Z októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa v utorok 29. októbra  2013 zišli na svojom 18. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. Úvodnou témou jedenásťbodového programu bol aktuálny stavvývoj kriminality na území mesta a okresu.

Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milan Chuťka podrobne oboznámil poslancov so štatistikami priestupkov a trestných činov, ich objasnenosti a výsledkami bezpečnostných akcií za prvých deväť mesiacov, ktoré porovnával s rovnakým obdobím minulého roka. Poukázal i na dôležitosť mestského kamerového systému, ktorý v nejednom prípade zohráva kľúčovú úlohu pri objasňovaní trestnej činnosti. Ako v tejto súvislosti informovala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, mesto má záujem súčasný systém modernizovať a rozširovať. Jedno verejné obstarávanie na nový kamerový systém už bolo vypísané, kvôli zmenám okolností pri jeho vyhlásení však bolo zrušené a bude vypísané nové.

Podľa odporúčania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v nadväznosti na nadchádzajúce plánovacie obdobie čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie, schválili poslanci predĺženie platnosti súčasného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Partizánske na roky 2008 – 2013 až do roku 2015. Ide o strategický dokument a nástroj na aktívne riadenie rozvoja mesta. 

Poslanci v hlasovaní podporili  aj zmenu uznesenia, ktorá na podnet komisie sociálnej a bytovej umožňuje  presun nerozdelených finančných prostriedkov v sume 400 € z limitu mestskej rady do limitu primátora, na podporu aktivít združení a spolkov, pôsobiacich na území mesta v oblasti sociálnej, športu, kultúry, vzdelávania a cirkvi.   

 

Schválená bola aj piata tohtoročná zmena rozpočtu, ktorá okrem iného zhŕňa presun financií, ušetrených pri verejnom obstarávaní investičných projektov mesta, do rezervného fondu.

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo aj s návrhom zmluvy s obcou Malé Kršteňany, ktorá oprávňuje  Mestskú políciu v Partizánskom vykonávať zásahy už aj v areáli nemocnice. Tá je síce vo vlastníctve mesta, ale nachádza sa v katastrálnom území Malé Kršteňany, čo doposiaľ obmedzovalo po právnej stránke pôsobnosť mestskej polície v jej areáli.

Poslanci rozhodovali aj o prenájme viacerých mestských pozemkov na Štrkovci, na ktorých si občania vybudovali a už niekoľko rokov užívajú plechové a drevené garáže. Stanovisko mestského zastupiteľstva bolo v prípade týchto žiadostí zamietavé.

Súčasťou programu zastupiteľstva bolo aj schválenie dvoch opakovaných obchodných verejných súťaži. Za poslancami odsúhlasených nezmenených podmienok sa mesto pokúsi opäť odpredať chátrajúci objekt bývalej materskej školy na Bezručovej ulici v Šimonovanoch a budovu OV 3000 na Šípku. Prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže bude mesto hľadať aj najvhodnejšieho investora na výstavbu nájomných bytových domov na Šípku. 

Jedným z posledných odsúhlasených materiálov bol zoznam ocenených občanov mesta Partizánske, ktorým mestské zastupiteľstvo udelí 20. novembra na svojom slávnostnom zasadnutí verejné ocenenia.

Môže sa Vám ešte páčiť...