú objekty, ktoré budú vodu zadržovať a postupne uvoľňovať buď do podložia, respektíve sa bude voľne vyparovať,“ vysvetlil primátor. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na vodozádržné opatrenia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky na každý projekt zvlášť budú vo výške takmer 195-tisíc eur, spolufinancovanie mesta predstavuje päť percent.

„Ďalším projektom je nízkouhlíková stratégia, ktorá súvisí s energetickými auditmi jednotlivých budov tak, aby sa v budúcnosti mesto mohlo uchádzať o finančné prostriedky z hľadiska modernizácie a zvyšovania energetickej efektívnosti,“ informoval primátor Jozef Božik.

Výzvu na podporu nízkouhlíkových stratégií vyhlásila Slovenská energetická a inovačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OP Kvalita životného prostredia. „Cieľom je modifikovať a aktualizovať energetickú koncepciu mesta tak, aby jej súčasťou bola aj táto stratégia, ktorá je zákonnou podmienkou každej energetickej koncepcie. Týmto projektom chceme zabezpečiť, aby veľká časť aktualizácie bola hradená z európskych zdrojov,“ dodal primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...