Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku, Šimonovian a Štrkovca

Seriál jesenných verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s občanmi Partizánskeho pokračoval prvý októbrový týždeň, kedy s vedením mesta diskutovali obyvatelia mestských častí Šípok, Šimonovany a Štrkovec.

ŠÍPOK

Takmer dvojhodinové stretnutie na sídlisku Šípok sa nieslo v pokojnej atmosfére. Po odpočte pripomienok, na ktoré upozornili občania na jarnom stretnutí, vyčíslil primátor objem financií, vynaložených na rozvoj a bežnú údržbu mestskej časti Šípok v roku 2015: „Keď sčítame financie určené na správu a rozvoj mestskej časti, ide o čiastku 191 657 €. Investície a výdavky na prevádzku ZŠ a MŠ, vrátane jedálne a školského klubu detí, predstavujú spolu 888 889 €.“

V súvislosti s nedávno medializovanou informáciou o výstavbe nového nájomného domu na sídlisku Šípok sa primátor vyjadril jednoznačne. „Ani jeden nový a ani jeden starý byt nebude pridelený asociálne sa správajúcej rodine. A to nielen preto, že to je spoločný politický program, ale hlavne preto, že novovybudované byty, ktoré mesto odkúpi v prípade záujmu, nebude možné v zmysle pravidiel Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy prenajať občanovi, ktorý je nezamestnaný, nie je schopný platiť nájomné a nie je schopný zaplatiť kauciu vo výške minimálne šesť mesačných nájomných dopredu,“ uviedol.

Neudržiavané pozemky na Šípku, ktoré vlastní nezodpovedný majiteľ, sú už pravidelne na zozname pripomienok obyvateľov Šípku. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Mesto sa v tejto veci už snažilo konať, vlastníkovi pozemkov adresovalo zhruba pred mesiacom výzvu o údržbu pozemku, avšak bezvýsledne. Majiteľ ich doposiaľ nepokosil. Keďže sú klasifikované ako tzv. ostatná plocha, záležitosť nie je možné postúpiť Okresnému úradu v Partizánskom, ako v prípade poľnohospodárskeho pozemku. Mesto sa teda pokúsi znova obrátiť sa na majiteľa so žiadosťou o vyčistenie zanedbaných plôch.

Nebezpečné detské ihrisko pri bloku č. 1309 na Horskej ulici bolo ďalšou témou, ktorou sa mesto bude zaoberať. Aktuálne sa totiž dokumentuje stav všetkých ihrísk v meste a ich prvkov a následne bude pripravený rozpočet na rok 2017, ktorý zahrnie potrebné opravy.

Opodstatnená bola aj pripomienka o vyznačení žltých čiar v okolí nových stojísk na zberné nádoby. Ide najmä o stojisko na kontajnery pri obytnom bloku č. 1311. V jeho tesnej blízkosti parkujú osobné autá, čím blokujú prístup vozidlám, odvážajúcim separovaný odpad.

Obyvatelia bloku č. 1164, v blízkosti ktorého sa má do konca roka zriadiť lesopark, sa zaujímali o koncept a prínosy nového projektu. Znepokojuje ich, či bude areál prístupný pre psičkárov a obávajú sa, že po realizácii sa v areáli začnú zhromažďovať asociáli a aj mladí ľudia, ktorí budú rušiť nočný pokoj. Obavy sú prirodzené, ale nie je na ne dôvod, ubezpečila Šípočanov autorka projektu a poslankyňa MsZ Mária Bielešová, ktorá na stretnutí predstavila podstatu lesoparku. „Aj naďalej bude park otvorený pre psičkárov, pokiaľ, samozrejme, budú dodržiavať poriadok,“ uviedla poslankyňa.

 

ŠIMONOVANY

Stretnutia v Šimonovanoch sa zúčastnila skupinka pravidelných, asi 20 obyvateľov Šimonovian. Investície plynúce do tejto časti už zužitkovávajú všetci občania v zrealizovaní rekonštrukcie Vodného hradu, ktorý by mali v budúcnosti oživiť viaceré aktivity. „Pod záštitou mestskej knižnice budú vo Vodnom hrade voľnočasové a vzdelávacie aktivity s pridanou hodnotou, ktorú si táto kultúrna pamiatka zaslúži,“ uviedol primátor. Okrem zintenzívnenia spoločenského života v srdci Šimonovian sa obyvatelia môžu tešiť na doriešenie problémovej Pekárenskej ulice.

