Z pracovných stretnutí primátora so zamestnancami škôl v meste

Posledný marcový týždeň zavŕšil primátor mesta Jozef Božik sériu pracovných stretnutí so zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske.

Primátora spolu s vedúcim spoločného školského úradu a oddelenia školstva na mestskom úrade Pavlom Horňanom  privítal v pondelok 26. marca 2012 na ZŠ Malinovského kolektív zamestnancov pod vedením riaditeľky školy Aleny Barancovej. V úvode stretnutia primátor prítomných ubezpečil, že informácie o vyradení ZŠ Malinovského zo siete škôl v meste sú nepravdivé. „Negatívom vašej školy je klesajúci počet žiakov a pozitívom, že ste jedinou školou na sídlisku. Školu chceme udržať ako mestskú, možno budú aj nulté ročníky. V priestoroch  školy by mohli byť detašované pracoviská centier služieb či poradní. Zachovanie školy ale musia podporiť aj vaše vnútorné opatrenia,“ zdôraznil primátor. V rámci diskusie sa zamestnanci okrem iného zaujímali o možnosť znovuotvorenia  zdravotného strediska s ambulanciou všeobecného lekára a lekárne na sídlisku Šípok. Odzneli aj sťažnosti ohľadne pohostinstva pri železničnej zastávke v Šimonovanoch, ktoré navštevuje aj veľa mladistvých.   

V utorok 27. marca 2012 sa primátor stretol so zamestnancami Základnej školy vo Veľkých Bieliciach, ktorí sa ho pýtali najmä na možnosť vybudovania chodníkov ku škole, dobudovania chodníkoch  na Víťaznej ulici, rekonštrukcie školy a zlepšenia osvetlenia v jej okolí. „Vzhľadom na to, že obyvatelia Veľkých Bielic si ako investičnú prioritu stanovili výstavbu domu kultúry, na chodníky a školu nezvýšia finančné prostriedky. Problém s osvetlením okolo objektu školy vyriešime ich lepším nasmerovaním, prípadne doplnením osvetlenia. Bezpečnosť detí pri príchode do školy z Víťaznej ulice zlepšíme dohľadom príslušníka mestskej polície,“ vysvetlil primátor. V ten istý deň popoludní sa primátor na pôde mestského úradu stretol aj so zamestnancami predškolských zariadení v meste. Na pracovnom stretnutí sa najviac hovorilo o potrebe dobudovania dopravnej infraštruktúry v meste,  možnostiach zveľadenia predškolských zariadení, no aj o potrebe prijatia ďalších opatrení voči nedisciplinovaným a neprispôsobivým spoluobčanom. Sériu marcových pracovných stretnutí so zamestnancami škôl zavŕšil primátor v stredu 28. marca 2012 na Základnej umeleckej škole v Partizánskom, na ktorom sa učitelia najviac zaujímali perspektívy rozvoja školstva a záujmových činností v meste. Odznel aj návrh pomenovať jednu ulicu na Baťovu ulicu. V závere stretnutia, rovnako ako aj na všetkých predchádzajúcich, primátor poďakoval pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom škôl za ich doterajšiu prácu, ako aj za ochotu viesť s vedením mesta otvorený dialóg.

Pracovné stretnutie primátora so zamestnancami ZŠ Malinovského:

Pracovné stretnutie primátora so zamestnancami ZŠ Športovcov vo Veľkých Bieliciach::

Pracovné stretnutie primátora so zamestnancami predškolských zariadení:

Pracovné stretnutie primátora so zamestnancami ZUŠ:

Môže sa Vám ešte páčiť...