Z pracovných výjazdov primátora na Luhoch, v Centre, Šimonovanoch a na Štrkovci

Druhú sériu pracovných výjazdov do mestských častí absolvoval primátor Jozef Božik v posledný májový týždeň. V stredu 27. mája 2015 viedli jeho kroky na Luhy II, Luhy I a do Centra. O deň neskôr navštívil spolu s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu, miesto príslušnými poslancami a členmi miestnych výborov aj Šimonovany a Štrkovec.

 

Luhy II

V úvode výjazdu na Luhoch I zamierila pracovná skupina do Základnej školy na Veľkej okružnej. Tam ju už vo vestibule čakala riaditeľka Jana Beňušková. Ak túto školu dobre poznáte, isto vám neuniklo, že na jednej stene vestibulu visí nápis, vyjadrujúci známe heslo olympiády „Citius, altius, fortius“. Okrem toho, že korešponduje so športovým zameraním školy, ktorým sa hrdí, súvisí aj s ďalšou definíciou. Vyjadruje totiž snahu o neustály pokrok, a ten je citeľný aj v škole. O zveľadení budovy napovedá obnovená fasáda a zateplenie budov. Najnovšie však v škole riešia otázku regulácie kúrenia, ktorá predstavuje aktívnu alternatívu znižovania spotreby energie. Po zateplení budov chce mesto vyregulovaním kúrenia dosiahnuť maximálnu energetickú efektívnosť. Primátor tak pri príležitosti výjazdu nahliadol i do školskej kotolne. Ako sa už občania Luhov II dozvedeli na jarnom verejnom stretnutí, táto investícia patrí v mestskej časti v roku 2015 k jednej z priorít.

Na výjazde však riaditeľka školy upozornila aj na problém so zatekajúcou strechou. „Navrhujem, aby sme sa cez oddelenie výstavby povenovali príčinám, možnostiam a vyčísleniu týchto opráv, lebo priorita číslo jeden je, aby nám do školy nepršalo. Ak by sme to neriešili, vznikli by ďaleko väčšie škody, ako je oprava samotnej strechy,“ uviedol primátor. 

Aktívne sa mesto postavilo aj k riešeniu nerovného povrchu chodníka medzi základnou a materskou školou. Vyspádovanie a odvádzanie vody z chodníka by malo vyriešiť vytvorenie trativodu z makadamu. Pracovná skupina sa následne vybrala smerom k miestu, len niekoľko metrov za areálom materskej školy, kde by malo vzniknúť nové detské ihrisko. Dohoda znie tak, že jeho vybudovanie aj oplotenie zafinancujú sponzori a mesto poskytne pozemok a postará sa aj o dodanie mobiliáru.

 

Luhy I

V mestskej časti Luhy I je v plnom prúde rekonštrukcia chodníka na Ulici gen. Svobodu. Ešte pred rokom zvažovala pracovná skupina na výjazde aj vybudovanie odstavných plôch s prístupovou cestou pri bloku č. 721. Plány však zmarila petícia občanov, ktorí radikálne odmietli vytvorenie parkoviska v danej lokalite. Na výjazde poslanci navrhli vybudovať odstavné plochy na mieste bývalých záhrad, vedľa areálu Technických služieb mesta Partizánske, ďalej od okien obyvateľov domu.

Odtiaľ viedli kroky pracovnej skupiny do Panoramatického 3D kina, kde realizačná firma finišuje s modernizáciou kinosály. Výjazd zavŕšila návšteva Základnej školy Radovana Kaufmana. Telocvične a športový areál sú od 1. júna v rukách dodávateľa, ktorý tu v priebehu 10 mesiacov vybuduje multifunkčné športové centrum. Projekt je podľa slov primátora kľúčovou prioritou v tomto volebnom období. „V prvom a druhom roku volebného obdobia sa bude realizovať výstavba športového centra, potom  by sme chceli vymeniť okná a zatepliť budovu ZŠ. Navyše, dopočul som sa o ďalšom probléme so zatekajúcou strechou. To bude ale na ďalší rozhovor,“ uviedol primátor.  Riaditeľka pri tejto príležitosti pripomenula, že v telocvični, ktorá sa bude rekonštruovať, zostane nepotrebné vybavenie, ako kladiny, kruhy či rebriny. Škola ho už viac nebude potrebovať, avšak, zísť sa môže inej škole, resp. športovému klubu.

