Z jesenných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku, Šimonovian a Štrkovca

Seriál jesenných verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s občanmi Partizánskeho pokračoval v pondelok 28. septembra 2015 v mestskej časti Šípok. Nasledujúci deň diskutovali s vedením mesta obyvatelia Šimonovian a v posledný septembrový deň obyvatelia Štrkovca.

ŠÍPOK

V úvode stretnutia s obyvateľmi Šípku informoval primátor občanov o realizovaných investičných akciách v jednotlivých mestských častiach. Odpočet splnených úloh od posledného verejného stretnutia prezentoval zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Takmer všetky požiadavky občanov najväčšieho sídliska v Partizánskom boli splnené. Výnimkou je len stará autobusová zastávka oproti supermarketu, ktorá by mala byť odstránená v najbližších dňoch. Na tomto nástupišti pre cestujúcich MHD je už postavená nová moderná zastávka. Občanov Šípku trápi zlý technický stav schodov, vedúcich od parkoviska pri supermarkete na Horskú ulicu. Vedenie ho musí riešiť komplexne a nie ďalšími čiastkovými opravami, ale to len v prípade, že VMČ bude túto aktivitu považovať za prioritu, čo sa musí prejaviť v konečnom hlasovaní o rozpočte mesta. Na stretnutí odzneli aj informácie týkajúce sa odvodnenia Horskej ulice pri bytovom dome č. 1308, aby sa neopakovali problémy, vznikajúce v čase prívalových dažďov. Ako informoval primátor, Horská ulica je aj z pohľadu realizovanej geologickej štúdie bezpečná, čo sa týka možných zosuvov. Mesto však bude riešiť odvedenie dažďových vôd kanalizáciou aj odvodňovacím rigolom. Aj keď sa tento problém dotýka najmä bytového domu č. 1308, technické riešenie odvodnenia platí pre celú Horskú ulicu. Výstavba nových bytoviek v blízkosti garážového domu je ešte len vo fáze predbežných ponúk možných investorov a mesto bude v najbližšej dobe rokovať s majiteľom zrekonštruovaného bytového domu v centre o jeho možnom odkúpení. K dispozícii by tak bolo spolu 32 nových nájomných bytov pre záujemcov, ktorí splnia podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ak by poslanci odsúhlasili odkúpenie bytového domu, mesto by toto odkúpenie realizovalo prostredníctvom dotácie a úveru zo ŠFRB. Reč sa zvrtla aj na rekonštrukciu budovy Materskej školy na Malinovského ulici. Podľa projektovej dokumentácie by sa celkové náklady na jej komplexnú opravu vyšplhali na sumu 393-tisíc eur, čo je v súčasnosti vzhľadom na finančné možnosti mesta príliš veľa. Do úvahy preto prichádza riešenie stavu jedine po etapách. O postupe prác bude mesto rokovať spolu s poslancami za mestskú časť Šípok. Problémom, s ktorým sa obyvatelia sídliska stretávajú často, je aj nefunkčné osvetlenie chodníka na korune hrádze rieky Nitra. Jeho nefunkčnosť je, žiaľ, spôsobená vandalizmom. Primátor spolu so zástupcom náčelníka MsP preto požiadal občanov o pomoc pri odhalení páchateľov, ktorí pravidelne poškodzujú verejný majetok. V diskusii zaznelo i to, že pri ceste do mesta vnímajú hlavne chodci ako rizikovú križovatku pri moste cez rieku Nitru v blízkosti Kostola Božského Srdca Ježišovho. Možné vybudovanie priechodu pre chodcov si vyžaduje najskôr štúdiu realizovateľnosti, následne po nej prípravu rozpočtu a na záver dohodu poslancov MsZ. Ako viackrát odznelo z úst primátora, rozpočet mesta poskytuje limitovanú a dohodnutú časť finančných prostriedkov pre investície v každej mestskej časti. Preto je vždy na rozhodnutí poslancov a členov príslušného VMČ, aby našli spoločne dohodu v prípade zmeny priorít v realizovaní investičných akcií.

