Z júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom sa v utorok 27. júna 2017 stretli na svojom 17. riadnom rokovaní. Jedným z bodov programu bola zmena rozpočtu pre rok 2017. V rámci nej schválili čerpanie sumy 53 200 eur z rezervného fondu na viacero účelov.  

Časť z týchto prostriedkov, v hodnote 15-tisíc eur, mesto použije na modernizáciu a obnovu detských ihrísk v rámci celkového balíka v hodnote 55-tisíc eur. „V tomto roku sa postupne demontujú tie ihriská, ktoré by neprešli recertifikáciou, alebo sú viac ako 30 až 40 rokov vybudované, značne poškodené a hlavne nespĺňajú legislatívne limity, ktoré vyplývajú aj z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Preto v drvivej väčšine odstraňujeme buď poškodené, alebo tie prvky, ktoré už nie sú spôsobilé v rámci platnej legislatívy a chceme ich alternovať novými,“ uviedol na margo týchto financií primátor Jozef Božik.

Na vybudovanie tretej etapy spevnených plôch na Obuvníckej ulici poputuje 5 500 eur a približne rovnakú sumu si vyžiadalo navýšenie rekonštrukcie okien na Dome smútku na cintoríne Šípok. Ďalších 5 000 eur mesto vyčlenilo na vybudovanie pietneho miesta pre nenarodené deti na cintoríne na Šípku. Finančné prostriedky vo výške 20-tisíc eur pokryjú spoluúčasť na rekonštrukciu telocvične v Základnej škole na Malinovského ulici. Z rezervného fondu je pokrytá aj 5-percentná spoluúčasť mesta na projekte Bezbariérová škola. Predkladajú ho spoločne Základná škola s MŠ na Veľkej okružnej spolu s mestom. Jeho cieľom je získať dotáciu na vybudovanie schodiskovej plošiny na zlepšenie podmienok pre hendikepované deti. Ďalších 2 000 eur z rezervného fondu pôjde na dofinancovanie rekonštrukcie sochy sv. Floriána vo Veľkých Bieliciach.

V rámci zmeny rozpočtu sa hovorilo aj o prostriedkoch Komunitného participatívneho rozpočtu. Pôvodne bolo na projekty určených 20-tisíc eur, hlasovaním sa však nerozdelila celá suma. Zo zvyšku sa tak 1 500 eur presunie na budovanie okrasných verejných predzáhradiek pred obytnými domami. Ide o podporu projektov občanov v maximálnej výške 300 eur na jeden projekt.

Zmena rozpočtu sa dotkla i Mestskej umeleckej agentúry. Tá požiadala o zmenu účelu použitia transferu na bežné výdavky. V súčasnosti je na činnosť agentúry, ktorej súčasťou je dom kultúry a správa Vodného hradu, schválených 180-tisíc eur. Na verejnoprospešnú činnosť knižnice ide 40-tisíc eur. Mestská umelecká agentúra požiadala o presun 20-tisíc eur z výdavkov na dom kultúry do výdavkov pre knižnicu. Išlo o zosúladenie s predchádzajúcimi rokmi, kedy bola činnosť knižnice dotovaná sumou 60-tisíc eur. Mestskí poslanci zmenu účelu použitia časti transferu Mestskej umeleckej agentúry schválili.

V rezervnom fonde zostáva po odsúhlasení všetkých zmien 952 439,15 eur.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...