Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Luhov II, Štrkovca a Centra

V priebehu novembra navštívil primátor Jozef Božik v rámci jesenného kola verejných stretnutí s občanmi posledné tri mestské časti. O aktuálnom dianí a problémoch v Partizánskom diskutoval s obyvateľmi Luhov I, Štrkovca a Centra.  

Luhy I

V úvode stretnutia primátor tradične oboznámil občanov s tohtoročnými investičnými akciami v jednotlivých mestských častiach. Na Luhoch I sa v tomto roku zrealizovala druhá etapa a začala sa tretia etapa výmeny okien na budove ZŠ Radovana Kaufmana, kde bol z mestského participatívneho komunitného rozpočtu vybudovaný aj oddychový areál. Budovali sa tiež spevnené plochy pre parkovanie motorových vozidiel, a to na ulici Generála Svobodu pri blokoch č. 720, 721 a 765. Financie z rozpočtu mesta putovali okrem iného aj na kompletnú opravu povrchu vozovky, vedúcej k Špeciálnej základnej škole v Partizánskom, kde zároveň pribudli nové parkovacie miesta. Na Malej okružnej mesto budovalo nové spojovacie chodníky a investíciu si tiež vyžiadala renovácia Centra voľného času v Partizánskom, kde prebehla ďalšia etapa výmeny okien a oprava stropov. Modernizovalo sa i mestskom kine, ktoré dostalo nový vykurovací systém a klimatizáciu.

Po stručnom zrekapitulovaní plnenia niekoľkých podnetov z minulého stretnutia nasledovala diskusia. Jednou z vecí, ktorá trápi obyvateľov tejto mestskej časti, je parkovanie pri vchodoch, pričom nezostáva dostatočný priestor na prechod ľudí či prejazd kočíkov, nehovoriac o vozidlách záchrannej služby. „V našom dome bývajú najmä starí ľudia. Každú chvíľu tam chodí sanitka a niektorí ľudia sú takí drzí, že parkujú tak, že sa tam sanitka v žiadnom prípade nedostane. Nemôžu sa pred vchodmi urobiť aspoň žlté kríže?“ zaujímal sa obyvateľ Malej okružnej. S parkovaním na chodníkoch, či prístupoch je však situácia komplikovanejšia, pokiaľ tu nie je jednoznačne označený zákaz parkovania. „Parkovať sa tam môže s tým, že musí zostať prechod široký 1,5 metra. Sanitka sa tam síce nedostane, ale vodiča postihnúť nemôžeme,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície (MsP) v Partizánskom Jozef Piterka. Existuje však možnosť umiestnenia mechanických zábran, ktoré znemožnia odstavovanie vozidiel v daných miestach, alebo sa namaľujú žlté kríže, čo nie je práve estetické, ale parkovanie na takto označenom mieste môžu príslušníci polície pokutovať. Ďalším podnetom bolo státie dažďovej vody pred vchodom do bytovky č. 943 na Malej okružnej, ktorý bude podľa slov kompetentných pracovníkom mestského úradu (MsÚ) riešený v najbližších dňoch.

Predmetom sťažností obyvateľov bol aj stav niekoľkých chodníkov. Podľa vyjadrenia primátora sa pri rekonštrukciách chodníkov v rámci celého mesta postupuje podľa toho, ako to vyžaduje ich stav. „Chodníky sú rozdelené do kategórií od jeden do päť. Tie, ktoré sú v štvorkovej a päťkovej kategórii, sú najhoršie, a tie chceme robiť ako prvé. Určite prídu na rad aj tie, o ktorých hovoríte,“ uviedol primátor. Na margo tejto témy reagovala aj prednostka MsÚ Dáša Jakubíková: „Robili sme chodníky na Nádražnej ulici. Žiaľ, parkujú tam vozidlá a dnes je stav taký, že musíme jeden z tých chodníkov opravovať, pretože je následkom parkovania prevalený. O to viac nás to mrzí, že k niektorým chodníkom sme sa ešte nedostali, a tie nové už musíme opravovať.“ Obyvatelia Luhov I sa tiež vyjadrili, že im prekáža aj parkovanie vrakov a nepojazdných áut na parkoviskách, ktoré sú už aj tak kapacitne nepostačujúce. „Pravidelne, raz za štvrť roka, mapujeme celé mesto so zameraním na vraky. Problém s ich likvidáciou je taký, že my síce vrak nájdeme, zdokumentujeme, skontaktujeme majiteľa, ale samotnú likvidáciu rieši Okresný úrad v Prievidzi, a to trvá dlho,“ vysvetlil náčelník MsP.

