Zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektov na rekonštrukciu Vodného hradu a mestskej knižnice

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom si do svojich kresiel sadli opäť začiatkom apríla. Na netradične krátkom 22. riadnom zasadnutí sa síce dlho nezdržali, zato stihli odsúhlasiť zmenu rozpočtu aj dva dôležité projekty. 

V polovici decembra minulého roka zverejnilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ide o výzvu regionálneho operačného programu (ROP) a účelom je poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom na realizáciu projektov. Cieľ týchto projektov by mal pritom naplniť predstavu opatrenia, ktorým je v tomto prípade posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Zámerom projektov by tak malo byť zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni, a to prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie významných pamiatkových objektov. Na výzvu zareagovalo aj vedenie mesta Partizánske, ktoré sa v rámci nej rozhodlo vypracovať a predložiť dva projekty. Na aprílovom zasadnutí s nimi oboznámilo poslanecký zbor.

Jedným z projektov je rekonštrukcia kaštieľa – Vodného hradu Šimonovany. Táto kultúrna pamiatka, pochádzajúca zo 14. storočia, je síce vo vlastníctve mesta, no jej súčasný stav nedovoľuje vhodné využitie. Vďaka projektu by mesto dokázalo zrevitalizovať pamiatku, a preto doňho zahrnulo sanáciu strešnej rekonštrukcie, vyriešenie vnútornej vlhkosti a inštaláciu vykurovania. Zároveň by obnovilo vnútorné priestory tak, aby bolo možné objekt využívať ako prevádzku Mestskej knižnice v Partizánskom. Po novom by tu mohla svoje miesto nájsť čitáreň, prednášková sála a verejný internet. Súčasťou je aj zriadenie expozície o histórii, exteriérové úpravy sadu a nové oplotenie. Podľa podmienok výzvy však objekt pamiatky musí spravovať mestská príspevková alebo rozpočtová organizácia. Z tohto dôvodu bolo potrebné, aby poslanci schválili aj prevod objektu Vodného hradu zo SMM do správy Mestskej umeleckej agentúry, príspevkovej mestskej organizácie. Celý projekt by mal stáť 942 098 €. Päťpercentné spolufinancovanie mesta pritom predstavuje 47 104,90 €.

Druhým projektom je rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestskej knižnice v Partizánskom. Zameraný je najmä na tie problémy, ktorých odstránenie by výrazne zefektívnilo celkové prevádzkovanie. Zahŕňa zateplenie budovy, osadenie novej strešnej krytiny, výmenu okien a dverí a úpravu vstupov. Oprávnené rozpočtové náklady na tento projekt predstavujú čiastku 348 905 €, pričom päťpercentná spoluúčasť mesta je obsiahnutá sumou 17 445,26 €.

Aby sa mesto Partizánske vôbec mohlo uchádzať o finančné prostriedky, projekty museli schváliť v prvom rade poslanci na aprílovom zasadnutí. Tí oba projekty posunuli jednohlasne ďalej. „Ak by sa nám podarilo uspieť v prípade oboch projektov, tak by sme výrazným spôsobom dokázali posunúť dopredu rekonštrukčné práce na inštitúciách kultúrneho charakteru – aj na kultúrnej pamiatke Vodný hrad Šimonovany, aj v mestskej knižnici,“ uviedol primátor Jozef Božik.

V rámci programu sa poslanci MsZ zaoberali aj ďalším bodom, a to rozpočtovými zmenami. Týkajú sa čerpania prostriedkov z rezervného fondu, v súvislosti s interiérovým vybavením a rekonštrukciou Historického múzea v Partizánskom. Tento projekt je spolufinancovaný mestom vo výške 5 %, avšak výdavky musia byť najprv uhradené z vlastných zdrojov. Potom, ako bude táto čiastka uhradená, sa po konečnom zúčtovaní vráti späť. Deje sa tak preto, lebo ide o europrojekt, financovaný z fondu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky. Poslanci v závere schválili aj presun rozpočtových prostriedkov, týkajúci sa rekonštrukcie šatní v ŠKD pri Základnej škole s MŠ na Veľkej okružnej. „V úprave rozpočtu sme navrhli dvetisíc eur presunúť z rozpočtových prostriedkov školy, keďže je povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,“ upresnil primátor. Posledná úprava rozpočtu sa týka rekonštrukcie cesty pred budovou ÚPSVaR v Partizánskom. „V priebehu prác dodávateľská firma zistila, že pod asfaltom je technologicky nevyhovujúce podložie. A preto je potrebné urobiť najprv nové podložie. Je nutné, aby mesto Partizánske vypísalo novú súťaž, kde bude potrebné o 6-tisíc € navŕšiť čiastku, ktorá bola pôvodne viazaná na rekonštrukciu cesty pred budovou ÚPSVaR. Tieto financie presúvame z rozpočtu na projekt priechodu cez železničné priecestie pri Kauflande, nakoľko už dnes vysúťažený projekt je nižší, než bolo pôvodne viazaných 90-tisíc €. Čiže nedochádza tak k ďalšiemu zaťaženiu finančného rozpočtu,“ uzavrel primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...