Z októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

V utorok 27. októbra 2015 sa uskutočnilo siedme riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. V úvode rokovania zaznela štátna hymna, ktorou si prítomní pripomenuli 97. výročie vzniku Československej republiky. 

So správou o vývoji kriminality za obdobie od začiatku roka do konca septembra vystúpil v úvode rokovania riaditeľ OO PZ SR v Partizánskom Milan Chuťka. Okrem štatistických údajov a hodnotenia objasnenosti trestných činov policajtmi v Partizánskom sa venoval aj dopravnej situácii na území mesta. V tejto nadväznosti vysvetlil problematiku kruhovej križovatky pri obchodných centrách, kde vodiči svojou nedisciplinovanosťou spôsobujú najmä od piatku do nedele dopravné zápchy v obidvoch smeroch jazdy. Upozornil tiež na správanie chodcov a cyklistov v cestnej premávke. Vzhľadom na zvýšený počet nehôd bude polícia vykonávať viac dopravných kontrol zameraných aj na tieto dve, nehodami najviac ohrozené skupiny účastníkov cestnej premávky.

Poslanci sa na rokovaní mestského parlamentu venovali okrem iného aj rozpočtovým opatreniam. Zmenu rozpočtu si vyžiadalo splnenie povinnosti samosprávy predložiť do konca roku 2015, v zmysle platnej legislatívy, energetické certifikáty budov. V Partizánskom ide spolu o 34 budov v majetku mesta. Ďalšia podstatná zmena sa týkala financií potrebných na odkúpenie pozemkov pre vybudovanie parkovacích miest v blízkosti Vodného hradu v Šimonovanoch. Úpravu rozpočtu si vyžiadal aj v súčasnosti už realizovaný projekt jeho rekonštrukcie, kde mesto navýšilo s podporou poslancov výdavky z vlastných zdrojov. Schválená bola tiež investícia do rekonštrukcie šatní a hygienických zariadení v budove bývalej I. ZŠ na Námestí SNP pre plnohodnotné využívanie telocvične športovými klubmi a verejnosťou. Poslanci v ďalšom rokovaní odsúhlasili aj spôsob odpredaja budovy na Moyzesovej ulici, bytového domu v blízkosti ZŠ vo Veľkých Beliciach a budovy bývalej hasičskej zbrojnice v Šimonovanoch. V závere programu bol schválený zoznam občanov, ktorých mesto ocení na slávnostnom zastupiteľstve 18. novembra.

Slovo pre verejnosť tentoraz využil Pavel Haško. Vo svojom vystúpení vyjadril nespokojnosť s postupom radnice a Spoločného stavebného úradu v Partizánskom pri riešení územného rozhodnutia a stavebného povolenia pri projekte IBV „Za Hvezdárňou“. V reakcii na jeho slová vedúci referent stavebného úradu Ľubomír Hvizdoš stručne zhrnul priebeh celého konania. Ďalší postup mesta a stavebného úradu závisí od doplnenia potrebnej dokumentácie v súlade s požiadavkou príslušného odboru okresného úradu.

V záverečnej diskusii vystúpil poslanec Juraj Krasula s pripomienkou, že takmer rok je z dôvodu havarijného stavu fasády budovy Spojenej školy v Partizánskom čiastočne ohradený chodník pre bezpečnosť prechádzajúcich chodcov a kraj tento stav nerieši. Vedenie mesta v decembri 2014 vo svojom stanovisku požiadalo Úrad TSK, aby bola oprava fasády budovy realizovaná so zachovaním jej historickej hodnoty, keďže ide o stavbu s typickou architektúrou Baťovej éry. Podľa informácií z odpovede primátora, kraj do septembra 2015 dodávateľa stavby nevybral.

Poslankyňa za mestskú časť Štrkovec Mária Hazuchová požiadala o lepšiu informačnú kampaň pri zbere „zeleného odpadu“, aby občania vedeli, ako odrezky zo stromov a kríkov pripraviť na odvoz a tiež sa informovala, či nie je možné odvoz realizovať viackrát ako doposiaľ. Podľa slov prednostky MsÚ Dáše Jakubíkovej, referát životného prostredia uvažuje o doplnení informácií o odvoze tohto odpadu do kalendára separovaného zberu, ktorý sa bude distribuovať do jednotlivých mestských častí koncom roka.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...