Z pracovného výjazdu primátora do mestských častí Návojovce a Malé Bielice

Dve najmenšie mestské časti – Návojovce a Malé Bielice sa vo štvrtok 25. októbra 2012  stali cieľom predposledného výjazdového stretnutia vedenia mesta Partizánske v tomto roku. Primátor Jozef Božik, vedúci pracovníci mestských organizácií a mestského úradu sa priamo v teréne stretli s členmi oboch výborov mestských častí.

Predsedníčka VMČ Návojovce Iveta Matejovová privítala výjazdovú skupinu pred objektom bývalej detskej ozdravovne v časti Kolónia. Pri odvodňovacom kanáli, ktorý mesto získalo do prenájmu od Pozemkového fondu SR, priblížila Andrea Bencelová z MsÚ protipovodňový projekt s predpokladanými nákladmi 685-tisíc eur, ktorý čaká na schválenie ministerstva. Kým časť odvodňovacieho kanála prechádzajúca obcou je vyčistená, hornú časť bude nutné vyčistiť v réžii mesta  minimálne do jari. Na pokyn primátora sa úlohou bude zaoberať vedenie TSM, ktoré operatívne zabezpečí aj odvoz komunálneho odpadu z futbalového ihriska. Takisto sa v tomto športovom areáli bude riešiť v najbližšom čase aj vodovodná prípojka do kabín, prípadne i oprava betonáže pod tribúnami a výjazd na ihrisko. Ďalšou úlohou, ktorá vyplynula priamo z prehliadky terénu, bola oprava prepadnutého chodníka pri hlavnej ceste pred bytovkou. Iveta Matejovová upozornila aj na možnosť premiestnenia krytej autobusovej zastávky bližšie k ceste. Zo strany občanov bola vznesená požiadavka zimnej údržby v ulici pod záhradkami či nutnosť vysprávok na niektorých miestnych komunikáciách. V kultúrnom dome predsedníčka VMČ bližšie  informovala o rekonštrukčných prácach, ktoré sa majú začať už 31. októbra 2012. V hodnote 16 700 eur sa vymenia okná, zníži sa a inštaluje nový strop, vrátane elektroinštalácie a osvetlenia. Výmena azbestovej strechy sa z finančných dôvodov zatiaľ neuskutoční.

Z Návojoviec sa výjazdová skupina presunula k upravenému pomníku padlým v Malých Bieliciach, ktorého estetickú hodnotu ešte dotvorí zatiaľ chýbajúca zeleň. Pod vedením predsedu VMČ Malé Bielice Jozefa Ondrušku sa potom presunula ulicou Pod baštou k vypustenej vodnej nádrži pred starým chátrajúcim kaštieľom. Tu bola opäť zdôraznená nutnosť pravidelného čistenia odvodňovacích kanálov. Nakoľko sa obyvatelia Prvej ulice pod parkom dožadovali lepšieho verejného osvetlenia od hlavnej cesty a obyvatelia Druhej ulice pod parkom najmä vybudovania chodníka vedľa hlavnej cesty, vedenie samosprávy navštívilo aj tieto inkriminované miesta. Výjazdové stretnutie v Malých Bieliciach  bolo ukončené diskusiou v priestoroch letiska, kde Jozef Ondruška hovoril aj o množstve aktivít a zvýšenom počte návštevníkov. Riaditeľ SMM Pavol Dorman informoval o pomerne serióznom využívaný  malobielického kultúrneho centra najmä na rodinné akcie a odporúčal chátrajúci objekt vedľa centra, tzv. búdu, zlikvidovať z dôvodu estetického i bezpečnostného, hoci občania boli iného názoru. Nakoľko pozemok pod týmto nefunkčným objektom je lukratívny a mohol by sa využiť omnoho užitočnejšie, napríklad, ako naznačil poslanec Ondruška, aj na ubytovacie kapacity, nakoľko kúpeľné nestačia pokryť dopyt. Len za tento rok prišlo do kúpeľov a na letisko viac ako stotisíc návštevníkov, preto je potrebné túto najnavštevovanejšiu časť mesta Partizánske viacej spropagovať, napríklad aj formou bilbordov, ktoré úplne absentujú pri každom vstupe do mesta. Zvýšený cestovný ruch, ktorý sa očakáva aj v budúcom roku, však nevyhnutne potrebuje najmä z bezpečnostného hľadiska nový chodník na kúpeľnej ceste. Ako zdôraznil primátor, pre mesto je jeho vybudovanie prioritou v Malých Bieliciach.

(Tempo, upr.), foto: A. Borszéková

Môže sa Vám ešte páčiť...