Z jesenných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi mestských častí Luhy I, Luhy II a Centrum

Posledné tri jesenné stretnutia s občanmi absolvoval primátor Jozef Božik v prvý októbrový týždeň. O aktuálnom dianí i problémoch v Partizánskom diskutoval s obyvateľmi mestských častí Luhy II, Centrum a Luhy I.

LUHY II

Samospráva sa aj v novom volebnom období snaží v rámci svojich finančných možností zveľaďovať a rozvíjať každú jednu mestskú časť. Svedčí o tom aj sumár zrealizovaných i pripravovaných investičných akcií mesta v tomto roku, ktorým primátor začal pondelkové stretnutie s obyvateľmi Luhov II. Ani táto mestská časť nie je výnimkou. Práve v týchto dňoch finišuje vyregulovanie vykurovacej sústavy v ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej. Projekt, ktorý bol určený ako priorita, zahŕňa aj výmenu všetkých radiátorov a čiastočnú rekonštrukciu výmenníkovej stanice. Investícia vo výške 40-tisíc eur má škole zabezpečiť zníženie nákladov na energiách. Mesto priebežne realizovalo aj všetky, menej i viac finančne náročné požiadavky občanov z predchádzajúceho stretnutia. Pri bloku č. 987 zrekonštruovalo prístupové chodníky k trom vchodom, odstránilo najväčšie výtlky na komunikáciách, opravilo prepadnutý chodník medzi základnou a materskou školou, vyštrkovalo priestor medzi garážami pri zberných surovinách aj chodník k lávke cez Nitricu. Taktiež boli doplnené hracie prvky a upravené dopadové plochy na detskom ihrisku pri pivárni, demontované mantinely hokejbalového ihriska a vyčistený priestor okolo trafostanice pri bloku č. 945. S diskusným príspevkom vystúpila ako prvá riaditeľka školy Jana Beňušková, ktorá vedeniu mesta i poslancom poďakovala za realizáciu projektu vyregulovania kúrenia. Zároveň však zdôraznila nutnosť opravy striech na budovách školy a upozornila aj na bezdomovcov, ktorí sa najnovšie začali zgrupovať v športovom areáli. Ako reagoval primátor, „o ďalších investíciách na Luhoch II budeme spoločne s poslancami rozhodovať  pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu, problémom s bezdomovcami sa bude zaoberať mestská polícia.“ Jej ďalšou úlohou, ktorá vystala z kategorickej požiadavky občanov, bude sankcionovať vodičov, nerešpektujúcich zákazovú značku pred podjazdom v bloku 1030. Povolený prejazd bude mať len dopravná obsluha, vrátane zamestnancov školy. Viaceré otázky zazneli ohľadne možnosti opravy strechy a zateplenia obvodových múrov mestskej bytovky č. 1029. „Momentálne nemáme v rozpočte voľné prostriedky pre takúto investíciu. Zisťujeme však možnosti financovania opráv a zateplenia tejto bytovky z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Pokiaľ sa nám podarí v tejto veci uspieť, nájomníkov budeme o ďalších krokoch informovať na spoločnej schôdzi,“ vysvetlil primátor. Obyvatelia Luhov II predostreli aj ďalšie požiadavky, okrem iného na výmenu poškodených častí lavičky pri bloku č. 1030, orezy stromov pri autobusovej zastávke pri bloku č. 1022, či dočistenie komunikácie a opravu zvlneného chodníka pri bloku č. 1040.

CENTRUM

V utorok diskutovali s primátorom obyvatelia mestskej časti Centrum. Úvod patril informáciám o dokončených, ale aj aktuálne realizovaných investičných akciách. V mestskej časti Centrum mesto investovalo nemálo prostriedkov do športovísk. Okrem iného sa vybudoval chodník na futbalovom štadióne, zbúrala sa stará tribúna, ktorá bola v havarijnom stave, realizovalo sa odvlhčenie šatní na zimnom štadióne a zbúrala bytovka č. 207 na Nábrežnej ulici. Od posledného stretnutia s občanmi bol na základe ich požiadaviek opravený plot na Komenského ulici, rekonštruovaná prepadnutá vozovka na Strojárenskej a Makarenkovej ulici, taktiež bol odtránený problém so stojacou vodou počas dažďov na mlatových chodníkoch v Parku J. A. Baťu.

Primátor informoval občanov o riešení oplotenia časti pozemku na Škultétyho ulici, kde sú postavené súkromné garáže. Pokiaľ sa väčšina ich vlastníkov vysloví za postavenie oplotenia, mesto bude v spolupráci s poslancami za mestskú časť Centrum túto žiadosť riešiť. Plánované workoutové ihrisko sa bude, vzhľadom na to, že je už jeseň, budovať až po novom roku. Ďalší osud budovy pri obytnom dome č. 945 (oproti športovej hale) zatiaľ nie je jasný, no pravdepodobne bude nevyužitý objekt zbúraný. Keďže stavba obsahuje veľa azbestových dosiek, nebude jej asanácia jednoduchá. Problém s azbestom by zrejme mal aj potenciálny kupec. Čo bude ďalej s budovou č. 160 na Ulici R. Jašíka tiež ešte nie je jasné. Jej možný predaj závisí od vyriešenia umiestnenia útulku, ktorý tu je k dispozícii pre ľudí bez domova. Na stretnutí prezentoval primátor aj myšlienku možného odkúpenia zrekonštruovanej budovy bývalej slobodárne č. 8. Jej súčasný majiteľ ju ponúkol na predaj mestu s možnosťou financovania prostredníctvom ŠFRB. K dispozícii by tak mohlo byť 32 nových nájomných bytov.

