Z októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom malo v utorok 23. októbra 2012 netradičný priebeh. Počas rokovania vystúpila podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Renáta Zmajkovičová.  

 

V úvode zasadnutia odznela informácia o vývoji kriminality na území mesta a okresu Partizánske za uplynulý trištvrte rok. Správa riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milana Chuťku obsahovala štatistiky priestupkov, trestnej činnosti a objasnenosti, ktoré sú v porovnaní z rovnakým obdobím minulého roka vyrovnané. Okrem iného zahŕňala správa analýzu práce dvoch špecialistov v rómskej komunite a zhodnotenie bezpečnostných opatrení, súvisiacich so septembrovým pochodom v Partizánskom, ktoré boli aj podľa poslancov v plnej miere zvládnuté.

 

Pred prerokovaním ďalších bodov privítali mestskí poslanci medzi sebou podpredsedníčku NR SR Renátu Zmajkovičovú. Jej prítomnosť na pôde Partizánske využil primátor mesta Jozef Božik, aby jej odovzdal petičné hárky s podpismi 43 616 ľudí z celého Slovenska, ktorí nimi vyjadrili svoju podporu v petícii za ochranu práv slušných ľudí. Na margo petície R. Zmajkovičová poďakovala samospráve mesta Partizánske za úsilie, ktoré v zápase za práva slušných ľudí vynaložila. Vo svojom príhovore v krátkosti odprezentovala aj svoju iniciatívu v boji za čisté Slovensko. Tá súvisí s navrhovanou  novelou cestného zákona, ktorou chce podpredsedníčka obmedziť umiestňovanie bilbordov pri cestách.

 

Po zhruba polhodinovej návšteve R. Zmajkovičovej v Partizánskom sa poslanci opäť venovali programu. Schválením aktualizácie VZN mesta o tvorbe, údržbe a ochrane zelene vyhoveli protestu prokurátora a v súlade so zákonom znížili výšku pokuty za priestupky na zeleni zo 66,38 € na 33 €. V snahe o urýchlenie postupu pri poskytovaní finančných príspevkov občanom mesta v hmotnej núdzi, schválilo zastupiteľstvo aj aktualizáciu VZN mesta o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie pomoci občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi. Žiadosť občana, ktorému udelí primátor mesta výnimku z tohto VZN, už nebude musieť posudzovať komisia sociálna a bytová, ale oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ. K prijatým dokumentom patrí aj Komunitný plánu sociálnych služieb mesta Partizánske 2012 až 2022, ktorého schválenie  bolo dôležité z hľadiska získania finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EÚ, potrebných  na vybudovanie kvalitnej miestnej sociálnej infraštruktúry a siete sociálnych služieb.

 

S súvislosti s rozhodnutím mesta realizovať výstavbu nového kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach vo vlastnej réžii, prijalo zastupiteľstvo uznesenie o zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti  Technické služby mesta Partizánske, s.r.o., formou vkladu vo výške 470-tisíc €. Z nich bude 270-tisíc € použitých na zabezpečenie realizácie výstavby kultúrneho domu, zvyšných 200-tisíc € predstavujú náklady za rekonštrukciu mestskej športovej haly. Čerpanie týchto finančných prostriedkov z rezervného fondu následne poslanci odobrili aj v rámci schválenia siedmej tohtoročnej zmeny rozpočtu. Schválením prešlo aj financovanie avizovaných ďalších naviac prác na rekonštrukcii a modernizácii zariadenia sociálnych služieb Domov a úhrada faktúr za zrealizované práce, ktoré doposiaľ riadiaci orgán  nepreplatil. Pre mesto to znamená uvoľniť zo svojho rozpočtu 131 775 € na naviac práce a viac ako 150-tisíc € na úhradu faktúr, ktoré budú vrátené formou refundácie.

 

Októbrové mestské zastupiteľstvo schválilo aj účasť mesta na projekte Aby sa odpady stali pokladmi, zameraného na zníženie negatívnych dopadov nakladania s komunálnym odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ako aj jeho spolufinancovanie v roku 2013. Okrem iného bolo odsúhlasené vyhlásenie opakovaných obchodných verejných súťaží s najnižšou cenovou ponukou na odpredaj budovy OV 3000 v sume 333-tisíc €, budovy slobodárne na Jašíkovej ulici v sume 150-tisíc € a pozemku pri hromadných garážach na Šípku v sume 8 €/m².

Môže sa Vám ešte páčiť...