Z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom odsúhlasilo v utorok 19. júla 2011 na svojom 4. tohtoročnom mimoriadnom zasadnutí, ďalších 100 tisíc eur na neočakávané výdavky, súvisiace s rekonštrukciou centrálnej mestskej zóny. 

Dodávateľ prác zistil pri rekonštrukcii miestnych komunikácií, že v časti od Makarenkovej ulice po plánovanú novovybudovanú okružnú križovatku sa pod komunikáciami nachádzajú nedostatočné konštrukčné vrstvy. Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej nosnosti podložia pod komunikáciami bude  potrebné konštrukčné vrstvy doplniť a upraviť niveletu okružnej križovatky, čo si vyžiada výdavky vo výške 100 tisíc eur. Tie mesto prefinancuje z nevyčerpaného úveru na investičný rozvoj, ktorý bol určený na investičné akcie Nemocnice s poliklinikou, n. o. Partizánske. Z rovnakého úveru mesto čerpalo 145 tisíc eur aj pri predchádzajúcom dofinancovaní rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, ktoré si vyžiadal nesprávny postup pri riešení zmeny projektu.

V súvislosti so zdražovaním potravín vydalo ministerstvo školstva novú vyhlášku, ktorá s účinnosťou od 1. októbra 2011 aktualizuje finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov ako aj príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Z tohto dôvodu schválilo mestské zastupiteľstvo  na mimoriadnom zasadnutí aj aktualizáciu VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Táto aktualizácia zaraďuje školy a školské zariadenia na území mesta Partizánske do prvého, aktualizovaného finančného pásma, ktoré predstavuje 5%-né navýšenie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie stravníkov, pričom bude v dostatočnej miere zabezpečené plnohodnotné stravovanie v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva bolo aj schválenie projektu Modernizácia ambulantnej časti NsP, n.o. Partizánske,  ktorým sa bude nemocnica uchádzať o európske prostriedky z Operačného programu Zdravotníctvo. „Predkladaný projekt, v prípade že bude úspešne odsúhlasený a nemocnica získa tieto finančne zdroje,  nám umožní zveľadiť majetok mesta. Dohodnuté nájomné tak strategický partner nemocnice nebude musieť investovať do plánovanej modernizácie jej zariadenia, ale ho zaplatí priamo mestu. V prípade úspechu predkladaného projektu to teda bude ďalšia dobrá správa, ktorá bude viesť v ku skvalitneniu zdravotníckych služieb poskytovaných v našej nemocnici,“ povedal primátor mesta Jozef Božik.

V bode Rôzne sa poslanci zaoberali aj aktuálnou situáciou v Domove, n. o., ktorej klienti iniciovali petíciu za zachovanie organizácie a ich nevysťahovanie z doterajších priestorov. Ako ukázali fotografie, ktoré na zasadnutí odprezentovala a komentovala vedúca Oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov  Mária  Janíková spolu s poverenou riaditeľkou Domova, n. o. Emíliou Gergelovou, priestory boli v katastrofálnom stave, nevyhovujúce základným hygienickým štandardom. Ako dodal na margo presťahovania klientov Domova, n. o. do priestorov nemocnice v Partizánskom primátor, toto presťahovanie je riešením, ktoré výrazným spôsobom zlepšuje štandard poskytovania potrebnej zdravotníckej starostlivosti týchto klientov.  

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...