 

Centrum

„Ideme na tvar miesta tých aktivít a projektov, ktoré sa budú realizovať buď v tomto, alebo nasledujúcom roku a ktorými sa budeme prednostne zaoberať,“ informoval hneď v úvode výjazdu v Centre primátor. Preto si ako prvú vybral návštevu Komenského ulice, kde ho už netrpezlivo čakali členovia VMČ spolu s obyvateľmi okolitých bytových domov. Spolunažívanie s občanmi Nábrežnej ulice je v tejto časti mesta neustále nosnou témou, o čom sa primátor opäť presvedčil zo slov prítomných občanov. Podľa slov podpredsedu VMČ Juraja Krasulu, „ľudí, okrem iných vecí, ako je neporiadok, bordel a hluk, najviac trápi poškodené pletivo. Bola požiadavka spevniť ho.“ V tomto smere vyjde mesto v ústrety výboru mestskej časti a požiadavkou sa bude zaoberať. Rovnako bude postupovať aj pri inštalácii osvetlenia pri bytovom bloku č. 199. Na jeho potrebu z hľadiska bezpečnosti apelovali nespokojní občania. Primátor sa pri tejto príležitosti vybral aj na Nábrežnú ulicu, kde sa v druhý júnový týždeň začne s búraním bytovky č. 207. Na jej mieste zostane len spevnená plocha, ktorú budú miestni využívať ako plochu na parkovanie motorových vozidiel. O búraní sa hovorilo aj pri bytovom bloku č. 945, kde sa pozornosť vedenia mesta sústredila na nízku chátrajúcu budovu. Na to, že je nutné riešiť jej osud, upozornili primátora občania na jarnom stretnutí. V minulosti budova patrila učilišťu a slúžila ako ubytovňa pre ženy. Hneď pri vstupe bola veľká vrátnica, za ňou spoločenská miestnosť, využívaná ešte v 90-tych rokoch, a dominantné bolo aj átrium s fontánou, lavičkami, plné zelene. Dnes je budova v dezolátnom stave a ako sa pracovná skupina mohla presvedčiť na vlastné oči, na jej streche doslova stojí voda. Naliehavosť situácie prinútila vedenie mesta dospieť na výjazde k dvom možným riešeniam. „Buď  si objekt necháme v majetku mesta a zbúrame ho z vlastných prostriedkov, alebo by budova išla do predaja s cieľom asanovať ju a určiť priority, čo by mohlo na jej mieste vzniknúť,“ navrhol primátor. Tento koncept však nechal najprv na posúdenie výboru mestskej časti a na základe jeho stanoviska sa s návrhom bude mesto ďalej zaoberať.

 

