Zastupiteľstvo schválilo odpredaj budovy OV 3000

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom sa v utorok 23. júna 2015 opäť stretli na pravidelnom rokovaní. Padlo na ňom aj rozhodnutie o predaji budovy OV 3000 na sídlisku Šípok.  

V úvode zasadnutia  si poslanci vypočuli z úst zástupcu riaditeľa OO PZ SR v Partizánskom Róberta Hartmana správu o vývoji kriminality na území mesta. Policajti z Partizánskeho podľa prezentovaných informácií zo štatistiky vyšetrovania trestných činov patria v ich objasnenosti k najlepším v Trenčianskom kraji. Opäť sa osvedčil aj kamerový systém mestskej polície, vďaka ktorému sa podarilo vyriešiť krádež auta na Horskej ulici na sídlisku Šípok. Na otázky k posledným udalostiam v meste (výbuch na Šípku a podpálené auto na ulici Gen. Svobodu) sa vzhľadom na stav vyšetrovania zástupca polície vyjadriť nemohol. Polícia by ale uvítala väčšiu aktivitu občanov pri nahlasovaní podozrenia z trestnej činnosti, pretože práve včasný zásah môže pomôcť k jej objasneniu alebo zabráneniu v protiprávnom konaní. 

V ďalšom priebehu rokovania poslanci schválili aktualizáciu VZN o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby, aby bolo nariadenie v súlade s platnou legislatívou. Aktualizuje sa každoročne v termíne do 30. júna, aby boli realizované platby za tieto služby v správne stanovenej výške. Poslanci prijali aj výročné správy mestských organizácií za rok 2014, ktoré pred rokovaním parlamentu prešli dozornými a správnymi radami a tiež príslušnými komisiami a mestskou radou. V zmysle zákona o obecnej polícii bolo na návrh primátora schválené vytvorenie miesta stáleho zástupcu náčelníka MsP. Ten bude mať presne určené kompetencie pre zastupovanie náčelníka MsP počas jeho neprítomnosti. Predovšetkým ide o priame riadenie výkonu služby policajtov a o dohľad nad zabezpečením činnosti útvaru. Stáleho zástupcu náčelníka MsP menuje podľa zákona primátor. V prípade Partizánskeho je hlavným dôvodom pre vytvorenie miesta stáleho zástupcu náčelníka hlavne zefektívnenie riadiacej činnosti a lepší manažment. Dôležitým bodom programu bola aj poslancami prijatá zmena rozpočtu mesta. Vyžiadala si ju plánovaná realizácia investičných aktivít v súlade so schválenými prioritami. Mesto v tomto prípade na základe rozhodnutia MsZ použije vlastné finančné zdroje. Zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo odpredaj budovy OV 3000 na sídlisku Šípok. Úspešný uchádzač z opakovanej transparentnej verejnej obchodnej súťaže by mal v blízkej dobe podpísať kúpno-predajnú zmluvu s totožnými podmienkami, ako boli uvedené v súťaži. Do investičného rozpočtu mesta by po jej podpísaní malo pribudnúť 400-tisíc eur. V ďalšej vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži bolo mesto podľa slov primátora neúspešné. O prenájom pozemkov na letisku v Malých Bieliciach, kde by mal byť vybudovaný komplex rekreačno-športovej oddychovej zóny, neprejavil záujem žiadny uchádzač.

V záverečnej diskusii rezonovala hlavne téma, týkajúca sa materských škôl. Rodičia detí mladších ako 3 roky sa zaujímajú podľa slov poslancov o možnosť  ich umiestnenia do materskej školy. Mesto sa rodičom snaží vyjsť v  ústrety a otvorí triedu pre deti v tomto veku v súlade s legislatívou a v závislosti od reálneho záujmu. Štandardne a v súlade s platnou legislatívou sú do MŠ prijímané deti vo veku od 3 do 6 rokov. Ako uviedol primátor, mesto Partizánske má jedny z najnižších poplatkov v materských školách na Slovensku a aj takto sa snaží podporovať rodiny s deťmi. Poslanci mestského parlamentu  sa opäť stretnú na spoločnom rokovaní 25. augusta.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...