Z jesenných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec, Malých a Veľkých Bielic

Prvé tri jesenné verejné stretnutia s občanmi jednotlivých mestských častí si primátor Jozef Božik naplánoval  na predposledný septembrový týždeň. Od pondelka 21. septembra 2015 diskutoval deň po dni s obyvateľmi  Návojoviec, Malých Bielic a Veľkých Bielic.  

NÁVOJOVCE

Druhé tohtoročné stretnutie s obyvateľmi najmenšej mestskej časti otvoril primátor prehľadom aktuálneho diania a najbližšie plánovaných investičných aktivít v meste. Zároveň zrekapituloval aj všetky zrealizované projekty od začiatku roka. Medzi nimi bolo aj vybudovanie nového priechodu pre chodcov s obojstranným osvetlením na ceste II/579 v Návojovciach, ktoré bolo pre miestnych prvoradé. Na zozname priorít Návojovčanov naďalej zostáva vybudovanie kanalizácie na dažďovú vodu v časti Kolónia, ktorá by riešila  problémy s odvedením povrchových vôd v tejto lokalite a tiež odvlhčenie múrov a rekonštrukcia kaplnky na miestnom cintoríne, ktorá slúži ako dom smútku. Ako vysvetlil primátor, ktorý z projektov sa bude najbližšie realizovať závisí od rozhodnutia poslancov pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu.

Podľa požiadavky z jarného stretnutia je od augusta člen výboru mestskej časti poverený po odbornom zaškolení pravidelnou kontrolnou suchého poldra a údržbou jeho okolia. Na základe nových pripomienok sa bude mesto zaoberať možnosťami opravy prepadnutého premostenia kanála smerom k zastávke, ktorú komplikuje plynové potrubie pod nim. V areáli futbalového ihriska zabezpečí odborné ošetrenie niektorých stromov, ako aj prekontrolovanie a obnovu hracích prvkov detského ihriska. V diskusii padol aj prísľub demontovať v prípade potreby na zimné mesiace prvky spomaľovacieho prahu pri priechode pre chodcov, aby nehrozilo pošmyknutie.

MALÉ BIELICE

Sumárom aktualít z mesta začal primátor aj utorkové stretnutie s Malobieličanmi. Nevynechal ani informáciu o najbližšie realizovaných investičných projektoch, kde spomenul i výstavbu odstavných plôch pri kostolíku na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach. Pôjde o pozdĺžne parkovanie medzi cestou a oplotením parku, pričom zatrávňovacie panely budú uložené od chodníka ku kostolíku až po prístupovú cestu k spoločenskému centru. Potešujúcou bola pre miestnych aj správa o asanácii schátralého objektu bývalého spoločenského centra, na ktorú mesto získalo dotáciu z ministerstva financií. Budova s prvkami nebezpečného azbestu bude minulosťou v priebehu niekoľkých týždňov.

Malobieličania dostali aj spätnú väzbu o stave riešenia požiadaviek z jarného stretnutia. Do skupiny splnených patrí okrem iného umiestnenie stĺpov s vlajkami pri pomníku obetiam 2. svetovej vojny, znovu vyznačenie priechodu pre chodcov na ceste I/64 po rekonštrukcii vozovky a tiež prečistenie časti rigolu na Žabokreckej ceste a osadenie záchytného žľabu pod poľnou cestou pri objektoch bývalého družstva, ktorý zabraňuje stekaniu bahna na Žabokreckú cestu. V prípade požadovaného doplnenia lavičiek na Žabokreckej ceste si však budú musieť občania počkať minimálne do jari. Umiestnenia spomaľovača na Kúpeľnej ulici sa ale nedočkajú. Dopravný inšpektorát túto požiadavku, aj vzhľadom na novovybudovaný chodník, zamietol.

Primátor prisľúbil pomoc mesta aj s riešením nových podnetov. Tie sa týkali napr. zaburinených súkromných pozemkov, či doplnenia tretieho termínu vrecového zberu papiera. V závere stretnutia boli občania informovaní aj o októbrovom zbere konárov, ktorý sa bude v Malých Bieliciach, rovnako ako i v susedných Veľkých Bieliciach, vykonávať po prvýkrát systémom „od domu k domu“.

VEĽKÉ BIELICE

V stredu diskutovali s vedením mesta Veľkobieličania. V úvode stretnutia boli oboznámení s aktuálnymi udalosťami v meste, vrátane zrealizovaných aj pripravovaných investičných akcií v tomto roku. Vo Veľkých Bieliciach je prioritnou oprava strechy základnej školy, na ktorú je už vysúťažený dodávateľ prác. Len nedávno bol upravený povrch časti Agátovej ulice a financie sú vyhradené aj na renováciu sochy sv. Floriána, patróna hasičov. Spokojní môžu byť Veľkobieličania aj s riešením aprílových podnetov. Okrem požadovaných vysprávok chodníkov a opravy lavičiek pri kaplnke bolo zorganizované stretnutie so správcom miestneho cintorína a mesto sa postaralo aj o zamedzenie parkovania áut na asfaltovom ihrisku pri kultúrnom dome, ako aj o opravu drevených podhľadov strechy nad tribúnou na futbalovom ihrisku.

V rámci svojich možností bude radnica riešiť aj nové podnety. Viaceré z nich súviseli s obťažujúcou hlučnosťou akcií, konaných v kultúrnom dome najmä počas letných mesiacov i nevhodným správaním sa ich účastníkov. Primátor preto požiadal Technické služby mesta, ako správcu kultúrneho domu, aby pripravili návrh prísnejších pravidiel prenájmu priestorov na akcie, ktoré budú následne prerokované vo výbore mestskej časti. Občania by okrem iného privítali tiež vybudovanie oplotenia detského ihriska, ktoré je vo večerných hodinách obľúbeným miestom zgrupovania sa vyčíňajúcich tínedžerov, ale napr. aj opílenie či úplné odstránenie agátov pri cintoríne, niektorých stromov v areáli cintorína i topoľa pri kultúrnom dome.

Reč bola aj o potrebe dobudovania chodníka na Víťaznej ulici, ktoré je reálne až po ukončení výstavby kanalizácie, naplánovanej v tejto mestskej časti na budúci rok. Padol aj návrh na pridanie ďalšieho termínu vrecového zberu papiera, o ktorom bude radnica uvažovať po zistení záujmu zo strany viacerých občanov. Veľkobieličania sa takisto budú môcť rozhodnúť, či sa aj v ich mestskej časti bude realizovať projekt domáceho kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu.

            

Môže sa Vám ešte páčiť...