Z jarných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Veľkých Bielic, Šípku a Šimonovian

Veľké Bielice, Šípok a Šimonovany boli po Návojovciach a Malých Bieliciach ďalšími mestskými časťami, obyvatelia ktorých mali možnosť v rámci jarného kola verejných stretnutí s primátorom Jozefom Božikom diskutovať o aktuálnom dianí a problémoch v Partizánskom.

Veľké Bielice

Stretnutie s obyvateľmi Veľkých Bielíc otvoril primátor informáciami o momentálnej trojpercentnej nezamestnanosti v okrese Partizánske a o prehľade najvýznamnejších investícií, ktoré mesto v tomto roku realizuje. Občania sa dozvedeli aj to, že medzi tohtoročné priority v mestskej časti patrí vybudovanie chodníka na Víťaznej ulici. Primátor vyjadril spokojnosť z kapitalizácie dubiózneho majetku, z bývalého školského klubu detí v areáli miestnej základnej školy a jej okolia, ktoré ich súčasný majiteľ úspešne rekonštruuje na bytové jednotky.

Z úst zástupcu prednostky MsÚ Štefana Hučku si Veľkobieličania vypočuli, ktoré podnety z predchádzajúceho stretnutia boli vyriešené a ktoré sú ešte v riešení. Medzi splnené sa radí napríklad ozvučenie sály kultúrneho domu, orezávanie briez na Víťaznej ulici, osadenie dopravného zrkadla na ulici Hôrka, či vypílenie jedenástich prestarnutých agátov na Agátovej ulici. Požiadavka ohľadom umiestnenia ampliónu mestského rozhlasu ešte nebola splnená, nakoľko sa momentálne realizuje verejné obstarávanie na servis a údržbu.

Priestor na vyjadrenie svojich aktuálnych pripomienok a názorov dostali prítomní občania v diskusii. Rezonovali v nej chýbajúce chodníky ku škole, na Víťaznej a Mostovej ulici, viaceré jamy na frekventovaných komunikáciách a v parku, nepohrabané lístie a napokon aj katastrofálny stav cesty II/579 v smere na Hradište. Pokiaľ však nebude ukončené verejné obstarávanie a následne sa projekt rekonštrukcie cesty a chodníka presunie do ďalšej, konkrétnejšej fázy, motoristi budú musieť byť trpezliví a zhovievaví.

Jedna z otázok smerovala aj na stav projektu ČOV Sever, ktorý narobil nielen obyvateľom Veľkých Bielic na čele mnoho vrások. Ako uviedla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková, podľa informácií od investora projektu by kanalizácia mala byť v blízkych dňoch uvedená do skúšobnej prevádzky. Západoslovenská vodárenská spoločnosť však zatiaľ mesto neinformovala o harmonograme a plánoch, ako bude realizovať pripojenie jednotlivých domácností. Vedenie mesta má obavy aj zo samotného spustenia skúšobnej prevádzky a jeho možného opätovného oddialenia, nakoľko ukončenie celého projektu sa neustále odsúva. Ako však zaznelo na stretnutí, mesto je pripravené podať spoločnosti pomocnú ruku pri spúšťaní skúšobnej prevádzky.

Aktivity a snahu riešiť všetky pripomienky kvitovali na stretnutí viacerí občania, rovnako ako aj rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov, vďaka ktorým môžu vždy na jar a na jeseň zbaviť svoje domácnosti nepotrebného objemného odpadu. Čo však na stretnutí pripomienkovali, bol neporiadok okolo zberných nádob, ktorý sa tam zvykne pravidelne hromadiť. Zbiera sa tam aj materiál ako napríklad porozbíjané sklo, ktoré môže ublížiť okoloidúcim. Obyvatelia preto apelovali na zvýšenú kontrolu v okolí kontajnerov, prípadne na upozornenie nezodpovedných občanov, ktorí sa preberaním odpadu v plných nádobách a jeho následným vyhadzovaním, postarajú o spomínaný neporiadok. V tejto súvislosti prisľúbil pomoc poslanec Erich Dvonč, ktorý bude občanom nápomocný nielen v obhliadaní týchto miest, ako aj v upozorňovaní a usmernení neporiadnikov.

