Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec, Malých Bielic a Veľkých Bielic

Primátor Jozef Božik začal v pondelok 26. septembra 2016 v Návojovciach jesenné kolo verejných stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí. O deň neskôr diskutoval o aktuálnych témach rozvoja mesta s Malobieličanmi a v stredu s obyvateľmi Veľkých Bielic.

NÁVOJOVCE

Stretnutie s Návojovčanmi otvoril primátor prehľadom zrealizovaných i plánovaných investičných zámerov samosprávy v tomto roku. Medzi takmer štyridsiatkou vymenovaných aktivít však nezaznel projekt, ktorý patrí v Návojovciach k aktuálnym  prioritám. Je ním vybudovanie kanalizácie na dažďovú vodu v časti Kolónia, ktorá má riešiť problémy s odvádzaním povrchových vôd. Dôvody, pre ktoré sa jeho realizácia posúva až na budúci rok, súvisia s už začatým, no zdĺhavým procesom vybavovania územného konania, do ktorého je zapojených až štyridsať účastníkov. „Pre túto mestskú časť je vo virtuálnom rozpočte viazaných na celé volebné obdobie 100-tisíc €. Z nich ukrojil 10-tisíc € v minulom roku vybudovaný priechod pre chodcov na ceste II/579. Uvidíme, koľko bude stáť vybudovanie dažďovej kanalizácie, a podľa toho sa s výborom mestskej časti dohodneme na ďalších investíciách,“ vysvetlil primátor.

Mnohým požiadavkám občanov na menšie opravy či úpravy sa samospráva snaží vyhovieť v rámci bežnej údržby mestskej časti. Aj z tohto dôvodu sa primátor vrátil k vyčísleniu finančných prostriedkov, vynaložených pre daný účel za rok 2015. V Návojovciach sa táto suma vyšplhala na 11,5-tisíc €. Po pripočítaní investičných aktivít tak bolo celkovo v Návojovciach prefinancovaných cez 22-tisíc €.    

Mesto sa snažilo byť nápomocné aj ohľadne podnetov predostretých na jarnom stretnutí. Tým najmarkantnejším bol, a stále zostáva, problém s odtokom povrchových vôd a s vysokou spodnou vodou, ktorý strpčuje život obyvateľom domov pod záhradkárskou osadou. Do veľkej miery má túto situáciu na svedomí čiastočne nefunkčný drenážny systém pod súkromnými poľnohospodárskymi pozemkami, ktoré ležia v katastrálnom území obce Skačany. Pre zlepšenie situácie už mesto iniciovalo viaceré rokovania so zástupcami obce, nájomcami pozemkov a kompetentnými úradmi. Posledné z nich sa na podnet miestnych uskutočnilo v máji tohto roka, no riešenie problému sa nikam neposunulo. Primátor preto prisľúbil zvolať v polovici októbra ďalšie rokovanie aj za účasti Návojovčanov, na ktorom bude žiadať od kompetentných konkrétne návrhy opatrení aj termíny ich realizácie.   

MALÉ BIELICE

Sumárom tohtoročných investičných projektov v meste odštartoval primátor aj utorkové stretnutie s obyvateľmi Malých Bielic. Neopomenul pri tom ani výstavbu kanalizácie, ktorú realizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. A aj keď sú už práce v Malých Bieliciach ukončené, kanalizácia zostáva medzi miestnymi témou číslo jeden. Viažu sa s ňou nielen početné podnety od občanov, ale aj tohtoročné investičné aktivity realizované samosprávou v tejto mestskej časti. Mesto sa totiž rozhodlo využiť povinnosť investora stavby dať dotknuté časti miestnych komunikácií po rozkopávkach do pôvodného stavu a vyčlenilo finančné prostriedky na to, aby mohli byť tieto komunikácie opravené v celej šírke. Výsledkom je päť komunikácií s celoplošne obnoveným asfaltovým povrchom: Prvá a Druhá za parkom, Pod baštou, Komínová a časť Žabokreckej.

