Z októbrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Šimonovian

Predošlé štyri stretnutia primátora mesta Jozef Božika s občanmi  v Šimonovanoch sprevádzali  emotívne názory na ďalšie využitie desaťročie chátrajúcej bývalej materskej školy na Bezručovej ulici. To posledné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 2. októbra 2013 v historických priestoroch Vodného hradu, malo však celkom pokojný priebeh.

Presun jesenného verejného stretnutia do priestorov hradu malo celkom prozaickú príčinu. Pošta, tradičné miesto stretávania sa Šimonovancov, sa rekonštruuje, čo je pre občanov tejto mestskej časti kľúčová investícia. Z celomestského pohľadu primátor vymenoval viacero investičných aktivít v pôsobnosti samosprávy – rekonštrukcie komunikácií, parkov, budovanie parkovísk, ako aj aktivity podnikateľských subjektov, uvažujúcich o prestavbe objektov na byty. Tu nemohol opomenúť ani radikálny postup samosprávy voči neprispôsobivým občanom a nezodpovedným nájomníkom mestských bytov.

Prehľad finančných výdavkov na rozvoj mestskej časti Šimonovany v I. polroku zhrnul do výslednej sumy 70-tisíc eur. Použité boli na údržbu ciest a chodníkov, opravy dopravného značenia, opravu a údržbu verejného osvetlenia, na MHD, údržbu verejnej zelene, detského ihriska a rekonštrukciu pošty. Radnica pomohla finančnou injekciou aj miestnemu ŠK Slovan. Z úst primátora sa občania dozvedeli o pozastavení rokovania komisie na opakovanú verejnú súťaž na predaj objektu na Bezručovej ulici. Záujemca je jeden a  komisia sa k jeho návrhu mala stretnúť 4. októbra. Ako zdôraznil, je to veľmi citlivá téma pre Šimonovancov, a preto sa bude pri definitívnom rozhodnutí rešpektovať ich väčšinový názor.

Podľa zaužívaného scenára stretnutí podal zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko podrobný odpočet plnenia požiadaviek občanov z jarného stretnutia a výjazdového dňa samosprávy v Šimonovanoch v júni. Týkali sa úpravy zelene, komunikácií, dodržiavania rýchlosti vodičmi, či údržby štátnej cesty I/64, na ktorej  správa ciest v týchto dňoch vykonáva vodorovné značenie.

Obdobným smerom sa uberali aj aktuálne požiadavky prítomných občanov. Upozorňovali na prepady na cestách, nebezpečné šachty, znovu zarastený zberný kanál, nevykosenú zrekultivovanú skládku, prepady a poškodenie inžinierskych sietí na Bezručovej ulici ťažkými vozidlami stavebníkov, či poruchovosť verejného osvetlenia. Prednostka MsÚ Dáša Jakubíková vysvetlila požadovaný výrub drevín pod Stráňami. Realizovaný nebol kvôli žiadosti obyvateľov, aby stromy tlmili hluk a zachytávali prach šíriaci sa z Nemocničnej cesty, o ktorej sa uvažuje, aby bola zjednosmernená. S poľnohospodármi sa bude rokovať o spevnení nimi využívanej prašnej cesty, pred poštou bude osadená informačná tabuľa. Primátor tiež informoval o zámere obnovy pietnych miest rodu Šimoniovcov a vybudovania náučného chodníka.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...