Z novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Rekonštrukcie chodníkov, výstavba odstavných spevnených plôch, modernizácia priestorov základných škôl. Tieto, ale i ďalšie investičné aktivity samosprávy v Partizánskom boli vo štvrtok 23. novembra 2017 v centre pozornosti primátora Jozefa Božika počas jeho predposledného kontrolného dňa na stavbách v tomto roku.

Kaplnka na cintoríne v Návojovciach, využívaná ako dom smútku,  môže po viac ako štvormesačnej prestávke opäť plniť svoj účel. Rekonštrukcia objektu postaveného v roku 1899, ktorá bola prioritne zameraná na odstránenie problémov s vlhnutím muriva a so zabezpečením odvádzania dažďových vôd, je dokončená. „Chcem sa veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta i poslancom, že umožnili zachovať historickosť i účelovosť najstaršej budovy v našej mestskej časti, ktorá navyše získala aj nový estetický vzhľad,“ zdôraznila predsedníčka Výboru mestskej časti Návojovce Iveta Matejovová. Rozsiahle stavebné úpravy boli rozdelené do niekoľkých etáp a boli v réžii viacerých firiem. Ako prvé bolo riešené premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia pred kaplnkou a rozšírenie elektroinštalácie vo vnútri objektu. Ďalším krokom bola výmena okien, po ktorej nasledovala injektáž muriva, nahodenie vnútorných sanačných omietok a novej vonkajšej fasády. Súbežne s týmito prácami sa realizovala  renovácia strechy s odvodňovacím systémom a presun časti vonkajšieho prístrešku. Vo finálnej fáze bol pri kaplnke vybudovaný kamienkový odkvapový chodník.

Tesne pred Sviatkom všetkých svätých bola na cintoríne Šípok dokončená výstavba pietneho miesta pre nenarodené deti. Z mestského rozpočtu bola financovaná výstavba chodníkov a terénne úpravy, vrátane výsadby zelene. Na samotné pietne miesto, kameň so soškou Fatimskej Panny Márie, darovali peniaze sponzori.

Zrekonštruované chodníky a nové odstavné miesta

Situáciu s problematickým parkovaním áut pri niektorých bytovkách sa snaží mesto optimalizovať výstavbou spevnených plôch. Tá najnovšia, určená na odstavenie siedmich áut, bola začiatkom novembra vybudovaná na Obuvníckej ulici pred bytovým domom č. 422. Ďalšia spevnená odstavná plocha, s kapacitou 26 miest, vyrastá medzi bytovými domami č. 643 a 644 na Družstevnej ulici. Do užívania tamojším obyvateľom by mala byť odovzdaná v polovici decembra.

V uplynulých týždňoch sa mesto venovalo aj rekonštrukciám chodníkov. „Pred bytovým domom č. 1014 na Malej okružnej sme zrekonštruovali spojovací chodník a prístupy ku vchodom. Takmer hotová je už aj rekonštrukcia prístupových a spojovacích chodníkov pred bytovým domom č. 662 na Lesnej ulici, kde ešte treba urobiť niektoré dokončovacie práce ako úpravy terénu, užabovanie a vyspárovanie dlažby,“ informoval Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Nový povrch zo zámkovej dlažby má aj časť chodníka v Parku Jana Antonína Baťu pri výškovej budove ako i protiľahlý chodník, spájajúci Červenú a Slovanskú ulicu. „Na tieto úpravy bude nadväzovať nové vyznačenie priechodu pre chodcov, ktorý bude posunutý tak, aby sa zvýšila bezpečnosť v križovatke ulíc Námestie SNP a Jesenského,“ dodal Minárik.

Novinky v základných školách

Permanentný záujem samosprávy podporovať modernizáciu mestských škôl sa aj tento mesiac odzrkadlil v konkrétnych výsledkoch. „V spolupráci s mestom sa nám podarilo vymeniť podlahu a zakúpiť nové stoličky v školskej klubovni, ktorá nám slúži ako spoločenská miestnosť, či už na stretnutia žiackej školskej rady, zasadnutia slávnostnej pedagogickej rady a podobne,“ uviedla riaditeľka školy Jana Somogyiová. Renovovalo sa aj v školskom klube detí. Miestnosť, v ktorej bol pôvodne sklad, sme prerobili na kanceláriu pre vychovávateľky. Priestory sme vymaľovali, vymenili svietidlá, podlahy a postupne ich zariaďujeme novým nábytkom,“ priblížila zmeny vedúca klubu Ľudmila Štangová.

V areáli Základnej školy s materskou školou na Veľkej okružnej pribudla nedávno učebňa v prírode v podobe dreveného altánku, a tiež dva nové hracie prvky detského ihriska. „Učebňu v prírode, ktorú budeme využívať počas vyučovania, ale i na mimoškolské aktivity, sme vybudovali vďaka prostriedkom z komunitného participatívneho rozpočtu nášho mesta. Druhý projekt, ktorý má názov S deťmi pre radosť a pre zdravie, bol realizovaný v rámci komunitného participatívneho rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ ozrejmil riaditeľ školy Juraj Guniš, ktorý spoločne s primátorom spečatili úspešnú realizáciu oboch projektov prestrihnutím pásky.

Začiatkom novembra bola dokončená výstavba detského ihriska v areáli Vodného hradu v Šimonovanoch. „Je to v poradí ôsme nové detské ihrisko, ktoré sme v našom meste vybudovali od roku 2011,“ podotkol primátor.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...