Z októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Mesto Partizánske požiadalo o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie  na realizáciu projektu s názvom Revitalizácia vnútrobloku Luhy I. Návrh povinného spolufinancovania k splneniu podmienok na jeho poskytnutie schválilo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Partizánskom na svojom októbrovom zasadnutí.

Cieľom projektu Revitalizácia vnútrobloku Luhy I je obnoviť ďalšiu mestskú časť. „Pri stanovovaní si priorít na toto volebné obdobie v rámci virtuálneho investičného rozpočtu bola aj táto lokalita, ktorá je dosť frekventovaná, navštevovaná občanmi. Chodníky, mobiliár a podobne sú v značnom stave poškodenia. Chceli by sme európske peniaze využiť práve na to, aby sme dokázali všetky chodníky opraviť, urobiť terénne úpravy tak, aby sa ľudia cítili komfortne, bezpečne, aby tam boli nové lavičky, nové smetné nádoby,“ uviedol primátor Jozef Božik. V návrhu sa predpokladá aj s výsadbou nových drevín a kríkov. Najväčšiu časť peších trás budú tvoriť chodníky so zámkovou dlažbou a cez riešené územie bola navrhnutá aj cyklotrasa. V rámci revitalizácie sa tiež prevedie čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia. Celkové náklady projektu predstavujú približne 360-tisíc eur. „Finančné možnosti každého jedného mesta, či je to Partizánske alebo iné mestá, sú obmedzené. A preto, ak sa chceme výraznejšie posunúť z hľadiska plnenia svojich priorít, budeme radi, ak využijeme túto možnosť a ak budeme úspešní a budeme môcť získať nenávratný finančný prostriedok, ktorý nám umožní refundovať náklady súvisiace s realizáciou tejto investície,“ dodal primátor.

Poslanci MsZ prerokovali aj návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. To si vyžadovalo niekoľko zmien. Jedna z nich sa týka dotácií nad 5-tisíc eur. K takýmto žiadostiam je po novom potrebné dodať zápisnicu z poslednej členskej schôdze. Zámerom je najmä sprísniť pohľad na občianske združenia podporované mestom. „Po schválení nového VZN je jednoznačne explicitne dané, že každá organizácia, ktorá chce získať od mesta viac ako 5-tisíc eurovú dotáciu, a to sú najmä väčšie športové kluby, musí preukázať, akým spôsobom pracuje členská základňa, musí ukázať zápisnicu a výsledky z ostatných rokovaní členských schôdzi, aby bolo jasne identifikovateľné, že za tým združením nie je jeden človek, ale výbor, že to kontroluje nie jeden človek, ale nejaká kontrolná komisia. Zároveň, že pravidelne každý rok je členská základňa objektívne informovaná o financovaní daného občianskeho združenia,“ vysvetlil primátor. Dotáciu bude možné použiť aj na stravu pre deti zo športových klubov na súťažiach mimo mesta, ak nie je zabezpečená organizátorom, a to maximálne vo výške určenej pri pracovnej ceste. Vzťahuje sa to tiež na nákup potravín na prípravu občerstvenia maximálne do výšky 30 % z poskytnutej dotácie.

„Zároveň sme rozšírili fond podpory tematického vzdelávania o osemročné gymnázium a o prvý stupeň základných škôl. To znamená, že dnes už aj žiaci 3. alebo 4. ročníkov ZŠ na území mesta Partizánske môžu získať finančnú podporu z titulu exkurzie,“ informoval Jozef Božik.  Pre prvý stupeň základných škôl je zameraná na rodisko Ľudovíta Štúra v Uhrovci a Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a tiež na návštevu mohyly v Brezovej pod Bradlom. „Už dnes môžem avizovať, že plánujem navŕšenie finančných prostriedkov na jednu školu z 1200 na 1500 eur, teda bude možné podporiť minimálne štyri exkurzie pre každú základnú ale aj strednú školu v Partizánskom,“ zmienil sa primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...