Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Luhov II, Luhov I a Centra

Druhý októbrový týždeň zavŕšil primátor Jozef Božik jesenné kolo verejných stretnutí s občanmi Partizánskeho. Priestor na diskusiu s vedením mesta dostali deň po dni obyvatelia mestských častí Luhy II, Luhy I a Centrum.

LUHY II

Snahu samosprávy zveľaďovať a rozvíjať každú mestskú časť prezentoval primátor v úvode stretnutia prehľadom uskutočnených i pripravovaných investičných zámerov mesta v tomto roku. V prípade mestskej časti Luhy II ide o dva projekty, ktoré na svoju realizáciu ešte len čakajú. Prvým je výstavba nového detského ihriska na priestranstve za reštauráciou Ulita, ktorá je aktuálne v štádiu súťaže na dodávateľa prác. Prioritnou pre túto mestskú časť je však rekonštrukcia strechy na budove základnej školy. „Projekt je momentálne v procese verejného obstarávania. Po jeho ukončení uvidíme, či budeme strechu opravovať ešte v tomto roku, alebo až v budúcom,“ uviedol primátor, ktorý v krátkosti zosumarizoval aj náklady na správu, údržbu a rozvoj Luhov II za minulý rok. Z viac ako pol milióna eur predstavovali výdavky na bežnú údržbu v oblasti životného prostredia a dopravy 105-tisíc eur. Zvyšné prostriedky boli vynaložené v oblasti školstva, vrátane investície do vyregulovania  kúrenia v škole.

Vyjsť v ústrety občanom sa v rámci svojich možností snaží samospráva aj priebežným plnením podnetov a riešením problémov predostretých na stretnutiach. V diskusii na Luhoch II sa hovorilo najmä o čistote na sídlisku. Občania kritizovali napr. zarastené chodníky, neporiadok okolo zastávok MHD, ale i prácu aktivačných pracovníkov a ich nedostatočné kontrolovanie kompetentnými zamestnancami. Okrem iného zazneli požiadavky na opravy zvlneného chodníka pri bloku č. 1040/39 a obvodových chodníkov bloku č. 1015, odchytenie túlavého psa, ktorý sa udomácnil na sídlisku, či požiadavka na vybudovanie priechodu pre chodcov na Veľkej okružnej v blízkosti školy, ktorej sa bude podrobnejšie venovať výbor mestskej časti. „Všetky podnety a pripomienky, ktoré tu zazneli, boli zapísané a mesto sa nimi bude v najbližšom období zaoberať. O stave ich riešenia dostanete spätnú väzbu na jarnom stretnutí v budúcom roku,“ dodal primátor. 

LUHY I

V úvode stretnutia s obyvateľmi Luhov I zdôraznil primátor tohtoročnú investičnú prioritu v tejto mestskej časti, a to dokončenie výstavby športového centra pri ZŠ Radovana Kaufmana, ktorý bude 3. novembra slávnostne odovzdaný do užívania. Zároveň bola v interiéri školy zrekonštruovaná umyváreň pri jedálni, podlahy, časť hygienických zariadení i dve triedy v školskom klube. Vďaka participatívnemu komunitnému rozpočtu bol vybudovaný altánok ako súčasť školy v prírode. Do konca roka je ešte naplánovaná výmena kotlov v Mestskom 3D kine. Primátor oboznámil občanov aj s tým, koľko finančných prostriedkov bolo alokovaných na správu a rozvoj územia Luhov I za predchádzajúci rok. Do ZŠ Radovana Kaufmana, vrátane športového centra, bola investovaná najvyššia čiastka, a to 769 165 eur. Celkové investície do správy a rozvoja mestskej časti predstavovali sumu 1 759 723 eur.

Do odpočtu zrealizovaných požiadaviek z jarného stretnutia patrilo okrem iného vyznačenie parkovacích miest pri Dome služieb, či vyzbieranie kameňov z chodníka pri železničnej vlečke smerom ku Kauflandu. Obyvatelia bytového domu č. 721 na Ulici gen. Svobodu požadovali vybudovanie odstavných plôch. Po stretnutí s občanmi sa pristúpilo k dočasnému riešeniu – namiesto chodníka na jednej strane sa medzi blokmi č. 745 a č. 721 vybudujú parkovacie miesta.

