Z októbrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Luhov II

Nedisciplinovaní vodiči, ktorí aj napriek zákazu vozia svoje deti až pred vchod do základnej školy a ohrozujú bezpečnosť ostatných školákov. To je téma, na ktorú v stredu 9. októbra 2013 na jesennom stretnutí primátora mesta Jozefa Božika s obyvateľmi mestskej časti Luhy II zaznelo najviac pripomienok.   

 

Primátor v úvode informoval občanov o aktuálnom rozvoji mesta a investičných aktivitách. Zdôraznil, že len v priebehu prvého polroka tohto roku bolo na Luhoch II do údržby komunikácií, zveľaďovania životného prostredia, údržby osvetlenia, podobne ako do materskej školy, školskej jedálne a školskej družiny vynaložených spolu 182 709 €. S odpočtom uskutočnených akcií a realizovaných opatrení  v tejto mestskej časti  oboznámil prítomných zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko. Ako uviedol, na sídlisku boli podľa požiadaviek obyvateľov upravené stromy a zeleň a v ďalších prácach sa bude pokračovať v čase vegetačného pokoja. Na základe pripomienok ohľadne pobytu bezdomovcov v objekte starého mlyna rokovalo mesto s majiteľmi pozemkov, ktorí sľúbili, že si priľahlé pozemky oplotia. Mesto sa tiež nepretržite kontaktuje s Povodím Váhu, v súvislosti s kosením a úpravami hrádze rieky Nitry. Pokračuje aj v údržbe  lavičiek na sídlisku, ktoré budú spolu so stojanmi verejného osvetlenia natreté novými nátermi. Zaujímavými nápadmi sa prezentoval obyvateľ sídliska, ktorý navrhol, aby sa betónový múrik z oplotenia materskej školy využil po úprave na sedenie, čo by nahradilo lavičky. Navrhol tiež, aby sa pre tlmenie dopadu umiestnili na konce detských  šmýkačiek gumové podložky.

Najviac občianskych pripomienok a podnetov sa týkalo nedisciplinovaných vodičov, ktorí nerešpektujú dopravné značky. Takýto problém je aj s vodičmi-rodičmi, ktorí vozia svoje deti aj napriek zákazu až ku vchodu základnej školy. Jej riaditeľka Jana Beňušková  vysvetlila, že bránu do areálu základnej školy nemôžu zamykať, pretože by obmedzovali zásobovacie autá.  Na poriadok v súvislosti s vjazdom a parkovaním áut pri škole musia preto ráno dohliadať hliadky mestskej polície. Samozrejme, pokiaľ nemajú naliehavejšiu úlohu. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy musia nedisciplinovaní vodiči počítať s častejšími kontrolami a postihmi aj zo strany dopravnej polície. Pripomienky boli aj k pohybu túlavého psa po sídlisku, ktorý sa dá len ťažko odchytiť a ktorého niektorí obyvatelia prikrmujú. Občania tiež upozornili vedenie mesta na prepadnuté odvodnenie cesty na Ul. gen. Svobodu a tiež na to, aby sa pri rekonštrukciách komunikácií a chodníkov nezabúdalo na bezbariérový prístup pre telesne postihnutých a mamičky s kočiarmi, ako sa to stalo pri prechode na chodník smerom k Lidlu. Riaditeľka školy požiadali samosprávu o pomoc a spoluprácu pri vybudovaní družinárskych tried a prístrešku pre školníka zo združených finančných prostriedkov, ako aj o zabezpečenie premietania filmu k 75. výročiu založenia mesta pre žiakov školy.

Môže sa Vám ešte páčiť...