Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Šípku

Prioritou mestskej časti Šípok je vybudovanie nových parkovacích miest na Horskej ulici a rekonštrukcia základnej školy. Obyvatelia najväčšieho sídliska v meste sa na tom zhodli v stredu 26. marca 2014 počas verejnej diskusie s primátorom Jozef Božikom.  

Viac ako tridsiatku Šípočanov primátor v úvode informoval o minuloročných investičných akciách mesta, medzi ktorými boli prioritou opravy, rekonštrukcie komunikácií ako aj budovanie parkovacích plôch. Prioritou zostávajú aj pre tento rok, osobitne na sídlisku Šípok, kde by mala ovplyvniť statickú aj dynamickú dopravu nová štúdia parkovania na Horskej ulici. Popri plánoch samosprávy primátor občanov ubezpečil, že vedenie mesta je aktívne aj v otázkach rozširovania zamestnanosti. Napriek tomu, že investičné zámery sú podmienené aj speňažením dubiózneho majetku mesta, v prípade Šípku odpredajom nákupného centra OV 3000, samospráva jednoznačne preferuje rekonštrukciu základnej školy a riešenie parkovania na Horskej ulici. Pre predstavu o hospodárení v podmienkach sídliska uviedol, že za minulý rok tu bolo investovaných celkovo  416 430 €. Z nich takmer 115-tisíc išlo na rozšírenie parkovania na Malinovského ulici a jej rekonštrukciu. Ďalšie prostriedky boli použité okrem iného na údržbu a opravu verejného osvetlenia, dotáciu na MHD, či prevádzku školského klubu a školskej jedálne. 

Prehľad o tom, ako sa podarilo realizovať požiadavky občanov zo stretnutia spred polroka, zhrnul v odpočte úloh  zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Požiadavky na opílenie či vypílenie prekážajúcich stromov sa už buď realizovali alebo sú v pláne teraz na jar. Upravené boli terény po rozkopávkach, pravidelne sa čistí kanál smerom na cintorín. Podľa vyjadrenia Milana Kráľa z Oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ, náklady na realizáciu požadovanej úpravy jednej strany valu rieky Nitra pre cyklistov a korčuliarov sa predpokladajú vo výške 40-tisíc €. Postupne sa obnovujú aj detské ihriská, opravené boli sitá na športovom ihrisku, na problematické otáčanie autobusu na vozidlami blokovanej križovatke na Horskej ulici sa spýtal VMČ občanov v ankete. Z nej vyplynulo, že z vrátených 90 lístkov z rozdaných 280 do schránok, sa 67 % opýtaných vyjadrilo za zrušenie autobusovej zastávky. Zástupca MsP Drahomír Hrkal navrhoval zastávku posunúť k prvej lavičke k cintorínu a informoval aj o postupe polície pri sankcionovaní vodičov za zlé parkovanie. Zároveň poďakoval výboru a pastoračnému centru za organizovanie akcií pre deti a mládež, ktoré podľa neho zohrávajú úlohu v prevencii, potláčaniu asociálneho správania.

V požiadavkách občanov znovu mali „zelenú“ žiadosti na úpravu zelene a samozrejme, pripomienky a návrhy na riešenie dopravnej situácie, okrem iných aj v centre mesta na problematickej päťcípej križovatke pri výškovej budove. Občania tiež žiadali upraviť grafikon MHD, konkrétne spoja z nemocnice, ktorý neprechádza sídliskom. Domáhali sa kontroly nájomníkov v bytovom dome č. 1550 v správe SMM, upozornili na parkovanie kamiónov na čerpacej stanici OMV,  ktoré bránia vozidlám vo výhľade. Riaditeľ TSM Jozef Jarošinec reagoval na pripomienku o rozfúkanom odpade zo zberného dvora ubezpečením, že okolie dvora je pravidelne každý piatok čistené. Odzneli aj návrhy na osadenie lavičiek na vale rieky, zjednosmernenie Ulice Janka Kráľa, či rozšírenie parkovania smerom ku škole, na trávniku s topoľmi. V rovine prísľubu správcu štátnej cesty, aj podľa vyjadrenia primátora, zatiaľ zostáva zvýšenie svetlosti železničného mosta pri Malých Uherciach.

Predseda VMČ Šípok Sergej Talár v závere pozval občanov na jarnú brigádu – Tri hodiny pre Šípok, ktorá bude 25. apríla pre školákov a 26. apríla pre dospelých, v podvečer je naplánované stavanie mája a veselica.

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...