Šimonovany

V úvode stretnutia v Šimonovanoch predstavil primátor celkové investície a aktuálne priority mesta, ktorých je približne päťdesiat. Jeden z nových projektov, ktoré radnica vypracovala, je zameraný na vybudovanie cyklochodníka, ktorý bude začínať pri Vodnom hrade v Šimonovanoch, pokračovať by mal na Štrkovec a korunu hrádze rieky Nitra až do Malých Bielic, kde by sa zvažoval do kúpeľov. Do investícií v Šimonovanoch je zahrnutý aj FK Tempo, kde sa bude opravovať strecha na tamojších šatniach po tom, čo bol zrekonštruovaný ich interiér, či vybudovaný zavlažovací systém a spevnená plocha pri areáli ihriska.

Občanov zaujal aj odpočet plnenia úloh z jesenného stretnutia. Vtedy sa pripomienkovala lavička na Bezručovej ulici, ktorá bola bezoperadlová a nepohodlná. Podľa slov zástupcu prednostky MsÚ Štefana Hučku, „mesto aktuálne nemá lavičky s operadlami, ale prebieha výberové konanie. Po jeho úspešnom ukončení sa na dané miesto osadí lavička s operadlom.“ Obyvatelia mestskej časti Šimonovany si na jeseň všimli aj nedostatok vyskytujúci sa na Hrnčírikovej ulici v centre mesta, kde je rozpadnutá dlažba. Radnica o tomto probléme vie, ale nakoľko jeho riešenie nemohlo byť zahrnuté do aktuálnych priorít, investícia do tejto opravy bude realitou až v budúcom volebnom období. Medzi podnetmi z minulého stretnutia nechýbali ani upozornenia na rôzne výmole či problémový poklop na Jilemnického ulici a podobne. „Aktuálne prebieha kontrola komunikácií v meste a postupne sa zahŕňajú do investičných plánov. Čo sa týka minulých požiadaviek orezu stromov a kríkov, ako aj opravy na Dlhej ulici, tieto pripomienky boli zrealizované,“ dodal Hučko.

V rámci diskusie zaznela otázka od občana, ktorý dostal od telekomunikačného operátora oznam o začatí územného konania vo veci výstavby zosilňovača. Ide o lokalitu pri ihrisku, ktorá bezprostredne susedí s jeho pozemkom, pričom majiteľ nesúhlasí s postavením takéhoto zariadenia v jeho susedstve. Mesto sa vyjadrilo, že ak je občan prizvaný na územné konanie s daným operátorom, môže na ňom svoj nesúhlas vyjadriť a vyjednávať o ňom. Z hľadiska územného plánu mesta ale nie sú dôvody, aby tam takáto stavba nebola. Mesto je však ochotné podať pomocnú ruku a prikloniť sa na stranu občanov, ak nebudú s daným zámerom telekomunikačnej spoločnosti súhlasiť.

Pri ďalšej pripomienke ohľadom neexistujúcich chodníkov, či nežiaduceho stavu niektorých pozemných komunikácií primátor aj tento raz vysvetľoval podstatu modernizačného dlhu: „Ak máme ušetrené dva milióny, ale na pokrytie všetkých opráv v meste je treba 150 miliónov, tak sa musíme radiť a spoločne s poslancami každej mestskej časti vyberať priority pre tú-ktorú lokalitu.“ Preto je kľúčovým a zároveň zaväzujúcim rozhodnutím stanovenie investičných aktivít a vyčlenenie finančných prostriedkov na začiatku volebného obdobia.

Medzi ďalšími podnetmi sa objavil aj konštruktívny postreh, ktorý radnica ocenila, a to, aby sa predĺžil prístrešok nad miestom na cintoríne v Šimonovanoch, kde pri pohreboch stáva rodina, lebo v prípade nepriaznivého počasia na pozostalých prší. Potrebnou je aj výmena dvoch hlásičov mestského rozhlasu na Jilemnického ulici. Do diskusie sa dostala aj otázka ohľadom neporiadku okolo zberných nádob na šatstvo. Ako reagoval náčelník mestskej polície Jozef Piterka, tento stav nie je permanentný. Pravdepodobne niekto šatstvo doniesol a nevhodil do nádoby, aby si ho mohol v prípade potreby niekto vziať. Je však dôležité dbať na udržiavanie poriadku. V téme odpadu sa pokračovalo aj v závere stretnutia. Odznel návrh na vytvorenie hniezd pre zberné nádoby na triedený odpad. V tejto súvislosti mesto zamietlo podobné úvahy, keďže má fungujúci systém odvozu vriec, ktorý je efektívnejší ako stojiská pre kontajnery, okolo ktorých sa zvykne hromadiť neporiadok.

