Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Malých Bielic

Otázky, pripomienky i slová pochvaly adresovali v stredu. 20. marca 2013 primátorovi mesta Jozefovi Božikovi obyvatelia Malých Bielic na prvom verejnom stretnutí v tomto roku. Malobieličanci vyjadrili spokojnosť s riešením doterajších podnetov, rovnakú reakciu mesta by privítali aj v prípade tých najnovších.

Konkrétnym aktivitám a investíciám v Malých Bieliciach sa primátor venoval po tradičnom úvodnom súhrne  zrealizovaných a plánovaných aktivít v rámci  mesta. V mestskej časti Malé Bielice bolo v minulom roku prefinancovaných cca 15 300 €. Najväčší objem finančných prostriedkov, takmer 12-tisíc €, bolo vynaložených na bežnú údržbu ciest, chodníkov, verejného osvetlenia, detského ihriska, parkov a verejnej zelene. Zvyšných viac ako 3 300 € predstavovali náklady na protipovodňové opatrenia. „V tomto roku chceme začať s výstavbou chodníka na Kúpeľnej ulici, vedúceho od hlavnej cesty po železničné priecestie pri kúpeľoch, ktorý je aj kvôli bezpečnosti chodcov prioritnou investíciou v tejto mestskej časti. V rozpočte máme na to viazaných 100-tisíc €, podľa vysúťaženej ceny však uvidíme, aký dlhý úsek sa nám podarí reálne vybudovať,“ uviedol primátor. Pôvodne chceli vybudovanie chodníka podporiť aj súkromní investori. Ako v tejto súvislosti informoval primátor, vzhľadom na celkovú ťažkú  ekonomickú situáciu, s podporou súkromných investorov už mesto počítať nemôže.

Na predchádzajúcom stretnutí  mali Malobieličanci len niekoľko drobných požiadaviek, ktoré mesto zabezpečilo operatívne. Poďakovanie od  občanov si vyslúžilo vedenie mesta najmä za úpravu pamätníka padlým a jeho okolia, ktorá bola aj úlohou z pracovného výjazdu v Malých Bieliciach. Po minuloročných sťažnostiach sa Malobieličanci v diskusii vyjadrili pozitívne na margo harmonogramu čistenia ulíc od zimného posypu. Opačne však reagovali najmä obyvatelia domov pri hlavnej ceste I/64, ktorá zatiaľ vyčistená nie je. V tomto prípade za to ale nenesie  zodpovednosť mesto, ale štát ako vlastník cesty. Primátor ubezpečil občanov, že požiada zástupcov kompetentného orgánu, aby úseky štátnych ciest, vedúce cez intravilán mesta, zametali prioritne. Výsledok im však zaručiť nedokáže, obdobne  ako aj v prípade požiadavky osadiť spomaľovač alebo znížiť rýchlosť na frekventovanej Kúpeľnej ulici, ku ktorým sa musí vyjadriť Dopravný inšpektorát PZ v Prievidzi. Ten už raz túto požiadavku zamietol, z dôvodu, že ide o cestu III. triedy. Na podnet občanov ho však mesto opätovne osloví, aby svoje rozhodnutie prehodnotil.

V diskusii zaznela okrem iného aj otázka ohľadne budúcnosti budovy starého kultúrneho domu, ktorú občania navrhujú kvôli bezpečnosti zbúrať. Ako povedal primátor, aj zbúranie objektu by bolo finančne náročné a mesto na to zatiaľ nemá potrebné financie. A tie zatiaľ  nemá ani na vybudovanie chodníka pri štátnej ceste v časti Domovina. Ďalšie požiadavky Malobieličancov sa týkali odstránenia poškodených gaštanov, úprav zelene pri kultúrnom dome, či opráv a doplnenia vysielacích staníc mestského rozhlasu. Občania tiež upozornili na navážku zeminy pri bývalých maštaliach, ktorú mesto v krátkej dobe preverí.       

Môže sa Vám ešte páčiť...