Štrkovec

Predposledné jesenné stretnutie primátora s občanmi mesta malo štandardný priebeh. Odpočtu plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia a voľnej diskusii predchádzali informácie o tohtoročných investičných aktivitách samosprávy. V mestskej časti Štrkovec sa týkali najmä zveľadenia základnej školy, kde bola zrekonštruovaná palubovka v telocvični, vstupná časť do jedálne a spojovacie chodníky v areáli. Finančne náročnejším projektom bola kompletná rekonštrukcia vykurovacieho systému materskej školy. Na Štrkovci tiež pribudli nové stĺpy verejného osvetlenia, ale i stojiská na kontajnery a spevnené odstavné plochy pre motorové vozidlá. Tie najnovšie, o ktoré žiadali miestni občania aj na jarnom stretnutí, boli vybudované pred bytovým blokom č. 422 na Obuvníckej ulici a slúžia na zaparkovanie siedmich áut.

Ako podotkol zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko, z predchádzajúceho stretnutia vyvstali pre samosprávu ešte ďalšie dve úlohy: „Požadované vyčistenie cestných vpustí na Obuvníckej ulici bolo zrealizované počas októbra a do konca roka budú doplnené aj kontajnery na Lesnej ulici,“ ozrejmil.

Podporu a pomoc mesta očakávajú Štrkovčania aj pri riešení ďalších problémov, na ktoré upozornili v diskusných príspevkoch.  Podobne ako i v iných mestských častiach, kritika zaznela predovšetkým na margo súčasného stavu viacerých miestnych komunikácií. Viackrát spomenutá bola najmä frekventovaná Moyzesova ulica, ktorá by potrebovala nutnú rekonštrukciu. „Tých ciest a chodníkov, ktoré si vyžadujú zrekonštruovať, je nielen v tejto mestskej časti, ale i v rámci celého Partizánskeho veľmi veľa a naše možnosti sú limitované objemom financií. Už o niekoľko dní budeme pripravovať rozpočet na nadchádzajúce obdobie a poslanci budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré konkrétne investičné aktivity budú budúcoročnými prioritami, a ktoré budú musieť ešte počkať,“ zdôraznil primátor. V rámci diskusie zaznelo aj niekoľko podnetov ohľadne údržby verejnej zelene. K tejto téme sa vyjadrila vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Andrea  Bencelová: „Práve v týchto zimných mesiacoch máme naplánovanú inventarizáciu verejnej zelene, aby sme vedeli, čo a kde treba orezať, vypíliť, kde sú potrebné teréne úpravy na trávnikoch, prípadne, kde doplniť výsadbu.“ Okrem iného sa občania na stretnutí zaujímali aj o budúcnosť vysielania káblovej televízie v nadväznosti na medializované spoplatnenie televíznych staníc skupiny  programov JOJ a Markíza. „Aj vzhľadom na túto skutočnosť pripravujeme od 1. januára optimalizáciu ponúkaných služieb našej káblovej televízie. Určite ale nebudeme meniť cenu základnej ponuky, v ktorej sú šírené nasledovanejšie slovenské a české programy, “ zdôraznil konateľ Správy káblových rozvodov Milan Kráľ.

Centrum

Aj v mestskej časti Centrum zažal primátor stretnutie zhrnutím investičných projektov, zrealizovaných v meste v tomto roku. „V lete vybudovali nové detské ihrisko v areáli kúpaliska, opravili sme vstup do mestskej športovej haly, vybudovali sme tiež nové spevnené plochy, ako pre motorové vozidlá, tak aj pre kontajnery na komunálny, zmesový odpad a tiež triedený, a to na ulici Komenského. Opravili sme časť chodníka v Parku J. A. Baťu a opravený bol aj chodník medzi Červenou a Slovanskou ulicou. Aktuálne realizujeme nové spevnené plochy pre autá medzi blokmi č. 643 a 644 na Družstevnej ulici,“ vymenoval v skratke tohtoročné investície v Centre.

