Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Luhov II

Séria prvých tohtoročným verejných stretnutí primátora mesta Jozefa Božika s občanmi pokračovala v pondelok 19. marca 2012 v mestskej časti Luhy II .

Do úvodných informácií o zrealizovaných aktivitách a investíciách mesta za uplynulé obdobie zahrnul primátor aj prehľad prefinancovaných prostriedkov v správe mestskej časti Luhy II, ktoré v minulom roku presiahli 50-tisíc eur.  Ako vysvetlil, takmer 30-tisíc eur išlo na opravy ciest a chodníkov, zabezpečenie zimnej údržby a strojové zametanie komunikácií po zime, opravy dopravného značenia, pod ktoré sa podpísal vandaliznus, opravy cestnej kanalizácie a opravy a údržbu verejného osvetlenia. Ďalšie výdavky, vo výške viac ako 21-tisíc eur, predstavovali výruby a ošetrenie drevín, údržba detského ihriska a verejnej zelene. V súvislosti s plnením úloh a požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia sa mesto zameralo aj na preverenie platnosti a oprávnenosti využívania vyhradených parkovacích plôch pred obytnými blokmi 1030/29 a 1027/24. S majiteľmi vyhradených parkovacích miest boli vykonané osobné pohovory a v ďalších usmerneniach sa bude pokračovať, podobne ako v začatých úpravách zelene a opilovaní  stromov.  Bezprostredne po predchádzajúcom stretnutí bol na podnet občana osadený chýbajúci poklop na kanalizácií pred bytovkou č. 1040 a hliadky mestskej polície častejšie hliadkovali v rizikových lokalitách. Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková upriamila pozornosť spoluobčanov na harmonogram čistenia mesta od zimného posypu a v tejto súvislosti požiadala občanov, aby rešpektovali prenosné značky a neparkovali s autami na miestach, kde sa bude realizovať strojové čistenie komunikácií.

V rámci diskusie sa obyvatelia Luhov II najviac sťažovali na problémy s parkovaním a upozorňovali na  nerešpektovanie zákazu vjazdu pred materskou a základnou školou. Občania požadovali aj lepšie vyznačenie zastávky autobusovej dopravy, dôslednejšie  kontroly zo strany mestskej polície v priestoroch za garážami i ručné čistenie chodníkov od zimného posypu tam, kde sa nedostane technika. „Dovoľte mi, aby som sa vám poďakoval za aktívny prístup k riešeniu našich spoločných  problémov a zlepšeniu života na sídlisku Luhy. Vašimi  podnetmi a pripomienkami sa budeme zaoberať a o ich riešení vás budeme informovať na najbližšom stretnutí. Pre všetkých spoluobčanov,  ktorým nie je ľahostajný poriadok a čistota v našom meste i na vašom sídlisku,  je 28. marca o 16. hodine v panoramatickom 3D kine pripravené stretnutie k bezpečnostnej situácii v našom meste,“ dodal v závere stretnutia primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...