Z júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

V utorok 26. júna 2012 sa uskutočnilo 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. Pred prerokovaním štrnásťbodového programu sa poslanecké plénum presunulo do vestibulu mestského úradu na vernisáž výstavy fotografií zdravotne postihnutých,  ktorú v rámci Týždňa zdravia pripravila Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov.

Viaceré body programu júnového zastupiteľstva sa týkali všeobecne záväzných nariadení (VZN). V úvode mestskí poslanci prejednávali protest prokurátora voči dvom VZN, prostredníctvom ktorých sa mesto snažilo dostať pod kontrolu  predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov ako aj používanie zábavnej pyrotechniky. V aktuálne schválenej podobe sú totiž podľa zistení prokurátorky v rozpore so zákonmi, a preto by mali byť zrušené. Ako podotkol v tejto súvislosti primátor mesta Jozef Božik, problémom je samotná legislatíva, ktorá je v rozpore s Ústavou SR a je potrebné, aby sa ňou začala zaoberať NR SR. V prípade nariadenia o alkohole poslanci vyhoveli protestu prokurátora, mesto však využije zákonom stanovenú 90-dňovú lehotu na prípravu jeho aktualizácie, pričom počas tohto obdobia zostáva stále v platnosti v pôvodnom znení. Protestu prokurátora vyhoveli aj pri VZN o používaní pyrotechniky, ktoré zrušili. Jeho podstata však bude v zmysle zákona zapracovaná aktualizáciou do VZN o čistote a poriadku mesta.

V snahe o transparentnosť a stanovenie jednotných pravidiel pre občanov schválili poslanci aj nové VZN, ktoré stanovuje jednotné kritéria a postup pri nájme pozemkov žiadateľom o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, podmienky ich prenájmu a výberu nájomcov, pôsobnosť orgánov mesta v záležitostiach nájmu pozemkov a postup pri uzatváraní s tým súvisiacich zmlúv.

Na schválenie poslaneckému plénu sa dostalo aj VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste, ktorého súčasťou sú aj Zásady správania vzorného psičkára v Partizánskom. Nariadenie je zamerané na spresnenie a vymedzenie kritérií pre chovateľov psov, aby chovom a správaním svojho psa neobmedzovali a neohrozovali verejnosť. Prijaté VZN okrem iného zakazuje voľný pohyb psov na celom území mesta a vymedzuje ho len na plochách určených pre tento účel. Presným vymedzením týchto priestranstiev, zabezpečením pomôcky vo forme zásobníka pre sáčky na psie exkrementy pre majiteľov psov, ktorí si plnia zákonné povinnosti, chce mesto dosiahnuť užšiu spoluprácu s psičkármi, ale aj rešpektovanie dohodnutých pravidiel. Mestské zastupiteľstvo súčasne schválilo aj zaslanie žiadosti, adresovanej NR SR a príslušnému ministerstvu v súvislosti s návrhom na zmenu zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienkach držania psov, a ktoré by umožňovali miestnym samosprávam kontrolovať vybavenosť psičkárov pomôckami na odstraňovanie psích výkalov ako aj zaplatenie miestopríslušnej dane za psa v mieste pobytu psa.

Schválením prešli aj aktualizované znenia ďalších štyroch VZN. Tie sa týkali  poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na všeobecne prospešnú činnosť vykonávanú na území mesta fyzickým osobám a podnikateľom sídliacim mimo Partizánskeho, určenia maximálnej hranice príjmu pre poskytnutie finančného príspevku prijímateľom opatrovateľskej služby, spôsobu schvaľovania rozpočtových zmien a tiež spôsobu prideľovania bytov vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v areáli nemocnice.     

Mestskí poslanci tiež zobrali na vedomie výročné správy mestských organizácií za rok 2011. Okrem iného ďalej schválili, s účinnosťou od 1.1.2013, premenovanie Umeleckej agentúry ART P Centrum Partizánske na Mestskú umeleckú agentúru Partizánske, ako aj odpredaj stavby slobodárne na Jašíkovej ulici a domu služieb OV 3000 na Šípku formou obchodnej verejnej súťaže spolu s ich podmienkami.   

 

 

 

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...