Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku, Luhov II a Luhov I

Stručný prehľad zrealizovaných investícií mesta v tomto roku sprevádzal aj úvod jesenných stretnutí primátora Jozefa Božika s obyvateľmi mestských častí Šípok, Luhy II a Luhy I. V diskusiách občanov s vedením mesta zazneli tradične otázky, podnety, poďakovanie i kritika.

Šípok

V mestskej časti Šípok sa aj tento rok realizovali viaceré investičné projekty. Na Horskej ulici bola zbúraná bývalá výmenníková stanica, na mieste ktorej pripravuje mesto výstavbu spevnených plôch pre odstavenie viac než dvoch desiatok vozidiel. Nové sú aj workoutové ihrisko pri základnej škole a detské ihrisko na Horskej ulici, rekonštrukciou prešlo vnútroblokové ihrisko na ul. Janka Kráľa. Zrekonštruovaná bola aj časť križovatky pod Šípkom, ktorej súčasťou bolo vybudovanie bezbariérových častí chodníkov. Renovovalo sa i v Základnej škole na Malinovského ulici, kde boli vymenené okná, z veľkej časti bola zrekonštruovaná malá a čiastočne aj veľká telocvičňa.

Po zrekapitulovaní plnenia podnetov z minulého stretnutia sa začala diskusia. Jednou z tém bol opäť súkromný investor, ktorý na Šípku stavia garáže a neraz koná proti vôli obyvateľov. „Stála tam krásna borovica, ktorú šmahom ruky vypílil. Ide tam stavať ďalšie garáže, má tam trojmetrový oporný múr, ktorý už teraz praská,“ posťažoval sa jeden z obyvateľov. Na podnet reagovala predsedníčka Výboru mestskej časti (VMČ) Šípok Hana Vanková s tým, že spomínaný pán bol prizvaný aj na zasadnutie VMČ a jedného sa aj zúčastnil. „Komunikácia s ním je veľmi ťažká. Zastaval mestský pozemok o veľkosti 7 metrov štvorcových, ktorý teraz potrebuje od mesta odkúpiť. My sme od neho za to chceli, aby si plnil svoje povinnosti, čo sa týka starostlivosti o pozemky,“ povedala. Nateraz je akákoľvek ďalšia stavba pozastavená a VMČ hľadá možnosti, ako túto situáciu riešiť. Predmetom diskusie sa stali aj autobusy. Obyvatelia poďakovali za nový spoj o 9.45 h, ktorý chodí od začiatku októbra.

Vďačnou témou na sídlisku je obvykle aj parkovanie. „Chlapci z mestskej polície chodia po Šípku. Vidia, ako sa parkuje na chodníkoch? Buď je pri činžiaku č. 1308 odstavené auto s prívesným vozíkom, alebo je tam dodávka. Kadiaľ máme potom chodiť? Buď ideme po tráve po rose, alebo po snehu,“ vyjadril sa obyvateľ. Podľa informácií VMČ však uvedené autá neparkujú na chodníku, ale na zatrávňovačoch. V prípade problémov či obmedzovania voľného prechodu po chodníku je jedinou možnosťou volať mestskú políciu. Ďalšou požiadavkou bolo umiestniť spomaľovač na cestu vedúcu na sídlisko od bytového družstva. „Chodia tam ako blázni, autá tam vyletia doslova až pri garáže, robia si z toho rally,“ uviedla obyvateľka. K tejto požiadavke sa vyjadril primátor s tým, že mesto môže osadiť spomaľovač, ale rozhodnutie necháva na VMČ. Ako dodala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, ďalšou možnosťou je vybudovanie ostrovčekov, ktoré taktiež prinútia vodičov spomaliť.

Luhy II

Sumárom zrealizovaných investičných zámerov v meste začal primátor aj stretnutie s obyvateľmi Luhov II. V tejto mestskej časti sa k nim radí rekonštrukcia spojovacích a prístupových chodníkov na Veľkej okružnej, oprava križovatky ulíc Malá a Veľká okružná či vybudovanie nového petangového ihriska.

Na predchádzajúcom stretnutí požadovali občania pri obytnom dome č. 1055/57 opíliť konáre javora. Strom bol opílený, nezasahuje už konármi ani do chodníka, ani do lampy. Rovnako bolo vyhovené aj žiadosti orezať vegetáciu pri novoosadenom zrkadle pri obytnom bloku č. 1015. Obyvatelia bloku č. 1040 boli nespokojní so stavom chodníkov a cesty pri bytovke. Kým chodníky boli opravené, rekonštrukcia cesty zatiaľ v rozpočte plánovaná nie je.

