Z júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Park SNP v Partizánskom za výškovou budovou bude niesť od septembra tohto roka názov Park Jana Antonína Baťu. Premenovanie parku, pri príležitosti 75. výročia založenia mesta Partizánske, schválili poslanci mestského zastupiteľstva v utorok 25. júna 2013 na svojom 16. riadnom zasadnutí. 

Z troch predložených všeobecne záväzných nariadení (VZN) bolo ako prvé, na základe skúseností z jeho praktickej aplikácie, aktualizované VZN o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta. Táto úprava eliminuje napríklad aj negatívny dopad za nájom pozemkov na sídlisku Luhy I, ktoré sa vyčlenilo mimo kategórie centra mesta. Poslanci tiež schválili  vymedzenie trhových miest v rámci ďalšej aktualizácie VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a po dodatočnej úprave aj aktualizáciu VZN, v ktorej sa menia náležitosti v príspevku na prepravnú službu, zahŕňajúce zmenu výšky príspevku pre osoby s nízkym príjmom. 

Šesť mestských organizácií predložilo poslaneckému zboru  výročné správy o minuloročných hospodárskych výsledkoch. Vydavateľstvo Tempo v minulom roku investovalo do modernizácie televízneho štúdia, Správa káblových rozvodov sa snaží výpadok klientov nahradiť internetizáciou, Technické služby mesta zvýšili efektivitu tepelného hospodárstva, dotujú mestské športoviská a ich ďalší rozvoj si vyžaduje obnovu vozového parku. Dlhodobým cieľom Správy majetku mesta je, aby nájomcami bytových priestorov boli len slušní občania. V prípade mestskej neziskovej organizácie Domov ocenila poslankyňa Mária Hazuchová obetavosť personálu pri poskytovaní služieb v provizórnych priestoroch nemocnice a v budúcej správe očakáva aj sociálny program vo vzťahu k zamestnancom. Vďaka manažérskym schopnostiam Umeleckej agentúry APC, ktorá sa medzičasom premenovala na Mestskú umeleckú agentúru, sa výrazne obohatil kultúrny život v Partizánskom.

Poslanci ďalej odsúhlasili návrhy tretej tohtoročnej zmeny v rozpočte, predloženej prednostkou MsÚ Dášou Jakubíkovou. Týkala sa využitia financií získaných z predaja bývalej slobodárne vo výške viac ako 151-tisíc € ako i čerpania dotácií na spolufinancovanie projektov. Vzápätí bola predložená konkrétna podoba jedného z nich – Elektronické služby mesta Partizánske, s orientačným objemom 800-tisíc €. Päťpercentné spolufinancovanie mestom na projekte by nemalo presiahnuť sumu 45-tisíc €.

Obsiahlu časť rokovania zabrali návrhy na zmeny vlastníckych vzťahov k mestskému majetku. V rámci nich bol schválený i prenájom dvora na Školskej ulici pre vlastníkov okolitých bytov. V tejto súvislosti poslanci a primátor mesta podporili názor tamojších obyvateľov a neschválili žiadosť firmy z Topoľčian o prenájom ani o kúpu pozemku na terasu pred herňou – objektom bývalej opravovne obuvi na Školskej ulici. Rovnako neschválili ani odkúpenie pozemku pod čerpacou stanicou geotermálneho vrtu v chránenom území Bielických Bahien. Ako konštatoval primátor na margo výsledkov vyhlásených verejných obchodných súťaží, vidina príjmu z predaja bývalej MŠ na Bezručovej ulici sa vzdiaľuje. Do opakovanej obchodnej verejnej súťaže sa neprihlásil nikto. Situáciou sa bude preto opäť zaoberať VMČ, mestská rada i zastupiteľstvo a pokiaľ nebude vôľa občanov, objekt bude ďalej chátrať…V prípade druhej opakovanej verejnej obchodnej súťaže – predaja tzv. Sopkovho dvora za cenu vyše 33-tisíc € bolo mesto úspešné. Kvôli vysporiadaniu pozemkov a následnému odovzdaniu kruhovej križovatky do majetku Slovenskej správy ciest, poslanci podporili odkúpenie  pozemkov od obchodného reťazca Lidl za dohodnutú cenu 50 € za meter štvorcový. Bez výhrad bolo schválené aj navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TSM o sumu 20-tisíc €, ktorá je  účelovo  viazaná na rekonštrukciu tribúny Mestského futbalového štadióna Karola Jokla.

(Tempo, upr.)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...