Z októbrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Luhov I

Luhy I boli predposlednou mestskou časťou, do ktorej v pondelok 14. októbra 2013 zavítal primátor mesta Jozef Božik v rámci jesenného kola verejných stretnutí s občanmi.  Príležitosť diskutovať s ním o aktuálnom dianí a problémoch v meste, využila necelá tridsiatka miestnych obyvateľov.  

 

V úvodnom balíku informácií primátor zhrnul aktuálne aktivity mesta v investičnej oblasti a v oblasti rozvoja kultúrno-spoločenského života. Po jednotlivých položkách vysvetlil i sumár  výdavkov a investícií, prefinancovaných v mestskej časti Luhy I za prvý polrok. Tie prevýšili 336-tisíc €, pričom najväčší objem predstavovali výdavky použité v rámci originálnych kompetencií na údržbu a chod materskej školy, jedální pri MŠ, ZŠ a CVČ Relax. Druhú najnákladnejšiu položku tvorili výdavky na údržbu a opravy komunikácií, verejného osvetlenia, detských ihrísk, MHD, výruby a ošetrenia drevín, či úpravy zelene. Na investičné akcie – rekonštrukciu spevnených plôch v okolí Domu služieb Luhy a vybudovanie spevnených parkovacích plôch pri bloku 828 na Ul. gen. Svobodu, išlo 48,2-tisíc €.

 

Samospráva za posledné mesiace plnila a riešila aj úlohy, ktoré vyvstali z predchádzajúceho  verejného stretnutia a februárového výjazdového dňa primátora na Luhoch I. Ako uviedol pri odpočte týchto úloh zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko, mesto v zmysle požiadaviek občanov dočistilo komunikácie, ktoré nemohli byť vyčistené kvôli parkujúcim vozidlám, zabezpečilo úpravu terénov po rozkopávkach plynárov, opílilo suché konáre stromov a vetvy, zasahujúce do chodníkov a do verejného osvetlenia a vypílilo tuju pred blokom 828. V rámci svojich finančných možností sa tiež snažilo opraviť poškodené povrchy niektorých chodníkov. Na podnet občanov boli taktiež zintenzívnené hliadky mestskej polície na problematických miestach sídliska.

 

V rámci diskusie občania opäť otvorili pretrvávajúcu problematiku, týkajúcu sa topoľov na parkovisku pri ZŠ, z ktorých padajúce suché konáre ohrozujú okoloidúcich i parkujúce autá.  Časť jedného hrubého konára priniesol obyvateľ sídliska dokonca ukázať aj na stretnutie. Mesto sa celou záležitosťou začalo zaoberať už pred rokom. Vtedajšie rozhodnutie však napadol občan Partizánskeho a administratívny proces výrubu sa musel začať nanovo. Kompetentní pracovníci mestského úradu zdôraznili, že k požiadavke výrubu prijmú nové rozhodnutie až po ukončení  ankety, do ktorej sa môžu zapojiť obyvatelia zo všetkých okolitých blokov. Občania na stretnutí okrem iného upozornili aj na potrebu rekonštrukcie komunikácie na Malej okružnej, prevalený chodník na Ul. gen. Svobodu, poškodené lavičky, či na potrebu odbornejšieho prístupu pri opilovaní stromov. Pýtali sa tiež na možnosti otvorenia dvoch odbornými  ambulancií – kardiologickej a diabetologickej a na možnosť vybudovania priechodu pre chodcov medzi blokom 828 a CVČ. Ako vysvetlil primátor na margo požiadaviek, mesto môže plniť úlohy a investovať do rozvoja všetkých  mestských častí len v rámci obmedzených finančných možností. O to viac ho teší, že sa mestu podarilo získať z mimorozpočtových zdrojov 800-tisíc € na rekonštrukciu, resp. vybudovanie moderného športového areálu pri ZŠ Radovana Kaufmana, ktorý bude môcť okrem žiakov využívať aj široká verejnosť.

Môže sa Vám ešte páčiť...