Z pracovných výjazdov primátora v Návojovciach, Malých Bieliciach, Veľkých Bieliciach a na Šípku

V každej mestskej časti Partizánskeho absolvuje primátor Jozef Božik počas roka okrem dvoch verejných stretnutí s občanmi aj jeden pracovný výjazd. Jeho primárnym cieľom je posúdiť priamo v teréne reálne možnosti riešenia najpálčivejších problémov danej časti mesta. V tomto duchu sa niesli koncom tretieho májového týždňa aj výjazdy v Návojovciach, Malých Bieliciach, Veľkých Bieliciach a na Šípku. 

Návojovce

Seriál výjazdov začal primátor vo štvrtok 21. mája 2015 v Návojovciach, kde bola ako prvá v centre pozornosti kaplnka na cintoríne. Stavba z roku 1899, využívaná ako dom smútku, má navlhnuté múry a potrebovala by celkovú rekonštrukciu. Do akej miery bude možné kaplnku zrenovovať, bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých prác. Tie budú prednostne zamerané na odvlhčenie objektu a riešenie odvádzania vôd z jeho okolia. Okrem priechodu pre chodcov cez hlavnú cestu, ktorý by mal byť realitou tento rok, je v Návojovciach prioritou aj riešenie problémov s odvedením povrchových vôd na ulici Kolónia. Ako vysvetlil primátor počas výjazdu tamojším obyvateľom, projektová dokumentácia na vybudovanie dažďovej kanalizácie v tejto lokalite sa už pripravuje. Po jej vypracovaní sa rozhodne, kadiaľ kanalizácia povedie a kedy sa bude realizovať. Najneskôr by to však malo byť na jar budúceho roka. V prípade dostatku finančných prostriedkov by Návojovčania chceli investovať aj do novej strechy a fasády kultúrneho domu. Zatiaľ sa chcú sústrediť aspoň na menšie úpravy. Po oprave stropu v kuchynke by radi v kultúrnom dome ešte minimálne vymaľovali schodisko a vymenili štyri okná.

Malé Bielice

Štvrtkový výjazd primátora pokračoval v Malých Bieliciach. Pracovná skupina sa stretla na Žabokreckej ceste, kde diskutovala o najvhodnejšom riešení odvádzania vôd na tejto komunikácii. To je problematické najmä v časti pri objektoch bývalého družstva, kde sa po dažďoch hromadia nánosy bahna, stekajúce z priľahlej poľnej cesty. Na tvare miesta bolo navrhnuté opatrenie, ktoré spočíva v prehĺbení rigola popri komunikácii a osadení záchytného žľabu s mriežkou v mieste stretu s poľnou cestou. K zlepšeniu celkovej situácie s odvodnením Žabokreckej cesty by tiež mala prispieť plánovaná úprava vyspádovania rigolu smerom na Žabokreky a následné znovu prečistenie priepustu pod štátnou cestou. Malobieličanci sa tento rok dočkajú aj požadovaných odstavných plôch pri kostolíku na Kúpeľnej ulici. Ako sa na výjazde dohodlo, pôjde o pozdĺžne parkovanie medzi cestou a oplotením parku, pričom zatrávňovacie panely budú uložené od chodníka ku kostolíku až po prístupovú cestu k spoločenskému centru.

Veľké Bielice

Prvý z dvoch pracovných výjazdov si v piatok 22. mája 2015 nasmeroval primátor do Veľkých Bielic. V Základnej škole na Ulici športovcov si spolu s kolegami pozrel škody, ktoré spôsobila zatekajúca strecha. Jej nutná rekonštrukcia je vytýčená ako priorita mestskej časti a snahou vedenia mesta je uskutočniť ju čo najskôr. Ďalšia zastávka bola na futbalovom ihrisku, kde členovia miestneho výboru upozornili na prehnité drevené podhľady strechy nad tribúnou. Následné kroky v tomto smere budú závisieť od posúdenia závažnosti poškodenia a vyčíslenia predbežných nákladov na opravu, ktoré dostali za úlohu Technické služby mesta Partizánske. Pracovná skupina sa prešla aj po Agátovej ulici, kde sa zaujímala najmä  o časť komunikácie, ktorá sa bude tento rok rekonštruovať. V závere výjazdu bola reč o potrebe dočistenia odvodňovacieho kanála na Agátovej ulici, ktoré bude mesto urgentne žiadať od jeho správcu, Správy povodia hornej Nitry.           

Šípok

Druhý piatkový výjazd si primátor naplánoval na Šípku. Úvodná zastávka pracovnej skupiny súvisela s najurgentnejšou prioritou tejto mestskej časti. Je ňou vybudovanie 184 metrov dlhého úseku kanalizácie na dažďovú vodu na Horskej ulici, ktorá má eliminovať opakované vytápanie bytového domu č. 1308. Pre komplexné riešenie problematiky odvádzania povrchových vôd na Horskej ulici však bude potrebné zvážiť aj realizáciu ďalších opatrení. A to hlavne nad bytovým domom č. 1312, odkiaľ na ulicu stekajú voda aj bahno z priľahlého svahu. Na Horskej ulici sa tiež hovorilo o likvidácii bývalej výmenníkovej stanice pri bloku č. 1314, na mieste ktorej chce mesto vybudovať parkovacie plochy pre zhruba 25 áut. Bez povšimnutia výjazdovej skupiny neostal ani stav schodiska, spájajúceho Horskú a Malinovského ulicu. Obklady na viacerých schodoch sú značne poškodené a občanom hrozí riziko úrazu. „Nateraz je potrebné zabezpečiť v prvom rade opravu najviac poškodených časti schodiska. V prípade alternatívy jeho celkovej rekonštrukcie by bolo potrebné prehodnotiť vytýčené priority VMČ Šípok na toto volebné obdobie,“ konštatoval primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...