Z júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom sa v utorok 28. júna 2016 stretli na 11. riadom zasadnutí v tomto volebnom období. V úvode odovzdal primátor mesta Jozef Božik pamätnú plaketu a ďakovný list príslušníkovi Mestskej polície v Partizánskom Tomášovi Lacikovi za 10 rokov služby v radoch mestských policajtov. Túto tradíciu mesto začalo v minulom roku.

Podrobnú správu o vývoji kriminality pripravil a prezentoval riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Partizánskom Peter Hurtiš. Upozornil v nej na nárast násilnej kriminality najmä v súvislosti s prevádzkou diskotéky v centre Partizánskeho. Mesto bude iniciovať stretnutie majiteľov podniku a zástupcov mesta, mestskej aj štátnej polície. Ako ďalej informoval, v porovnaní s minulým rokom došlo v roku 2016 len k jednej krádeži motorového vozidla. V rovnakom období pred rokom ich bolo odcudzených až dvanásť. Spomenul aj úspech polície v oblasti drogovej kriminality, keď sa podarilo zadržať pravdepodobne jedného z miestnych dílerov. Aj naďalej policajti z Partizánskeho dosahujú najlepšiu objasnenosť v kraji a zároveň jednu z najlepších v rámci celého Slovenska.

Riaditeľka Spojenej školy v Partizánskom Katarína Hartmannová predložila poslancom projekt Stratégie rozvoja odborného školstva v meste. Spojená škola ponesie od septembra tohto roku nový názov, a tiež sa zmení jej organizačná štruktúra. Počnúc novým školským rokom sa premenuje na Strednú odbornú školu Jana Antonína Baťu. Z hľadiska učebných odborov bude zameraná na výučbu profesií v oblastiach priemyslu, obchodu a služieb. Ich skladbu sa bude snažiť vedenie školy prispôsobovať v rámci svojich možností a kompetencií potrebám miestnych firiem. V tomto roku podpísané memorandum školy a spoločností, ktoré pôsobia v regióne, umožní žiakom lepšie prepojenie výučby s praxou. Dopyt po absolventoch zo strany zamestnávateľov podľa slov riaditeľky školy stúpa.

V ďalších bodoch programu poslanci zosúladili znenie niekoľkých všeobecne záväzných nariadení (VZN). Prvé bolo o poskytovaní dotácií v nadväznosti na aktuálne realizovaný komunitný participatívny rozpočet. Nie každý subjekt, ktorý sa o dotáciu v tomto projekte uchádza, spĺňa totiž aj podmienky poberateľa 2 % z daní. Upravené bolo tiež VZN o úhradách za sociálne služby a rovnako bol upravený aj spôsob odmeňovania členov komisií a členov výborov mestských častí. Nový spôsob umožní najmä predsedom výborov odmeňovať nielen za účasť, ale aj za aktivitu jednotlivých jeho členov.

Dôležitým bodom rokovania zastupiteľstva bolo schválenie dohody o partnerstve a spolupráci medzi mestami Benešov a Partizánske. Do roku 2010 Partizánske nemalo žiadneho partnera z iného štátu. Schválením tejto dohody pribudne k Valašskému Meziříčí aj mesto Benešov. „Mesto Benešov si nás našlo ešte v minulom roku, keď sa pridalo k ideovej platforme Česko – Slovenskej Baťovej spoločnosti, ktorá vznikla na pôde nášho mesta. Dohodu o spolupráci musí ešte schváliť ich zastupiteľstvo. Ak sa tak stane, môžeme od septembra začať pracovať na projektoch pre čerpanie prostriedkov určených pre podporu takejto spolupráce miest,“ dodal primátor. Pre mesto, nachádzajúce sa neďaleko hlavného mesta Českej republiky, bude Partizánske prvým slovenským partnerom.

Poslanci sa zaoberali aj personálnymi zmenami vo VMČ Šimonovany a v komisii pre ochranu verejného poriadku. Na pozícii predsedu VMČ v Šimonovanoch vystrieda Antona Jašíka poslanec Peter Matloň. Podpredsedom komisie sa po odstúpení Borisa Záhumenského stal Juraj Zorvan.

Zastupiteľstvo sa venovalo v ďalšom priebehu rokovania aj výročným správam mestských organizácií, ktoré boli predtým prediskutované nielen v orgánoch jednotlivých spoločností, ale aj v príslušných komisiách a vyjadrila sa k nim tiež mestská rada.

Poslanci postupne prerokovali aj viaceré zmeny v rozpočte. Mesto nebude realizovať odkúpenie bytového domu a posúva sa aj realizácia projektu pre reguláciu parkovania a niekoľko ďalších zámerov. Prostriedky, ktoré boli pôvodne vyčlenené na tento účel, sa po schválení poslancami použijú na realizáciu iných investičných projektov. Okrem iného na rekonštrukciu strechy na ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej, na rekonštrukciu kúrenia a dobudovanie klimatizácie v Mestskom 3D kine, rozšírenie verejného osvetlenia na uliciach Makarenkova a Komenského a na budovanie detského ihriska v mestskej časti Luhy II.

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj správu o vyhodnotení plnenia komunitného plánu sociálnych služieb mesta. Podľa neho sa už od roku 2012, kedy bol prijatý, realizujú poskytované sociálne služby s ohľadom na potreby občanov mesta.

Slovo pre verejnosť na rokovaní MsZ využil Boris Záhumenský. Vo svojom vystúpení sa ospravedlnil za to, že svojím konaním poškodil meno mesta Partizánske. Ako uviedol, doposiaľ nebolo voči nemu vznesené obvinenie za všeobecné ohrozenie a po predložení potrebných dokladov mu polícia vrátila zbrane aj zbrojný preukaz. Jeho žiadosť o predĺženie času určeného na vystúpenie plénum nepodporilo. Poslancom a primátorovi mesta odovzdal Boris Záhumenský doklady, ktoré podľa neho dokazujú nelegálne podnikanie pri obchodovaním s autami. Primátor ich už odovzdal polícii.  

V ďalšom priebehu schôdze mestského parlamentu bolo prerokovaných viacero žiadostí o predaj a prenájom pozemkov. Prijaté uznesenia korešpondovali s odporúčaniami mestskej rady, komisií a výborov mestských častí. Svojím hlasovaním poslanci rozhodli aj o predaji bytov nájomcom v bytovke na Veľkej okružnej č. 1029. O túto možnosť prejavilo záujem viac ako 70 % nájomníkov.     

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...