Šípok

Aktuálna situácia v regióne a hlavné investičné akcie mesta boli prvými informáciami, ktoré zazneli na jarnom stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku. V tejto mestskej časti sa začiatkom roka realizovala výmena okien na malej telocvični Základnej školy na Malinovského ulici, veľká telocvičňa sa zasa dočkala výmeny ochranných sietí na oknách a rekonštrukciou prešla aj umyváreň pri jedálni školy. Mesto plánuje ešte v tomto roku opraviť vnútroblokové ihrisko a pribudne aj workout a nové detské ihrisko, a tiež parkovacia plocha, ktorá vznikne po odstránení výmenníkovej stanice na Horskej ulici. Mesto sa angažuje aj v oblasti skateparku, kde sa snaží pomáhať občianskemu združeniu spravujúcemu daný areál. V tomto roku dôjde aj k rekonštrukcii križovatky pod kopcom, pod cintorínom, ktorá je fragmentovaná a nerovná.

Odpočet plnenia požiadaviek z jesenného stretnutia mal pripravený zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Hneď po ňom prišiel rad na nové podnety obyvateľov. Tŕňom v oku niektorých Šípkarov je už dlhodobo skatepark. „Doprial by som vám bývať tam, kde bývam ja, keď začnú na tej u-rampe skákať a keď tam trieskajú a húkajú,“ povedal jeden zo zúčastnených. Na podnet reagovala predsedníčka VMČ Hana Vanková: „K skateparku prebehla diskusia, robila sa aj anketa a všetci opýtaní sa vyjadrili, že tu skatepark má zostať. Je tu princíp demokracie, takže keď jeden povie, že ho nechce, a ďalších sto povie, že chce, tak sa prispôsobíme väčšine.“  Vyjadrila sa aj riaditeľka školy, ku ktorej areál skateparku patrí. Obhájila mladých, ktorí sa v súčasnosti o skatepark poctivo starajú, čistia ho a udržiavajú. „Sľúbili, že sa budú starať a zatiaľ sme spokojní. My to budeme monitorovať a ak sa sľub nedodrží, bude to už, pravdepodobne, konečná,“ povedala Alena Barancová. Kritike sa nevyhla ani neúčasť poslancov na zasadnutí. „Neviem, kde sú všetci, ste tu traja poslanci, kde sú ostatní,“ zaznelo. „Poslanci sú za Šípok šiesti. Jedna pani poslankyňa porodila, ďalšia má zdravotné problémy a jeden poslanec je dlhodobo PN. Tí, ktorí mohli prísť, prišli,“ povedal na ich obhajobu primátor. Ľudia reagovali okrem iného aj na mestskú hromadnú dopravu. Medzi ich požiadavkami bola nová zastávka pri reštaurácii na konci Horskej ulice, ale aj pridanie ďalších spojov. „Zišiel by sa autobus o 9.45 hodine. My, čo chodíme na desiatu do práce, ale aj dôchodcovia, ktorí sa idú do mesta najesť, s tým máme problém. Autobus ide o 8.45 hodine a viac než hodinu musíme chodiť po meste,“ zapojila sa do diskusie jedna zo zúčastnených. Na podnet reagoval primátor: „Keď zvýšime počet liniek, mesto si to bude musieť zaplatiť. Ani jeden spoj nie je sebestačný, aby si na seba zarobil a mesto ich musí dotovať. Vôbec sa však tomuto riešeniu nebránim a skúsim pripomienku prediskutovať s dodávateľom mestskej hromadnej dopravy.“

Stretnutia sa zúčastnil aj starosta susednej obce Malé Uherce Štefan Čepko, ktorý mal viacero pripomienok. Jednou z nich bolo osadenie odpadkových košov medzi pastoračné centrum a Malé Uherce, ktoré by boli určené prioritne pre psičkárov. „Šípkari chodia venčiť psov do Malých Uheriec, naši obyvatelia dole na Šípok nechodia,“ povedal starosta. Slova sa ujala prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková: „Poznáte zákon o obecnom zriadení a viete, že každý môže investovať len na vlastnom území. My môžeme dať koše po hranicu nášho katastra, vy zasa po hranicu vášho. Nemôžete žiadať, aby sme dali do Uheriec odpadové koše, aj keď tam chodia naši občania.“ Týmito aj ďalšími podnetmi, ktoré boli preberané na stretnutí, sa budú zaoberať príslušné oddelenia mestského úradu.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...