Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Veľkých Bielic a Šimonovian

Po Návojovciach a Malých Bieliciach absolvoval primátor Jozef Božik v októbri ďalšie jesenné stretnutia s obyvateľmi mestských častí Veľké Bielice a Šimonovany. Diskusii občanov s vedením mesta o problémoch i dianí v Partizánskom predchádzal prehľad o aktuálnych investičných projektoch samosprávy a odpočet plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí.

Veľké Bielice

Jednou z požiadaviek obyvateľov Veľkých Bielic na predchádzajúcom májovom stretnutí bola oprava dvoch prepadlísk na štátnej ceste I/64. Tá bola zrealizovaná správcom cesty. Splnená bola i požiadavka občanov na kontrolu po výkopových prácach vodárov a odstránenie nedorobkov a vád. Zo strany občanov zaznel návrh na vybudovanie novej svetelnej križovatky pri strete ciest II/593 a I/64 v smere na Brodzany. Jej prípadná realizácia je však najmä v rukách správcov ciest a Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi, ktorí takéto zmeny povoľujú na základe pozorovaní a meraní. Opätovne boli spomenuté nové prepady, ktoré sa vytvorili po vybudovaní kanalizácie na štátnej ceste I/64. Po daždi sa v nich vytvárajú mláky, z ktorých voda špliecha až na rodinný dom. Jeden z občanov tiež upozornil na pravdepodobne chýbajúcu cestnú vpusť, ktorá odvádzala povrchové vody z okolia pred miestnou reštauráciou. Pri intenzívnejších dažďoch sa voda valí do dvora občana. Aj tu však platí, že cesta nie je v správe mesta a žiadať treba Slovenskú správu ciest v Žiline. Podobný problém bol aj na Topoľovej ulici, kde sa občania sťažovali na zlý technický stav tejto ulice plnej výtlkov a jám zaplavených vodou. Väčšie rekonštrukcie miestnych komunikácií však môžu byť financované až z budúceho mestského rozpočtu.

Na pretras sa dostala aj cesta II/579, ktorá patrí Trenčianskemu samosprávnemu kraju a ktorej oprava sa ešte nezačala pre náročné verejné obstarávanie, aktuálne už ukončené. Mesto bude popri rekonštruovanej komunikácii budovať nové chodníky. Opakovaným bodom boli aj pripomienky na hlučnosť kamiónov a neprimeranú rýchlosť jazdy aut prechádzajúcich po tejto ceste druhej triedy. Občania preto znovu požadujú od dopravného inšpektorátu kontrolné merania. Okrem podnetov na zlepšenie zazneli v diskusii aj pochvaly občanov za uskutočnené aktivity a rekonštrukcie. Páčili sa im najmä oslavy výročia založenia mesta, ale slová poďakovania padli aj za viaceré opravy, ktoré mesto zrealizovalo. V závere stretnutia obyvatelia upozornili na nevyhovujúci vstup do kostola, a tiež na potrebu kosenia kanála, ktorý vedie od základnej školy a ústi do rieky Nitrice. Vznesená bola aj požiadavka na vybudovanie priechodu pre chodcov na ceste II/593 pri autobusových zastávkach, ako aj žiadosť odstrániť náletové dreviny z riek Nitry a Nitrice.

Šimonovany

Obyvatelia Šimonovian na stretnutí v máji poukázali na nedostatočnú veľkosť prístrešku na cintoríne v Šimonovanoch. O prístavbe prístrešku rokoval vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby mestského úradu (MsÚ) Milan Kráľ s nájomcom cintorína, ktorý vypracuje návrh. Ten bude následne predložený poslancom za výbor danej mestskej časti na posúdenie. Čo sa týka cintorína, zrealizovala sa požiadavka na osadenie ďalšieho osvetlenia nového priľahlého parkoviska. K priorite miestnych obyvateľov patrila aj rekonštrukcia rozhlasu. Podľa vedúceho oddelenia služieb občanom MsÚ Martina Hlbočana bolo náročné výberové konanie pre údržbu mestského rozhlasu. Dnes je však ukončené a nedostatky na rozhlase sa postupne odstraňujú.

Jednou z jarných otázok bolo aj parkovanie pri fare v Šimonovanoch, nakoľko zamestnanci neďalekých firiem zahatávali autami v blízkosti vstup do objektu fary, ako aj do okolitých domov. Náčelník mestskej polície Jozef Piterka ozrejmil, že dotyčných previnilcov upozornil, aby brali ohľad na priľahlé výjazdy z nehnuteľností v okolí kostola. Občanom tiež prekážal neupravený priestor pred obchodom CBA. Majiteľa predajne preto úrad upozornil a vyzval k údržbe pozemku. Ďalšou splnenou úlohou bola kontrola záchytných košov v cestných vpustiach, realizovaná 15. októbra. Medzi aktuálne požiadavky občanov, ktoré sa dostali do zápisnice úradníkov, patrili dve nesvietiace lampy v areáli Vodného hradu, ako aj kritika tamojších lavičiek, ktoré sú sčasti poškodené a nepohodlne sa na nich sedí. Mestská umelecká agentúra, ktorá je správcom objektu, o nedostatkoch vie a nedostatočné osvetlenie lampami rieši.

Občania Šimonovian mali na srdci aj záležitosti týkajúce sa širšieho okolia. Boli nimi nedostatočné počty lekárov v nemocnici, ale aj neporiadok okolo stanovíšť taxislužieb v centre mesta. Problematika čistoty sa už prerokovávala na stretnutí zástupcov taxislužieb a samosprávy. Či sú to však nalepené žuvačky v podchode alebo neodhodené ohorky cigariet do koša, mesto nemá dosah na každé konanie jednotlivca. Napriek tomu vyzve k dodržiavaniu základných pravidiel občianskeho spolunažívania. Na jeseň minulého roku bola na Šimonovianskej ceste tretej triedy osadená značka zákaz státia. Občania chceli vysvetliť, prečo k tomuto označeniu došlo. Keďže Slovenská správa ciest mala problém prejazdu pri výkone údržby, musel dopravný inšpektorát prikročiť k tomuto riešeniu. Parkovanie popri frekventovanej ceste totiž ohrozovalo plynulý a bezpečný prejazd. Dlhodobou požiadavkou, ktorá na stretnutí odznela, bolo aj vybudovanie chodníka pozdĺž Nitrianskej cesty, od križovatky pri železničnom priecestí až po Šimonoviansku ulicu.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...