Z júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo na svojom zasadnutí v utorok 24. júna 2014 nové Všeobecne záväzné nariadenie (VNZ) mesta o sociálnych službách, ktoré prináša viacero zmien. Najvýraznejšími sú rozšírenie okruhu poskytovaných sociálnych služieb mestom a zníženie úhrad za sociálne služby v Domove a v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS).

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Partizánske stanovovalo VZN z roku 2009, ktoré bolo najmä v nadväznosti na legislatívne úpravy už desaťkrát aktualizované. Začiatkom roka vstúpila do platnosti ďalšia novela zákona o sociálnych službách, ktorá nastolila opäť početné zmeny. Snaha zachovať prehľadnosť po ich zapracovaní do VZN viedla k jeho zrušeniu a prijatiu nového nariadenia, účinného od 1. augusta 2014. Úpravy sa týkajú doplnenia nových druhov sociálnych služieb poskytovaných v podmienkach mesta. Ide napr. o službu v dennom stacionári a službu v jedálni, ktoré budú zabezpečované v zariadení sociálnych služieb Domov. Rozšíri sa aj ponuka doplnkových činností v pobytových zariadeniach sociálnych služieb mesta o možnosť rehabilitačných procedúr, či donášku stravy na izbu klienta z iných ako zdravotných dôvodov. Zmenami prejdú aj cenníky úhrad za sociálne služby. K zníženiu mesačných poplatkov dôjde v Domove a v ZOS, čo ovplyvnila predovšetkým zmena podmienok zabezpečovania stravy pre klientov. Tá súvisí s presťahovaním Domova z nemocnice do zrekonštruovaných priestorov s vlastným kuchynským traktom, vďaka čomu je zabezpečovaná strava pre klientov Domova a ZOS vo vlastnej réžii, a nie dodávateľsky.

Mestskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí schválili i navrhnuté rozpočtové zmeny. Tie sa okrem iného týkajú čerpania prostriedkov z rezervného fondu vo výške 116,5-tisíc € na prefinancovanie štyroch investičných akcií: rekonštrukciu výťahu v Domove, obnovu autobusových zastávok, rekonštrukciu priechodu pre chodcov pri predajni Koberce Trend na Nitrianskej ceste a na realizáciu projektu Rekonštrukcia Komunitného centra. Súčasťou schváleného dokumentu je aj prijatie nového úveru vo výške 285,1-tisíc €. na nutnú rekonštrukciu a modernizáciu hlavného pavilónu ZŠ Malinovského, ktorá mala byť pôvodne financovaná z predaja budovy OV 3000 na Šípku.

Spokojnosť s hospodárením šiestich mestských organizácií v uplynulom roku vyjadrili poslanci schválením ich výročných správ. V rámci programu zastupiteľstva bolo okrem iného odsúhlasené aj zrušenie trhoviska na Malinovského ulici na Šípku a prenájom závlahových systémov na tréningovom a hlavnom ihrisku FK Tempo Technickým službám mesta Partizánske.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...