Z pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Luhy I

Predovšetkým na potrebu riešenia problémov s nedostatkom parkovacích miest na Luhoch I, ktoré nútia vodičov parkovať na chodníkoch a zelených plochách, poukázal prvý tohtoročný pracovný výjazd primátora mesta Jozefa Božika, ktorý vo štvrtok 21. februára 2013  absolvoval v tejto mestskej časti spolu s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a mestských organizácií, miesto príslušnými poslancami a členmi výboru.   

 

Pracovná skupina začala svoj výjazd na parkovisku pred činžiakom č.765 na Ul. gen. Svobodu, kde navrhla rozšírenie parkovacej plochy. Ako bolo vidieť aj počas výjazdu, mnohí obyvatelia, v snahe zaparkovať autá čo najbližšie k činžiaku, nerešpektujú zákon o cestnej premávke,  parkujú aj na trávnikoch, chodníkoch  a tiež okolo odpadových kontajnerov, čo spôsobuje problémy pri pravidelnom odvoze komunálneho odpadu. Po prehliadke detského ihriska pri činžiaku č. 720  sa rozhodlo  o jeho úpravách, zahŕňajúcich odstránenie či výmenu poškodených prvkov. Oveľa uspokojivejší bol pohľad na verejnú zeleň pred kinom, ktorá pred časom prešla úpravami, a ktorej okolie  by chcelo  mesto skrášliť aj opravou niektorých betónových prvkov.  Na Družstevnej ulici v činžiaku č. 833 si pracovná skupina pozrela aj rekonštruovanú kotolňu, ktorá bude vykurovať zariadenie sociálnych služieb Domov na Nádražnej ulici a ďalšie mestské objekty. Následne sa presunula popri Knižničnom klube, ktorý takisto čaká rekonštrukcia, k budove  centra voľného času. V jeho areáli primátor zhrnul kroky, ktoré v tejto lokalite zrealizovalo mesto na základe podnetov občanov na verejných stretnutiach a počas  predchádzajúceho výjazdu. Patrí k nim aj premiestnenie konštrukcie so streetbalovým košom z asfaltového ihriska pred CVČ  do športového areálu ZŠ Nádražná, ako aj  vybudovanie nových parkovacích miest priamo v areáli CVČ, ktoré by mohli po navrhnutej zmene dopravného značenia využívať nielen jeho zamestnanci, ale i návštevníci a obyvatelia okolitých činžiakov.  Na nedostatok parkovacích miest upozornili počas výjazdu pracovnú skupinu aj obyvatelia činžiaku č. 828. Samospráva sa bude snažiť tento problém riešiť postupným osadením betónových zatrávňovačov na parkovaním zničených  trávnatých plochách. Rovnakým systémom riešila už aj v minulom roku rozšírenie parkovacej plochy pred vstupom do areálu Materskej školy na Malej okružnej, kde pribudlo 25 nových parkovacích miest. Jednou z posledných  zastávkou pracovnej skupiny bol Dom služieb Luhy, ktorý sa od decembra minulého roka rekonštruuje. Objekt bol už zateplený, vymenili sa okná za plastové, a momentálne sa robí fasáda. Problém s parkovaním pomáha riešiť veľká upravená parkovacia plocha za Domom služieb. Pred činžiakom č.873 boli nedávno na podnet občanov opravené prístupové chodníky ku vchodom, ktoré si však niektorí obyvatelia pletú s parkovacími miestami, na čo takisto upozornili primátora aj rozhorčení občania.  Ďalšie rozhodnutia počas výjazdu sa týkali opravy prepadnutého chodníka pred činžiakom č. 978 , opráv poškodených  alebo osadenia nových lavičiek pred činžiakom č. 905 a  na Nádražnej ulici, ale aj nevyhnutných úprav stromov, kríkov, verejnej zelene a trávnikov v tejto lokalite. „Aj dnešný výjazd mal zhodnotiť, čo všetko sme už v mestskej časti Luhy I urobili. Presvedčili sme sa o tom, že k zlepšeniu vybavenia mestskej časti Luhy I. prispeli rekonštrukcie a zateplenie objektu Domu služieb Luhy, úpravy okolia obytných blokov, komunikácií,  chodníkov, parkovísk i detských ihrísk. Mnohé z drobných úprav sme realizovali na základe podnetov občanov a budeme v nich naďalej pokračovať,“ povedal v záverečnom hodnotení prvého tohtoročného výjazdu primátor.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...