Z októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

V utorok 25. októbra 2016 sa uskutočnilo 13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. V jeho úvode zazneli tóny štátnej hymny, ktorou si poslanci uctili 98. výročie vzniku ČSR. Význam tohto historického medzníka pripomenul v úvodnom slove primátor Jozef Božik.

Rokovanie ďalej pokračovalo podľa schváleného programu. Okrem iného schválili poslanci, po konzultácii s obyvateľmi nových lokalít mesta, názvy štyroch ulíc. Vo Veľkých Bieliciach pribudla Bazová ulica a v Malých Bieliciach, v lokalite s individuálnou bytovou výstavbou, nesú nové ulice názvy Za kaštieľom, Nad hvezdárňou a Na vŕšku.

Mestský parlament prerokoval aj protest prokurátora voči platnému všeobecne záväznému nariadeniu mesta (VZN) o používaní pyrotechniky. Odporúčaná úprava nariadenia bola jednohlasne prijatá. Na návrh prokuratúry bolo zrušené VZN o poriadku a čistote. V tejto oblasti sa bude mesto riadiť ustanoveniami platných zákonov, na ktoré sa protest odvolával.

Zastupiteľstvo tiež odobrilo žiadosť o zmenu územného plánu. Týka sa „hnedého parku“, t.j. priestoru bývalých závodov a úzko súvisí s medzinárodne úspešnou strojárskou výrobou. Náklady súvisiace so zmenou bude znášať žiadateľ.

Poslanecký zbor prerokoval a prijal uznesenia k odpredaju a prenájmu pozemkov. Rokovalo sa aj o úpravách rozpočtu mesta. Najvýraznejšie sa ho dotkne investícia do rekonštrukcie vozovky na Námestí SNP pred strednou odbornou školou a na Ulici 1. mája pred okresným súdom. Po analýze podložia bolo nutné predpokladanú investíciu navýšiť. Poslanci predložené zmeny v rozpočte schválili.

Odsúhlasené boli aj podmienky prenájmu pozemkov za účelom umiestnenia a prevádzkovania plagátových plôch. Výlep plagátov nemá pre Mestskú umeleckú agentúru požadovaný ekonomický prínos. V prípade záujmu chce mesto vyhradené plochy prenajať súkromnej firme. Mestská umelecká agentúra bude mať v zmysle stanovených podmienok svoju propagáciu zadarmo.

Najväčšiu diskusiu v pléne spustil návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta pri budovaní telekomunikačnej siete pre UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.. Svoje názory na realizáciu tohto projektu prezentovali viacerí poslanci. Ich vystúpenia sa dotýkali hlavne ďalšieho pôsobenia Správy káblových rozvodov, s.r.o. (SKR). Vybudovanie technického zázemia pre ďalšieho operátora káblovej televízie bude mať totiž vplyv na konkurenčný boj. Prijaté uznesenie upravuje podmienky zriadenia vecného bremena.  Investor bude musieť ešte pred začatím realizácie projektu zaplatiť za zriadenie vecného bremena v zmysle predloženej žiadosti celú sumu schválenú poslancami. Zároveň musí súhlasiť s bezplatným  umiestnením chráničky pre budovanie optickej siete pre SKR-ku. Primátor ako predsedajúci rokovania informoval poslancov aj o výsledku verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 100 % podielu v SKR. Keďže sa do nej neprihlásil žiadny záujemca, „mestská káblovka“ sa predávať nebude. SKR chce v blízkej dobe prejsť modernizáciou a jej cieľom je svojim klientom poskytovať služby na úrovni konkurencie.

V závere rokovania parlament odsúhlasil spôsob prevodu niekoľkých mestských bytov do osobného vlastníctva. Schválené boli aj nominácie osobností na udelenie verejného uznania. Stane sa tak na už tradičnom slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva v novembri.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...