Do diskusie na jesennom stretnutí sa zapojili obyvatelia bytového domu č. 1030/29 na Veľkej okružnej s požiadavkou na výsadbu živého plotu a osadenie stojanov na bicykle. Mesto obyvateľom stojany na bicykle nekupuje, tie musia zaplatiť zo spoločného fondu bytového domu. Občania upozornili aj na stav novovybudovaných chodníkov pri bloku č. 1040, kde vraj hrozí prevalenie. Podľa vyjadrení bude na nedostatky upozornený dodávateľ stavby. Jedna z obyvateliek sídliska tiež poukázala na zadržiavanie vody pri kontajneroch pri obytnom dome č. 1028. Občania sa vyjadrili, že im prekáža aj neosvetlený priestor pri garážach na Veľkej okružnej. Ďalšia pripomienka občanov sa týkala zlého stavu cesty v areáli nemocnice, medzi detským oddelením a dialýzou. Ako reagoval primátor, komunikácie v areáli nemocnice sú záležitosťou jej nájomcu. Otázka padla aj na možnosť vybudovania viacerých kruhových objazdov, napríklad pri Bille na Nitrianskej ceste. V tomto prípade však ide o štátnu cestu, pričom ďalším problémom je blízkosť železnice a to, že okolité pozemky sú v súkromnom vlastníctve.

Luhy I

Jednou z viac ako päťdesiatich investičných akcií zrealizovaných v tomto roku v meste bola aj rekonštrukcia križovatky ulíc Nádražná a Družstevná. Rovnako bola v mestskej časti Luhy I odstránená chátrajúca azbestová budova na Februárovej ulici pri obytnom bloku č. 945. Na jej mieste bude vybudovaná spevnená plocha pre odstavenie motorových vozidiel. Pred spomínaným bytovým domom pribudlo aj nové detské ihrisko. „V neposlednom rade sme vybudovali nové spevnené plochy pre zberné nádoby na komunálny odpad v mestskej časti Luhy I aj Luhy II,“ doplnil primátor.

Na jarnom stretnutí požadovali obyvatelia bloku č. 721 väčší počet kontajnerov na komunálny odpad. „Uvedená lokalita bola prekontrolovaná, prepočítali sme počet obyvateľov a zistili, že počet zberných nádob je na tomto mieste dostatočný,“ vyjadril sa k plneniu úloh zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. „Pri budove na ulici Generála Svobodu chodcom a najmä mamičkám s kočíkmi prekážali autá, ktoré stáli pri chodníku. Momentálne je táto budova v rekonštrukcii, ale s náčelníkom mestskej polície sme sa dohodli, že po rekonštrukcii budú tento priestor monitorovať a vodičov upozorňovať, aby zaparkovali na vybudovaných odstavných plochách,“ uviedol ďalšiu zrealizovanú požiadavku z predchádzajúceho stretnutia.

Občania už niekoľkokrát žiadali o vyrúbanie „nebezpečného“ topoľa pri špeciálnej základnej škole. Pracovníci Štátnej ochrany prírody v Nitre skontrolovali stav stromu a súhlasili s jeho výrubom. Požiadať oň však musí špeciálna základná škola alebo jej zriaďovateľ Okresný úrad v Trenčíne. V okolí centra voľného času a obytného bloku č. 828 upozornili občania na rozpadnuté chodníky, ktoré boli opravené. Rad prišiel aj na tému, ktorá sa týkala státia dodávok pri bytových domoch na Luhoch. Podľa slov zástupcu prednostky bude tento problém doriešený realizáciou regulovaného parkovania v meste. „Pri bloku č. 972 nahlásili občania porušenú kanalizáciu. Zvolané bolo k tomu špeciálne stretnutie, kde sa dohodlo na ďalšom postupe,“ objasnil Štefan Hučko. Kompetentní riešili aj poruchu mestského rozhlasu na ulici Generála Svobodu, ktorá sa postupne odstraňuje. Obyvatelia, ktorí majú odstavené vozidlá pri bytovom dome č. 905, boli zároveň požiadaní o odtiahnutie áut, aby mesto mohlo vyčistiť zarastenú parkovaciu časť krajnice.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...