Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec a Malých Bielic

S príchodom jesene začal primátor Partizánskeho Jozef Božik druhé tohtoročné kolo verejných stretnutí v jednotlivých mestských častiach. V stredu 26. septembra 2018 diskutoval o aktuálnych problémoch a dianí v meste s Návojovčanmi, o päť dní neskôr s obyvateľmi Malých Bielic.

Návojovce

Investičnou prioritou samosprávy v mestskej časti Návojovce bola pre tento rok rekonštrukcia obojstranných chodníkov vedúcich popri ceste II/579 a dobudovanie časti chodníka od rodinných domov až po predajňu Fruktopu. Tá mala nadväzovať na kompletnú rekonštrukciu vozovky tejto cesty, ktorej realizáciu zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako jej správca. Hoci avizovaných termínov začiatku prác bolo už niekoľko, doposiaľ sa nič nedeje. „Stavba je od januára tohto roku v procese opakovaného verejného obstarávania, čo je skutočne  pridlho. Keď som sa však osobne pýtal predsedu TSK, v čom tkvie najväčší problém, adekvátnu odpoveď som nedostal,“ uviedol na stretnutí primátor. Občanov zároveň ubezpečil, že cca 70-tisíc eur, ktoré boli v mestskom rozpočte viazané na rekonštrukciu chodníkov v Návojovciach, nateraz zostávajú v rezervnom fonde s tým, že budú použité na pôvodný účel v budúcom roku, kedy by sa cesta mohla reálne opravovať.

No nielen poškodené chodníky trápia Návojovčanov. Na stretnutí sa na vedenie mesta obrátili s niekoľkými väčšími i menšími požiadavkami. Jednou z ich bolo aj vypílenie skupinky jedličiek na miestnom cintoríne. Občania sa odvolávajú na to, že počas víchric sa stromy silno kývajú a oni sa obávajú, že ich vyvráti a dôjde k poškodeniu hrobov. Podľa odborných pracovníkov mestského úradu (MsÚ), ktorí sa týmto problémom už zaoberali, je pravdepodobnosť vyvrátenia jedličiek minimálna. „Stromy sú zdravé, navyše vzácne, tvoria súvislý porast a tiež sú čiastočne chránené kostolom, takže nie je dôvod na ich výrub,“ vysvetlil Michal Anovčin z referátu životného oddelenia MsÚ. „Mestský úrad je doslova zaplavený žiadosťami občanov o preventívne výruby inak zdravých stromov, ktoré vychádzajú z obáv, že by počas nepriaznivého počasia mohli poškodiť ich majetok, či dokonca zdravie. Štátna ochrana prírody ako odborný orgán však toto nepovažuje za dôvod na výrub zdravých stromov,“ doplnila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková s tým, že v súčasnosti sa preveruje poistenie mesta voči škodám spôsobených prírodnými živlami. Pokiaľ sa ukáže, že mesto v tomto smere poistené nie je, primátor prisľúbil, že vypílenie jedličiek na cintoríne bude ešte predmetom ďalšieho posúdenia.

V diskusii okrem iného zazneli aj podnety ohľadne problémov s vysokou spodnou vodou, ale i s cestou ku kostolu, ktorá je po dažďoch takmer neprechodná kvôli nánosom bahna a ponosy boli aj na opakujúce sa poruchy rozhlasu v Návojovciach, ktorý by si zaslúžil komplexnú rekonštrukciu. „Menej nákladné nedostatky a podnety vieme riešiť hneď. Akékoľvek väčšie investície budú závisieť od stanovenia si ďalších priorít v Návojovciach, o realizácii ktorých už ale bude rozhodovať novozvolené zastupiteľstvo,“ dodal primátor.

Malé Bielice

Vymenovaním investičných projektov, ktoré sa v Partizánskom zrealizovali v poslednom období, uviedol primátor aj jesenné stretnutie v Malých Bieliciach.

Z odpočtu plnenia podnetov z jarného stretnutia vyplynulo, že pripomienky ľudí boli splnené. Do zoznamu kosenia bola zaradená požiadavka kosiť miesto okolo kaplnky, vyčistili sa krajnice – na Kúpeľnej ulici aj na ceste smerom k niekdajšej plavárni. Ako sa prítomní dozvedeli z úst Štefana Hučka, zástupcu prednostky mestského úradu, mesto malo snahu riešiť aj požadovanú úpravu krajnice cesty I/64, ktorú má na starosti Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z odpovede inštitúcie však vyplynulo, že čistenie krajníc sa realizuje výlučne podľa pridelených financií, preto musia byť občania trpezliví.

Diskusiu otvoril obyvateľ, ktorý apeloval na to, aby pozvánky na stretnutia s vedením mesta v Malých Bieliciach a vôbec všetky avíza na podujatia, ktoré sa v tejto časti konajú, boli častejšie hlásené prostredníctvom mestského rozhlasu a mohlo sa o nich dozvedieť viacero občanov. Väčšia debata sa rozprúdila ohľadom riadenia výstavby domov v Partizánskom, na ktorú reagoval Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ. Občan sa zaujímal o to, či je nejakým spôsobom regulovaná architektúra výstavby domov či bytoviek. Tieto veci sú čiastočne ukotvené v územnom pláne mesta, avšak len vo vzťahu s maximálnou podlažnosťou domov (výškou stavieb) v tej-ktorej časti mesta a hustotou zástavby. Regulatívy ohľadne architektúry by totižto mohli byť stanovené v podrobnejšom pláne, územnom pláne zóny, ktorý vypracovaný nie je, a preto nie je možné v tomto smere limitovať či už developerov, investorov alebo súkromné osoby.

Ďalší podnet smeroval na park v Malých Bieliciach, ktorý je podľa jeho slov veľmi zanedbaný a nie príliš bezpečný kvôli jamám a prepadlinám. Reč sa obrátila aj na neudržiavané a nepokosené pozemky, kde tráva a burina neraz prerastá aj plot. V prvom aj v druhom prípade ide o pozemky v súkromnom vlastníctve s obmedzenou kompetenciou mesta. Mesto vyzýva na údržbu, ale právo sankcionovať má až Okresný úrad v Prievidzi. A výzvy sa v niektorých prípadoch opakujú každý rok. V danej súvislosti vyzval obyvateľov a svojich spoluobčanov poslanec MsZ a predseda Výboru mestskej časti Jaroslav Hýll, aby sa s podobnými požiadavkami obracali priamo na neho a riešili situáciu najprv dohodou s dotyčným až potom oficiálnou cestou.

(msk, ma)

Môže sa Vám ešte páčiť...