Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec, Malých Bielic a Veľkých Bielic

Tretí septembrový pondelok odštartoval primátor mesta Jozef Božik jesenné kolo verejných stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí. O aktuálnom dianí, problémoch i investičných zámeroch v Partizánskom diskutoval týždeň po týždni s obyvateľmi Návojoviec, Malých Bielic a Veľkých Bielic.

Návojovce

Aj tento rok sa jesenný seriál verejných stretnutí začal ako vždy v Návojovciach. Svoj úvodný príhovor začal primátor prehľadom tohtoročných investičných aktivít v meste, ktorých bolo približne päťdesiat. V Návojovciach sa k nim radí rekonštrukcia kaplnky, využívanej ako dom smútku na cintoríne. To, čo k nej malo tento rok pôvodne pribudnúť, bola plánovaná kompletná rekonštrukcia vozovky na ceste II/579 od Veľkých Bielic až po Hradište v dĺžke 5,5 km, ktorá bude Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) stáť približne 6 miliónov eur. Ako avizoval župan, realizovať sa bude až v budúcom roku, a to z dôvodu dĺžky verejného obstarávania. Projekt však bude znamenať investície aj pre mesto, ktoré už má v rozpočte viazaných cca 200-tisíc eur na rekonštrukciu priľahlých chodníkov ako v Návojovciach, tak aj vo Veľkých Bieliciach.

Kontrolou plnenia podnetov od predošlého stretnutia nadviazal na úvodné slová primátora zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Odpočet pripomienok vystriedala diskusia, do ktorej sa zapojili prítomní občania. V súvislosti s nedávnym budovaním kanalizačnej siete v meste a okolitých obciach vystala na stretnutí otázka – či sa aj občania Návojoviec dočkajú pripojenia na verejnú kanalizáciu. „Likvidácia splaškových vôd prevetrá peňaženku,“ potvrdil jeden z občanov, ktorý za vývoz žumpy každý mesiac „vysolí“ 45 eur. V projekte ČOV Sever sa však s Návojovcami nerátalo, a tak je pripojenie na kanalizáciu v tejto mestskej časti zatiaľ hudbou budúcnosti.

Na situáciu, ktorá raz za čas nastane na Ulici Alexandra Dubčeka, poukázal jeden z obyvateľov, ktorý tam býva. „Je to pasca pre vodičov“, pomenoval problém s úzkou ulicou na stretnutí. Podľa jeho slov by tam totiž nemali mať povolený vstup kamióny, ktoré tam občas prídu doviezť stavebný materiál či iný rozmerný náklad: „Párkrát sa stane, že príde kamión a keď chce vyjsť, cúva dlho a cúva do poľa, pričom pri vychádzaní všetko zablatí.“ Problémom by však nemali byť ani následky vychádzania z ulice, ako skôr to, že vodič kamiónu má problém vôbec sa dostať z ulice von. Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom prisľúbil, že situáciu v danej lokalite posúdia a zvážia osadenie značky so zákazom vstupu rozmernejším vozidlám. V súvislosti s projektom kompletnej opravy komunikácie požiadali občania vedenie mesta o predĺženie chodníka po predajňu Fructopu a upozornili na potrebu odvodnenia cesty z chotára medzi Veľkými Bielicami a Návojovcami.

Návojovčania sa na stretnutí dotkli aj celomestských či dokonca celookresných tém. Trápi ich napr. situácia v reumatologickej ambulancii v Partizánskom, spaľovanie odpadu v záhradkách, ktoré nie je povolené, či potreba orezávania stromov, ktoré by mohli byť nebezpečné najmä v čase búrok a silného vetra. Stav stromov však musí byť najprv posúdený jednotlivo a až následne sa môže pristúpiť k opíleniu či orezávkam. Na potrebu spílenia alebo orezania stromov popri ihrisku apelovali zástupcovia futbalového klubu. Z ich radov vzišla aj požiadavka napojenia na verejný vodovod, nakoľko v kabínach nemajú pitnú vodu.

Malé Bielice

V úvode jesenného stretnutia v Malých Bieliciach boli občania najskôr oboznámení s investičnými aktivitami v rámci celého mesta. Potom nasledoval odpočet plnenia úloh z jarného stretnutia.

Oprava viacerých parkových lavičiek pripomienkovaná na poslednom stretnutí bola realizovaná. Rovnako aj vyčistenie žľabu pri starej sýpke. Pri opätovnej obhliadke však zamestnanci MsÚ zistili, že opäť bude potrebné jeho prečistenie, keďže po dažďoch z posledných týždňov sa žľab zaniesol. Táto úloha bude vykonaná ešte pred začiatkom zimného obdobia. Jednou z vážnych otázok občanov jarného stretnutia bolo podozrenie, že firma Velux vypúšťa splaškové vody nepovolene mimo kanalizácie. Oddelenie životného prostredia a dopravy MsÚ tento podnet preverovalo a obavy občanov nepotvrdilo. Zistilo sa, že splaškové vody sú odvádzané do kanalizačného systému a dažďovú vodu firma vypúšťa cez retenčnú nádrž na výpustný objekt do  hydromeliorizačného kanála, ktorý je zaradený do údržby.