ŠIMONOVANY

Stretnutie v Šimonovanoch sa aj tentoraz konalo za početnej účasti miestnych občanov. Primátor najskôr predstavil výpočet realizovaných, ako aj prebiehajúcich aktivít v meste. Najväčšou prioritou je aktuálne v Šimonovanoch rekonštrukcia Vodného hradu. Súvisia s ňou aj rokovania o pozemku v jeho blízkosti, kde mal jeden z členov výboru tejto mestskej časti záujem realizovať investičnú bytovú výstavbu. „Po stanovisku výboru a odmietnutí tohto návrhu v mestskom zastupiteľstve som na základe vašich dohovorov oslovil majiteľa pozemku s možnosťou odkúpiť ho. V budúcnosti by na tomto území mohla byť vybudovaná odstavná plocha pre autá,“ vysvetlil primátor. O danom riešení sa však bude ešte diskutovať, a to na pôde mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Primátor ďalej uviedol, že na odporúčania výboru mestskej časti Šimonovany sa bude odpredávať objekt bývalej hasičskej stanice. Lepší prístup k zastávke MHD v jej blízkosti zabezpečí chodník, realizovaný ešte v tomto volebnom období. Mesto dalo vypracovať aj projektovú dokumentáciu a štúdiu realizovateľnosti problémovej Pekárenskej ulice. Do investičných plánov bude zahrnutá v decembrovom rozpočte a realizovaná by mala byť budúci kalendárny rok. Mestská časť Šimonovany žije aktuálne kompostovaním, keďže tu prebiehali školenia a distribúcia kompostérov. Primátor v tejto súvislosti uviedol, že vzhľadom na množstvo čiernych skládok a z titulu ekonomických nákladov, „mesto do budúcna nevylučuje prehodnotenie výšky ceny za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu. O navýšení poplatku o jedno euro, z 20,50 eur na 21,50 eur, však budú ešte rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva.“ Občania sa taktiež dozvedeli, že drevný odpad sa bude zberať priamo spred rodinných domov.

Z predchádzajúceho stretnutia vzišli viaceré pripomienky. Odpočet ich plnenia bol pre obyvateľov viac ako potešujúci. Po petícii občanov ohľadom odstránenia spomaľovača bol prah na Tajovského ulici odstránený. Minulosťou je už aj rozpadnutý chodník na Ulici Jilemnického, ktorý sa v dĺžke asi štyroch metrov vydúval. Taktiež sa podarilo zistiť, kto spôsobuje pukliny na spojovacom chodníku vedľa Vodného hradu. Firmu, ktorá si s ťažkým nákladom tadiaľ skracovala cestu, mesto vyzvalo, aby túto činnosť ukončila. Požiadavka občanov otvoriť zberný dvor v sobotu, v čase od 9. do 14. hodiny, je už zabezpečená. Kritike, že z ciest I. triedy sa víri prach, keďže neboli čistené niekoľko mesiacov, čelili zamestnanci mestského úradu neoprávnene. Starostlivosť o cestu I/64 zabezpečuje totiž Slovenská správa ciest. Po urgencii mesta však boli krajnice vyčistené. Ďalší problém, a to zanesených vpustí na Dlhej ulici, mesto riešilo v spolupráci s firmou, ktorá realizovala výstavbu bytov na blízkej Bezručovej ulici. Momentálne sú v pôvodnom stave a plne funkčné. Do harmonogramu kosenia bola podľa požiadaviek občanov zaradená Dlhá ulica v smere až na Tehelnú. Poslanec Anton Jašík pripomenul aj potrebu kosenia odvodňovacieho kanála vedúceho z tzv. slepačky.

Nové podnety občanov sa tentokrát dali spočítať na prstoch jednej ruky. Ako prvá zaznela otázka, kedy bude dané do užívania detské ihrisko na Bezručovej ulici, resp. prečo, aj keď už prebehla kolaudácia bytových domov, stále nie je prístupné. Ako prvá vysvetlila situáciu prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková: „Domy sú skolaudované len sčasti. Ako ste si všimli, ihrisko je už hotové, ale ešte tam nebol urobený trávnatý koberec, ktorý sa musí zapustiť do podkladu. A to chce čas.“ Jej slová doplnil poslanec Anton Jašík: „S ihriskom bola neskutočne dlhá peripetia, robilo sa na fázy, investor mal snahu si celú vec zľahčiť a najmä vďaka prednostke sme ho dostali do podoby, v akej je dnes. Ihrisko bolo de facto hotové už pred troma týždňami, ale keď sme boli kontaktovaní zo strany mesta, či ho otvoríme hneď, alebo počkáme, zvážili sme, že bude lepšie počkať.“ Na úplné dokončenie ihriska chýba ešte výsadba rýchlo rastúcich stromov, ktoré od juhovýchodu zatienia detské ihrisko. Taktiež sa čaká na dokumentáciu, ktorá potvrdí, že ihrisko spĺňa všetky bezpečnostné parametre. Téma pokračovala ďalej, tentoraz však ihriskom v areáli Vodného hradu. Poslanci mestskej časti zdôraznili, že výhrou je záchrana aj tohto ihriska, keďže pamiatkari mali na jeho ponechanie opačný názor. Mestská časť Šimonovany tak bude mať čoskoro dve plnohodnotné detské plochy na hranie. Ako povedal primátor, chce to len trpezlivosť a toleranciu. Tá je nutná aj pri riešení ďalšieho predneseného problému, ktorým sú stavebné práce v areáli Vodného hradu, na ktoré sa niektorí občania pozerajú s určitou nevôľou. Zaujímalo ich, či to nie je prílišne drahá investícia ako aj účel jej využívania v budúcnosti. Preto sa opäť ozrejmili fakty, že rekonštrukcia je financovaná z eurofondov, pričom mesto ju päťpercentným podielom dofinancuje. „Pri vypracovaní dokumentácie sme museli rešpektovať návrhy Krajského pamiatkového úradu. Je to naplánované ako prevádzka expozície knižnice a v tomto režime musí fungovať minimálne 5 rokov. Inak by sme tie prostriedky ani nezískali,“ upokojila obavy občanov prednostka Jakubíková. Pripomienkou občanov bol aj stav cesty smerom do Veľkých Krštenian, ktorá len nedávno prešla rekonštrukciou. Občania zaznamenali na jej povrchu nedostatky, ako sú popukanie časti asfaltu a chýbajúca časť krajnice. „Keďže cesta bola realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom, pod gesciou vtedajšieho župana, stav budeme riešiť s Úradom TSK,“ uviedol primátor na záver.