Medzi pripomienkami občanov zarezonoval najmä stav ulíc Jilemnického a Tajovského, kde sa nachádzajú viaceré rozkopávky pred rodinnými domami, ktoré narúšajú plynulosť prechodu. Zodpovednosť za nápravu daného stavu sa musí posudzovať individuálne, preto referát dopravy a životného prostredia MsÚ dané podnety zaevidoval a bude ich riešiť.

Na ilustráciu hospodárenia mesta zaznel na stretnutí výpočet finančných zdrojov, ktoré boli smerované do tejto mestskej časti počas minulého kalendárneho roka. Patrili k nim nielen investičné prostriedky, ale aj tie na praktickú údržbu jednotlivých úsekov. Údržba a opravy miestnych komunikácií a verejného osvetlenia stáli mesto celkovo 64 485 €. Ďalších 8 171 € bolo použitých v oblasti životného prostredia. Najväčšou položkou, vďaka ktorej sa rekonštruovalo, bol Vodný hrad s investovanými 677 053 €. Tie, samozrejme, plynuli najmä z eurofondov, ktoré sa podarili mestu získať. Negatívnym prekvapením navyše boli prostriedky investované na havarijný stav strechy budovy pošty, ktoré mesto muselo operatívne vyčleniť z rozpočtu vo výške 10 680 €. Fasáda, chodník pri jej budove a taktiež pri požiarnej zbrojnici stáli dokopy 6 011 €. Ďalšou položkou bol nákup kompostérov, ktorý stál 29 904 €.  Po sčítaní položiek sa celková suma pohybuje okolo 800-tisíc €. Občania okrem množstva investičných aktivít ocenili aj zápas mesta s neprispôsobivými občanmi. 

ŠTRKOVEC

Aj na stretnutí s obyvateľmi mestskej časti Štrkovec zaznel v úvodnom príhovore primátora odpočet realizovaných projektov. V mestskej časti Štrkovec to boli rekonštrukcia jedálne Základnej školy Rudolfa Jašíka, vybudovanie parkoviska pri obytnom dome na Októbrovej ulici, oprava spevnenej plochy pri hlavnej budove základnej školy a tiež nové svetelné body verejného osvetlenia na uliciach Terézie Vansovej, Kukučínovej, Bernolákovej a Námestí mieru.

Občania si vypočuli aj informácie o prostriedkoch vynaložených na správu a rozvoj mestskej časti v roku 2015. Spolu s investíciami smerovalo do tejto časti viac ako 800-tisíc €.

O priebehu plnenia požiadaviek od posledného stretnutia informovala prednostka MsÚ Daša Jakubíková. Väčšina z nich bola splnená. Medzi nimi napríklad monitorovanie ukladania odpadu na Októbrovej ulici mestskou políciou a aj priestranstva pri ZUŠ. Doplnené bolo aj dopravné značenie na odstavných plochách pri bytovkách na Októbrovej ulici. Práve obyvatelia žijúci v nich poďakovali za vyriešenie parkovania. Dlhšie požadované opilovanie stromov bude riešené v blízkej dobe. Dôvodom oneskorenia výkonu týchto prác je, že sa bude realizovať stromolezeckou technikou.

V diskusii upozornili občania okrem iného aj na zlý stav železničnej stanice v centre mesta. Podľa vysvetlenia sa bude primátor snažiť apelovať priamo na ministra dopravy, aby Železnice SR prehodnotili vyčlenenie financií na údržbu a prípadnú rekonštrukciu ich budovy, ktorá je vedená v ich evidencii len ako zastávka. Mesto pri udržiavaní okolia budovy vynakladá prostriedky aj nad rámec svojich povinností.

Z úst žiakov miestnej základnej školy si vedenie mesta vypočulo prosbu týkajúcu sa športového areálu. Koná sa tam viacero športových podujatí, ako olympiáda materských škôl, olympiáda seniorov, či Memoriál Rudolfa Jašíka. Niektoré športoviská už škola v spolupráci s mestom postupne rekonštruuje.

Obyvatelia žijúci na spojnici medzi ulicami Kukučínova a Gumárenská sa sťažovali na problémy s odvozom komunálneho odpadu. Pre zlý stav komunikácie nie je možné robiť odvoz štandardne. Technické služby mesta poskytujú vrecia a odpad zberajú menším vozidlom. Predložené pripomienky k vreciam aj spôsobu realizácie odvozu budú riešiť v najkratšom čase.    

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...