Živo diskutovanou témou bola hlavne oprava Komínovej ulice, kde občania zaznamenali defekty, akým je napríklad popraskaná vozovka. Zamestnanci MsÚ prekontrolovali daný stav a potvrdili oprávnenosť nespokojnosti. Aktuálne je fotodokumentácia s reklamáciou u dodávateľa vykonaných prác, ktorým je Doprastav, a.s.. Problém Komínovej sa tým však neskončil. Na stretnutí sa občania dožadovali aj riešenia tamojšieho nežiadúceho stavu odvodnenia dažďovej vody. Problém s vyúsťovaním vôd, jednak zo striech na ulicu, jednak z terénu za spomínanou ulicou je zložitejším problémom, ktorý má súvis aj s investičnou bytovou výstavbou. Preto je predmetom diskusie aj so Stavebným úradom v Partizánskom. „Najpálčivejšie problémy mesto rieši, ale nedá sa zrealizovať všetko naraz! Naviac, mnohokrát mesto naráža na bariéry štátnej správy,“ vysvetlil primátor.

Priame investície do tejto mestskej časti boli vyčerpané najmä na opravu piatich miestnych komunikácií v celej šírke. Netreba však zabúdať, že aj investície do ZŠ v susedných Veľkých Bieliciach sú zároveň aj investíciou pre Malé Bielice, keďže tamojšie deti navštevujú práve túto základnú školu. Primátor sa na stretnutí dotkol aj budúcnosti kúpeľov. „S majiteľmi kúpeľov sme dohodnutí na tom, že vybudujeme Mestský kúpeľný park s traťou aj pre korčuliarov. Bude prepojený s vonkajším areálom kúpeľov. Park bude vybudovaný súkromným investorom, majiteľom kúpeľov, ale mesto bude mať na starosti jeho údržbu. Aj preto bude ten názov Mestský kúpeľný park“.

Veľké Bielice

Na verejných stretnutiach vo Veľkých Bieliciach sa posledné dva roky diskutovalo najmä o výstavbe kanalizácie. Sprevádzalo ju totiž nemálo problémov,  ktoré miestnym obyvateľom v mnohých smeroch znepríjemňovali život. Situácia sa upokojila v júni tohto roka, kedy boli ukončené stavebné práce, vrátane úprav komunikácií a priestranstiev po rozkopávkach. S kvalitou odvedených prác na viacerých miestach však neboli spokojní ani občania, ani magistrát. Ten následne požiadal dodávateľa prác o odstránenie všetkých zistených nedostatkov. Termín na vybavenie reklamácií uplynul posledný septembrový deň. „Teraz je už 2. október, a nič sa nedeje. Pevne verím, že v čo najkratšom čase príde k odstráneniu týchto nedostatkov, inak mesto nepodpíše preberací protokol o daní staveniska do pôvodného stavu, čím sa ohrozí kolaudácia celej stavby,“ zdôraznil primátor. Informáciu ohľadne kanalizácie dodala aj prednostka MsÚ Dáša Jakubíková: „Ako nás informovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá je investorom celého projektu, začiatkom budúceho roka bude zasielať do každej domácnosti dodatok ku zmluve a bude vás informovať o ďalšom postupe.“

Na dokončenie výstavby kanalizácie nadväzovali aj tohtoročné najväčšie investície mesta  vo Veľkých Bieliciach. Išlo o dofinancovanie opravy povrchu  ulíc Športovcov, Hôrka a časť ulice Lány v plnom profile, nakoľko dodávateľ prác mal povinnosť zabezpečiť opravy na miestnych komunikáciách len v šírke ryhy po rozkopávke. Renovovalo sa aj v miestnej základnej škole, kde bola zrekonštruovaná elektroinštalácia v priestoroch prvého stupňa. S pomocou dotácie ministerstva školstva sa tiež mestu podarilo vymeniť takmer všetky okná na hlavnej budove školy. Ďalším zrealizovaným projektom v tomto roku bola výstavba chodníka cez notársku záhradu, pri ktorom boli nedávno umiestnené aj občanmi požadované lavičky. Na nový priechod pre chodcov cez cestu II/579 pri vyústení chodníka si ale budú musieť Veľkoieličania počkať. Jeho vybudovanie je podmienené avizovanou rekonštrukciou tejto cesty, ktorú z dôvodu neukončeného verejného obstarávania TSK ako jej správca posunul až na jar budúceho roka. Kompletná oprava cesty si vyžiada aj investície z mestského rozpočtu, a to konkrétne vo výške cca 200-tisíc eur, ktoré pôjdu na rekonštrukciu priľahlých chodníkov vo Veľkých Bieliciach i v Návojovciach. V roku 2018 by sa mal stať realitou aj dlhodobo požadovaný chodník na Víťaznej ulici. Jeho výstavba je vo Veľkých Bieliciach budúcoročnou prioritou číslo jeden. „Už onedlho slávnostne odhalíme v priestoroch kultúrneho domu zreštaurovanú sochu sv. Floriána, patróna hasičov. Zároveň sme dali vyhotoviť jej repliku, ktorá už stojí pred budovou,“ dodal primátor.

(Tempo, msk)   

Môže sa Vám ešte páčiť...