Šimonovany

Pracovná skupina si za začiatok výjazdu v Šimonovanoch vybrala ich neuralgický bod – finalizáciu výstavby bytových domov na Bezručovej ulici. Na danom mieste už čakali miestni obyvatelia spolu s poslancami Antonom Jašíkom a Petrom Matloňom, aby predniesli svoje postrehy, ktoré súvisia s doterajším priebehom stavebných prác. Opätovne sa prejednávali problémy, ktoré spôsobili ťažké mechanizmy jazdou po priľahlých cestách. Išlo o popraskanú kanalizačnú vpusť a niekoľko prístupových chodníkov do rodinných domov. „Čo sa týka opráv prepadnutých kanalizačných vpustí na Bezručovej ulici, budú uvedené do zápisu pre kolaudáciu. Pokiaľ závady nebudú odstránené, stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie,“ potvrdil občanom Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ. Na tzv. Bezručke sa hovorilo aj o detskom ihrisku, ktoré má byť vybudované za bytovou výstavbou. Primátor zdôraznil, že sa taktiež vybuduje ihrisko ako súčasť stavebného plánu, ku ktorému sa investor zaviazal. Pracovná skupina sa presunula, aby zhodnotila stav úsekov ciest na Pekárenskej a Tehelnej ulici. „Pekárenská ulica je v dezolátnom stave a ten trvá už cez 10 rokov. Ide o problém s kanalizáciou, pričom je tu zlúčená dažďová a splašková kanalizácia. Niektorým obyvateľom tejto ulice počas silnejších dažďov vyplavuje splašky do pivnice,“ vysvetlil pálčivú situáciu poslanec za Šimonovany Anton Jašík. Náprava stavu je však už na obzore. Ako povedal primátor: „Oba úseky sú základnými prioritami tejto mestskej časti pre aktuálne volebné obdobie. Máme uskutočnenú štúdiu realizovateľnosti a pripravuje sa projektová dokumentácia. Keď budú vyčíslené všetky náklady, a v rozpočte pre budúci kalendárny rok sa tieto finančné náklady pokryjú, či už z vlastných príjmov, alebo z rezervného fondu, či úverových zdrojov bude možné, aby sa zrealizovala oprava Pekárenskej ulice. Až potom príde na rad Tehelná, ale to už hovoríme o druhej polovici tohto volebného obdobia…“ S Tehelnou ulicou sa spája ešte jeden problém, a tým je vpusť z bývalého sadu. Počas prudkých dažďov sa upcháva zosuvmi bahna z ornice, aj pretože nie je pravidelne čistená. „Odvodňovací kanál mesto čistilo pred dvoma rokmi. Po obhliadke miesta som však rozhodol, že tento odvodňovací kanál sa zaradí do systému pravidelného kosenia. To znamená, že trikrát do roka bude kosený,“ uviedol primátor.

Je nielen na samospráve, ale aj na občanoch samotných, aby si všímali svoje okolie. Platí to aj v prípade popraskaného chodníčka v okolí Vodného hradu. Je zjavné, že po ňom prešli buď ťažké mechanizmy, alebo iné motorové vozidlá a následkom ich záťaže chodník pukol. „Momentálne hľadáme vinníka, ten chodník je dolámaný a budeme musieť zjednať nápravu, a, samozrejme, to sú peniaze z rozpočtu naviac…,“ povedal poslanec Jašík. Poslednou zastávkou výjazdu v Šimonovanoch bola budova pošty, kde sa čaká na dokončenie strechy, ktorej havarijný stav predĺžil, aj predražil celkovú rekonštrukciu. Keďže je budova nielen sídlom pošty, ale časť jej miestností slúži na spoločensko-kultúrne aktivity, je podľa slov primátora v záujme mesta „vytvoriť z nej dôstojný kultúrny stánok.“

 

Štrkovec

V mestskej časti Štrkovec sa pracovná skupina najskôr zastavila v ZŠ Rudolfa Jašíka, kde ich čakala poslankyňa Mária Hazuchová, ako aj riaditeľka ZŠ Dagmar Pučeková. Ako povedala poslankyňa za mestskú časť Štrkovec, je prioritou, aby sa začalo s rekonštrukciou tunajšej ZŠ, či už z európskych fondov alebo z vlastných. Jej slová potvrdil aj primátor, ktorý zároveň dodal, že projekt financovania rekonštrukcie z eurofondov je ešte stále v štádiu hodnotenia, ale dnes je viac-menej isté, že vzhľadom na termín ukončenia je ohrozený. To znamená, že mesto sa musí pripraviť aj na záložný variant, ktorý naviac môže byť realizovaný iba počas letných prázdnin. Čo sa týka mestskej časti Štrkovec, primátor uviedol, že sa dohodlo aj na vysprávkach pri bytovom dome na  Lomonosovovej ulici a tiež na vytvorení parkovacieho státia pri bytovom dome číslo 682. V mestskej časti Štrkovec sa ukončila séria výjazdov primátora, ktorý ich na záver zhodnotil: „Každý obvod má svoje špecifiká. Rôzni občania majú rôzny pohľad na reálie svojej mestskej časti, a preto je to vždy o komunikácii. Dôležité však je, že samospráva mesta Partizánske sa od roku 2011 snaží, aby v každej z deviatich mestských častí boli uskutočnené viaceré investičné akcie. Za minulé obdobie to bola stovka proporcionálne rozložených investičných plánov a radi by sme tento výsledok zopakovali, alebo sa k nemu aspoň priblížili.

Text a foto: Tempo

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...