Odpočet zadaných úloh z jarného stretnutia urobil zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Osem bodov obsahovalo uskutočnené pripomienky, ako napríklad demontovanie nebezpečných prvkov svojpomocne vybudovaného detského ihriska pri blokoch č. 643 a 644, kde ostalo pieskovisko a lavičky pre matky s deťmi. Taktiež sa vyriešilo nepokosené detské ihrisko na Škultétyho ulici, ktoré patrilo cirkevnej škole. Prešlo však pod správu mesta a to nariadilo Technickým službám mesta jeho kosbu. Mesto sa zaoberalo tiež podnetom, že na námestí dochádza k nebezpečným stretom zásobovacích áut s chodcami. Zmenu dopravy odsúhlasil dopravný inšpektorát a v danej časti centra budú značky doplnené o informáciu, kedy majú motorové vozidlá prístup na pešiu zónu. Pripomienkovaný chodník na Školskej ulici je investíciou zaradenou k prioritám na rok 2018, ale chodník popri ZŠ Radovana Kaufmana k nim ešte nepatrí. Nakoľko je poškodená strecha školy, prioritou je jej renovácia. Obyvatelia bloku č. 945 poukazovali na preplnené parkovanie počas akcií v športovej hale. Mesto hľadalo možnosti parkovania v priľahlých uliciach a navrhlo zjednosmernenie celej Februárovej ulice. Výbor mestskej časti ale túto alternatívu neschváli, a tak sa hľadá nové riešenie.

Po odpočte plnenia úloh nesledovala diskusia. Obyvateľka bytového domu č. 638 dala podnet na vybudovanie parkoviska alebo spevnenej plochy popri bytovke, z dôvodu veľmi zlého stavu tamojšieho povrchu i nedostatku parkovacích miest. Žiaľ, opäť musel primátor vysvetľovať spôsob rozdeľovania rozpočtu. Balík finančných prostriedkov je nedostačujúci a nepokryje všetky opravy naraz. V nadchádzajúcom volebnom období by sa však mali zakomponovať tieto požiadavky do priorít nového mestského zastupiteľstva. Nateraz kompetentní sľúbili, že si pôjdu dané miesto obhliadnuť a zhodnotiť závažnosť konkrétneho problému. Parkovanie bolo pripomienkované aj od obyvateľov bytových domov č. 644 a 643, ktorí chceli vyhradiť miesta len pre obyvateľov daných panelákov. Ako im bolo vysvetlené, na schválenie takéhoto zásahu je potrebný súhlas člena príslušného dopravného oddelenia. Poznámka padla aj na nedostatočne upratovanie, ktoré majú na starosti verejnoprospešní (VPP) pracovníci. “Treba vziať do úvahy, že nezamestnanosť oproti minulým rokom klesla a VPP pracovníkov nie sú celé zástupy, ako si niektorí občania myslia. Kedysi to bolo aj 40 ľudí denne, dnes sú to siedmi,“ zdôraznil zástupca prednostky MsÚ.

Jedným z bodov, ku ktorému vznikla diskusia, bola otázka budúcnosti výškovej budovy, ktorú by chcela odkúpiť a rekonštruovať súkromná firma. Návrh kapitalizovať výškovú budovu bol prednedávnom predložený aj Výboru mestskej časti Centrum. Ako uviedol jeho predseda Juraj Krasula, výbor sa zhodol na stanovisku, neponechať výškovú budovu ako architektonickú súčasť mesta. Mestské zastupiteľstvo podľa jeho slov ešte v roku 2010 postúpilo občanom zámer, kde sa prostredníctvom ankety mohli k tejto téme vyjadriť, pričom väčšina respondentov sa vtedy zasadila za zbúranie budovy. Vychádzajúc z týchto poznatkov, ako aj z ďalších názorov vedenia mesta, sa teda aj súčasné mestské zastupiteľstvo uznieslo na rozhodnutí o odstránení budovy. Do diskusie sa zapojili aj viacerí prítomní občania, ktorí sa stotožnili s názorom súčasného vedenia mesta, že do centra námestia nepatrí forma bývania, ktorá zväčší nároky na parkovanie a negatívne zasiahne do Parku J. A. Baťu.

(Tempo, msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...