Hovorilo sa aj o probléme, ktorý sa dotýka celého mesta, nielen jeho centra. Množiace sa nelegálne skládky a nezodpovedné správanie niektorých občanov mesta bude mať zrejme za následok zvýšenie cien za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V diskusii občania upozornili na neexistujúci chodník k bytovému domu č. 945, čo spôsobuje kolízne situácie jeho obyvateľov, majiteľov áut hlavne pri organizovaní športových a kultúrnych akcií v športovej hale. A v súčasnosti sú tým ohrozené aj deti z ZŠ Radovana Kaufmana, ktoré sa tam presúvajú práve na vyučovanie telesnej výchovy. Rovnako odzneli aj informácie o zlom stave vozovky v tejto časti mesta. K tomu, aby sa mohla realizovať jej rekonštrukcia, sa však musia vyjadriť poslanci. Následne by sa muselo zmeniť poradie priorít v mestskej časti, aby z predbežne prideleného balíka financií mohla byť uskutočnená aj táto investícia.

V rámci diskusie vystúpil poslanec MsZ Juraj Krasula, ktorý poznamenal, že, „nie je ľahké rozhodovať, čo má mať prioritu a čo je skôr nutné. Mestský rozpočet je obmedzený a obnova či budovanie chodníkov a ciest nie je lacná záležitosť.“ Upozornil však na skutočnosť, že centrum mesta, obrazne povedané, využívajú všetci občania, a preto by bolo podľa jeho názoru správne, aby každá mestská časť nejako prispela z jej „pridelených“ prostriedkov na niektoré investície. Vo svojom vystúpení tiež pripomenul, že už vyše roka je pred budovou Spojenej školy na zrekonštruovanom chodníku plot z dôvodu opadávajúcej omietky a kompetentní pracovníci z TSK sa stále „nedopracovali“ k oprave fasády budovy. V závere svojho príspevku informoval o pripravovanom projekte riešenia plateného parkovania v centre mesta.

Občania v diskusii informovali o problémoch s asociálmi v okolí železničnej stanice a rovnako tak na Nádražnej ulici, kde sa stretávajú drogovo závislí. Hliadky mestskej polície budú tieto miesta častejšie monitorovať, aj keď v prípade železničnej stanice suplujú prácu železničnej polície. Požadované zamedzenie vjazdu dodávkových vozidiel hlavne na parkoviská pri obytných domoch nie je možné zatiaľ riešiť. Referát životného prostredia a dopravy MsÚ si však preverí možnosti obmedzenia vjazdu takýchto automobilov v súlade s predpismi.      

 

LUHY I

Jesenné kolo verejných diskusií s občanmi jednotlivých mestských častí uzavrel primátor v stredu na Luhoch I. Stretnutie už tradične odštartoval prehľadom investičných zámerov samosprávy v tomto roku. Zo zrealizovaných projektov na Luhoch I spomenul rekonštrukciu chodníka na Ulici generála Svobodu, modernizáciu kinosály aj nedávno ukončenú opravu a zateplenie striech na budovách Centra voľného času a výmenu okien a zateplenie múrov na jednom z jeho pavilónov. Mesto do konca roka ešte plánuje dovybaviť hracími prvkami detské ihrisko Bodkolienka, na čo sa mu podarilo získať dotáciu zo štátu. Kľúčovou investičnou akciou v tejto mestskej časti je aktuálne prebiehajúca výstavba multifunkčného športového centra pri ZŠ Radovana Kaufmana. Na jeho realizáciu mesto získalo grant vo výške 800-tisíc eur z dánskej nadácie Velux. Zvyšných takmer 400-tisíc eur financuje zo svojho rozpočtu. „Momentálne riešime technický problém, ktorý súvisí s prekládkou teplovodných kanálov. Z tohto dôvodu by sme nemohli v škole kúriť, a preto sme sa rozhodli vyhlásiť trojdňové nútené prázdniny,“ informoval primátor s dodatkom, že celá stavba by mala byť ukončená v apríli budúceho roka.

Z podnetov na jarnom stretnutí boli zrealizované všetky. Radnica sa postarala o prečistenie vpustí pri bytovom dome č. 943, premiestnenie kontajnerov pri bytovom dome č. 873 na požadované miesto, takisto o rekonštrukciu prístupového chodníka k bloku č. 892/10 aj o doplnenie smetných nádob na detskom ihrisku na Makarenkovej ulici.

V diskusii rezonovali viaceré pripomienky ohľadne nezodpovedných psičkárov, ktorí si pri venčení svojich miláčikov neplnia povinnosti a verejné plochy zostávajú znečistené od exkrementov. Obyvatelia Luhov tiež zaznamenali viacero prípadov, kde ľudia z iných častí mesta, no i iných obcí, prišli vysypať svoj odpad do kontajnerov na sídlisku. Na margo takýchto prípadov požiadal primátor občanov o pomoc pri identifikácii páchateľa. Zazneli aj apely na mestskú políciu, aby sa zaoberala dvomi dlhodobo parkujúcimi autami pri jednom z vchodov do bloku č. 943. Občania upozornili aj na nerešpektovanie dopravnej značky Prejazd zakázaný pri bloku č. 890 a zdôraznili, že sú situáciu odhodlaní riešiť osadením betónového kvetináča na jednej z prístupových ciest. Ako však reagoval Peter Minárik z Referátu životného prostredia a dopravy MsÚ, svojvoľné umiestnenie akejkoľvek prekážky na verejnej komunikácii je priestupkom a hrozí zaň pokuta. Dodal tiež, že vhodné riešenie tejto situácie už hľadá spoločne s dopravným inšpektorátom. Okrem iného zazneli aj viaceré požiadavky na opílenia stromov a kríkov, ktoré radnica prisľúbila zabezpečiť. 

Môže sa Vám ešte páčiť...