Primátor v krátkosti informoval občanov aj o objeme financií, vynaložených na rozvoj a bežnú údržbu Malých Bielic v minulom roku. Ide o čiastku 30-tisíc €, do ktorej sú zahrnuté aj všetky investičné akcie, ako boli výstavba spevnených plôch na Kúpeľnej ulici, zbúranie bývalého spoločenského centra a zakúpenie kompostérov do domácností.    

V rámci diskusie zazneli najmä podnety, ktoré majú súvis s prácami na výstavbe kanalizácie či s opravou povrchu komunikácií. V tomto smere boli občania ubezpečení, že všetky pripomienky budú tlmočené realizátorovi prác s tým, aby sa k nim písomne vyjadril. Navyše, v oboch prípadoch bude stavba skolaudovaná až po kontrole a odstránení všetkých nedostatkov. Trvať to však môže až do konca budúceho roka, kedy je avizovaný termín ukončenia celého projektu.

VEĽKÉ BIELICE

Vo Veľkých Bieliciach je takisto najpálčivejšou témou výstavba kanalizácie, ktorá sa v tejto mestskej časti rozbehla pred necelými tromi mesiacmi. Postup prác, ako i prístup investora stavby a jej realizátorov k celému projektu vyvoláva už od začiatku medzi miestnymi vlnu kritiky. Mesto sa situáciu pokúšalo zmierniť rokovaním s kompetentnými, k zásadným opatreniam však dodnes neprišlo. Práve naopak, kvalita použitej technológie, stav komunikácií po zásahoch ťažkých mechanizmov, rozsiahle rozkopávky komplikujúce dopravu, ako aj pribúdajúce škody na súkromnom i mestskom majetku hnevajú Veľkobieličanov čoraz viac. Kvôli očakávaným sťažnostiam občanov na kanalizáciu boli na stretnutie pozvaní aj zástupcovia investora, dodávateľov prác i Okresného úradu v Partizánskom, ktorý stavbu povoľoval. Všetci sa zo stretnutia ospravedlnili. „Žiaľ, mesto nemá kompetencie v tomto smere nijako zasiahnuť. Môžeme len, a aj naďalej budeme, upozorňovať, žiadať a apelovať na kompetentných,“ zdôraznil primátor. Obmedzené právomoci má v tomto prípade i štátna polícia, čo potvrdili na stretnutí aj jej zástupcovia z Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom. Tí okrem iného informovali o termíne, 31. októbri, dokedy majú byť všetky rozkopané komunikácie upravené tak, aby na nich bolo možné robiť zimnú údržbu. Na margo celej problematiky padol zo strany občanov návrh, aby bola zorganizovaná petícia za zmenu prístupu investora k prácam vo Veľkých Bieliciach. Pripraví ju petičný výbor zložený z poslancov výboru mestskej časti a troch miestnych občanov. Investorovi bude odovzdaná na spoločnom stretnutí, ktoré sa primátor zaviazal opätovne zvolať.     

S výstavbou kanalizácie súvisia aj investičné plány mesta vo Veľkých Bieliciach. Mesto má záujem po skončení prác opraviť povrch vybraných komunikácií v celej šírke, tak ako tomu bolo v Malých Bieliciach. Ktoré z ulíc to budú, a či sa bude tento zámer vôbec realizovať, bude závisieť od rozhodnutia občanov, ale aj od technických podmienok a finančných prostriedkov. Ako totiž odznelo aj v jednom z diskusných príspevkov, nutné investície by tiež potrebovala základná škola. „Máme len jeden balík peňazí, a preto sa budete musieť rozhodnúť, čo je pre Veľké Bielice prioritnejšie. Či opravy ciest, alebo investície do školy. My sa snažíme získať prostriedky na výmenu okien v škole cez ministerstvo školstva. Či ale budeme úspešní, ukáže čas,“ uviedol primátor. V tejto nadväznosti považoval za potrebné oboznámiť Veľkobieličanov aj so sumárom financií, vynaložených na správu a rozvoj mestskej časti v minulom roku, čo predstavuje 62-tisíc €. Ďalších viac ako 300-tisíc € išlo na výdavky do materskej školy s jedálňou, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Môže sa Vám ešte páčiť...