Aj na tomto stretnutí pokračovala diskusia o podnete občanov žijúcich v bytovom bloku č. 890 na uzatvorenie komunikácie pred blokom. Tí žiadali umiestnenie kvetináčov na jednej strane cesty s cieľom zabrániť prejazdu vozidiel. Dopravný inžinier s požiadavkou nesúhlasil a upozornil primátora na prípadné protizákonné konanie. Spísaná petícia občanov však bude zaslaná polícii, pričom sa bude žiadať o vyjadrenie stanoviska. Ako náhradné riešenie navrhol primátor zjednosmernenie komunikácie, s ktorým prítomní súhlasili. Občania vo svojich pripomienkach upozorňovali aj na zdržiavanie sa bezdomovcov na lavičkách v blízkosti obchodov. Niektoré z nich už boli na žiadosť VMČ Luhy I odstránené. Ďalšie podnety sa týkali cesty pri športovej hale, z ktorej neodteká dažďová voda a umiestnenia verejného osvetlenia.

CENTRUM

Po informovaní obyvateľov o projektoch, ktoré v roku 2016 charakterizovali jednotlivé mestské časti Partizánskeho, prešiel primátor k sumarizácii financií, vynaložených v minulom kalendárnom roku v mestskej časti Centrum. Prostriedky, ktoré pokryli okrem iného aj zimnú údržbu, strojové zametanie, či opravy po vyčíňaní vandalov, sa vyšplhali na 136 823 eur. Menšia čiastka 55 253 eur bola použitá na financovanie úprav a údržbu zelene, drevín, fontány, či detského ihriska. „Súčasťou investícií je v centre mesta rozšírenie plochy pre zberné nádoby na Strojárenskej ulici pri bloku č. 197, vybudovanie chodníka na Futbalovom štadióne Karola Jokla, ďalej rekonštrukcia strechy športovej haly, odvlhčenie šatní na zimnom štadióne a protipožiarne dvere, zbúranie bytového domu na Nábrežnej ulici, rekonštrukcia schodov na kúpalisku Dúha, a tiež zbúranie tribúny FK Tempo,“ vymenoval primátor. Bežné výdavky plus uvedené investície následne predstavujú sumu 403 703 eur. Ak k tomu prirátame bežné výdavky a investície v rámci Materskej školy na Makarenkovej ulici, Základnej umeleckej školy, ide už o viac ako milión eur. „Do toho treba započítať aj investície do rekonštrukcií a prevádzku Základnej školy Rudolfa Jašíka a Základnej školy Radovana Kaufmana, lebo obe navštevujú aj deti z centra. A netreba zabudnúť, že z hľadiska mestského rozpočtu prechádzajú zdroje aj do Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa,“ doplnil primátor.

V diskusii sa vedenie mesta zaoberalo pripomienkou občanov, súvisiacou s výrubom javora na Strojárenskej ulici medzi blokmi č. 189 a 190. Jeho korene nadvihujú asfaltový chodník a treba ho dať von. Ako zaznelo, mesto sa bude podnetom zaoberať. Rovnaký problém však majú aj obyvatelia Komenského ulice. Oproti obytnému bloku č. 202 stoja tri vysoké jedle. Keďže majú plytké korene, ľudia sa obávajú, že pri väčšom vetre by mohlo dôjsť k pohrome. Monika Štetiarová z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ ich však uistila, že v súčasnosti je už vydaný súhlas na ich výrub. Hovorilo sa aj o potrebe rekonštrukcie chodníka na Nádražnej ulici, ktorá sa však nebude realizovať dovtedy, kým ju výbor mestskej časti po dohode s obyvateľmi nezaradí medzi svoje priority. „Podobných problémov, ako sú nerovné chodníky s prasknutým povrchom, máme v meste stovky, rovnako ako prepadnuté cesty, kde po dažďoch stojí voda v jamách. Treba mať trpezlivosť, snažíme sa všetky podnety riešiť, ale etapovite,“ poznamenal primátor. Na jeho slová nadviazal i predseda VMČ Juraj Krasula: „Vo výbore mestskej časti sa dlho zaoberáme niekoľkými desiatkami vecí, ktoré chceme riešiť, a naozaj je niekedy ťažké vybrať tú, ktorá má prioritu.“ V tejto súvislosti spomenul hneď i niekoľko vecí, ktoré by si tiež vyžadovali pozornosť – osvetlenie jednotlivých vnútroblokov, budúcnosť budovy č. 160 na Ulici Rudolfa Jašíka a osud útulku so sídlom na jej prízemí, objekt pri bytovom dome pri športovej hale, ktorého steny obsahujú azbest a niekoľko ďalších.

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...