ŠTRKOVEC

Diskusné fórum pre primátora mesta a občanov Štrkovca poskytla v posledný septembrový deň opäť Základná škola Rudolfa Jašíka, ktorá je nositeľom najväčšej tohtoročnej investičnej akcie v mestskej časti. Prvý pavilón školy prechádza rekonštrukciou, zahŕňajúcou zateplenie budovy, výmenu elektroinštalácie a vykurovacích telies.

Rozsah tohtoročných investičných aktivít ilustroval primátor Jozef Božik stručnou rekapituláciou podľa jednotlivých mestských častí. Konkrétne na Štrkovci sú to okrem školy už vybudované chodníky a úprava ich okolia na Lomonosovovej ulici a v štádiu výberu dodávateľa je výstavba odstavnej plochy na Októbrovej ulici. Pred vyhodnotením plnenia konkrétnych pripomienok občanov z jarného stretnutia informoval ich o príprave samostatného rokovania v trojuholníku: samospráva – občania – majitelia Dubliner pubu na Moyzesovej ulici. Sťažnosti obyvateľov na prevádzku pubu, najmä kvôli rušeniu nočného pokoja, neutíchajú. Mesto vyhovelo aj ich žiadosti odstrániť hlučný spomaľovač, ktorý vodiči obchádzali po chodníku. Poslankyňa Mária Hazuchová dodala, že retardér bude na žiadosť obyvateľov preinštalovaný na Riečnu ulicu, už ako druhý v poradí. Neželanú „muziku“ teraz vyludzuje na Moyzesovej ulici kanalizačný poklop. Zástupcovia samosprávy prisľúbili jeho obloženie tlmiacou gumou, rovnako tak posun lampy verejného osvetlenia na Ulici Fraňa Kráľa, v súčasnosti ukrytej v korune orecha.

Zástupca prednostky Štefan Hučko informoval o monitorovaní  križovatky ulíc Hrnčírikovej a Moyzesovej, kde pri nerešpektovaní dopravného značenia vodičmi vznikajú kolízne situácie. V každom prípade však nedávno realizovaná rekonštrukcia križovatky vyriešila jej neprehľadnosť. V diskusii sa občania zaujímali o odpredaj bývalého železiarstva na Moyzesovej ulici. Občan žijúci v bytovom dome v spojnici ulíc Rooseveltova a Októbrová diskutoval o projektovej dokumentácii plánovanej odstavnej plochy, o zachovaní a oprave neďalekého asfaltového ihriska, poškodeného prasklinami. Kvôli bezpečnosti navrhol vyšpárovanie puklín a skrátenie koruny javora. Na srdci mu leží aj smetisko, na ktoré sa mení časť Rooseveltovej ulice za plotom vodohospodárov. Na jeho podnet prisľúbilo mesto lokalitu vyčistiť aj od náletových drevín. Na rabovanie záhrad popri železničnej trati sa sťažoval jeden z ich užívateľov. Do diskusie sa zapojila aj riaditeľka ZŠ R. Jašíka Dagmar Pučeková, ktorá vedeniu mesta poďakovala za postoj k rekonštrukcii školy. Vnútorným stavebným prácam budú musieť prispôsobiť výučbu, no za cenu modernejšej školy hravo prejdú aj touto križovatkou.

(Tempo)

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...