Z jarných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Štrkovca a Centra

Jarné kolo verejných stretnutí s občanmi Partizánskeho uzavrel primátor mesta Jozef Božik koncom mája diskusiou s obyvateľmi mestských častí Štrkovec a Centrum.

Štrkovec

Či už ide o osadenie spomaľovačov, umiestnenie kontajnerov, alebo opiľovanie stromov, takmer každá téma je sprevádzaná rôznymi názormi občanov, neraz aj protichodnými. To, čo chce jeden, druhému nevonia, každému sa však vyhovieť nedá. Tak tomu bolo aj na stretnutí na Štrkovci. Najviac diskutovaná tu bola opäť téma Moyzesovej ulice. O potrebe jej rekonštrukcie nemožno pochybovať, keďže ako poznamenal jeden z občanov „nebola opravovaná 40 rokov. Autá tadiaľ jazdia prirýchlo, robia si tam preteky,“ posťažoval sa obyvateľ Moyzesovej a k nemu sa pridali ďalší. Niektorí navrhujú osadiť spomaľovacie pruhy, tie tam však boli, ale na podnet obyvateľov domov boli odstránené. Tak akou cestou sa vydať? „Ideme na to úplne opačne,“ uviedol ďalší z prítomných, „mali by sme začať od prevýchovy ľudí. Keby každý jazdil tak, ako sa má jazdiť v meste, nebolo by treba spomaľovače a možno by aj cesta bola v inom stave, ako aktuálne je.“ Problémom sú taktiež prepadnuté miesta a jamy, kde sa po daždi robia veľké mláky. Ako podotkla obyvateľka Moyzesovej ulice, rýchlo jazdiace autá nehľadia ani na mláky, ani na stav cesty a ani na okoloidúcich. Jej slová potvrdil aj ďalší obyvateľ tejto ulice, ktorý sa zmienil o fragmentácii asfaltu. Kusy asfaltu už môžu byť problémom a ten bude mesto riešiť. Momentálne však rozsiahlejšia oprava povrchu cesty na tejto ulici nie je v súčasnosti v prioritách mestskej časti, a teda ani mesta, nakoľko by si to vyžadovalo nemalé prostriedky. „Nemôžem vám sľúbiť, že bude opravená na budúci rok, ale určite sa tým po podnete z VMČ budeme zaoberať. Je to o prioritách mesta a výborov mestských častí“ uviedol primátor s tým, že mesto má modernizačný dlh a na rekonštrukciu či opravu takto čaká niekoľko desiatok ďalších projektov v oblasti komunikácií.

Občania sa na vedenie mesta na stretnutí obrátili s rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú susedských či občianskych sporov, a zároveň sa poďakovali za viaceré splnené požiadavky. Medzi tými, ktoré zhrnul zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko a boli evidované od predchádzajúceho, jesenného stretnutia, bolo dosadenie stromov v areáli základnej školy, zdokumentovanie stromov v mestskej časti a vyhodnotenie ich stavu, či chýbajúce stojisko na kontajnery pri bytovke č. 423 na Obuvníckej ul., ktoré sa medzičasom dobudovalo. Občania sa od primátora dozvedeli o projektoch, ktoré boli zrealizované v jednotlivých mestských častiach, aj o tom, čo sa chystá. Jednou z aktivít je rekonštrukcia športového areálu v Základnej škole Rudolfa Jašíka, ktorá bude stáť 325-tisíc eur. Jej súčasťou je nová tartanová dráha, doskočiská do diaľky a výšky, priestor na vrh guľou a multifunkčné ihrisko. „Takmer 4-ročné úsilie bude iste veľkým prínosom pre celé mesto i vynikajúcich atlétov,“ uviedla poslankyňa MsZ Mária Hazuchová. Ďalšou z najbližšie realizovaných požiadaviek VMČ na Štrkovci je aj rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ na Obuvníckej ulici.

Stretnutie využila členka výboru mestskej časti Mária Hazuchová na to, aby upozornila na častejšie čistenie chodníkov na Štrkovci. V závere zarezonovalo niekoľko menších pripomienok občanov, ako bol neporiadok okolo kontajnerov, či potreba dobudovať chodníky na uliciach, kde sa nenachádzajú. Takou je napríklad ulica Jána Švermu. Ako ale uviedol primátor, tento problém by sa dal vyriešiť len tak, že by sa vybudoval chodník a ulica by sa zjednosmernila. Na záver vysvetlil občanovi, ktorý apeloval na absentujúcu cyklotrasu v Partizánskom, že mesto vypracovalo projekt cezhraničnej spolupráce. Jeho výsledkom by malo byť vybudovanie cyklochodníka a v súčasnosti sa mesto uchádza o finančné prostriedky na jeho realizáciu.

Centrum

V úvode stretnutia s obyvateľmi mestskej časti Centrum predstavil primátor najdôležitejšie investičné aktivity, ktoré mesto zrealizovalo a ktoré má v pláne. Podľa jeho slov čaká mesto v tomto roku viac ako 50 investícii. Patrí k nim aj rekonštrukcia strechy na mestskej knižnici a strechy základnej umeleckej školy, a tiež rekonštrukcia chodníkov na Školskej ulici a Generála Svobodu. Pribudli i mlátové chodníky v Parku Milana Rastislava Štefánika. „Už dnes umožňujú to, aby človek, ktorý ide z obchodného domu Billa a nechce ísť popri ceste na Hrnčírikovej ulici, aby sa prešiel zelenou oázou,“ uviedol primátor. Nemenej dôležitou investíciou je rekonštrukcia križovatiek a chodníkov v ich blízkosti. Týkať sa bude aj križovatky ulíc Družstevná a Nádražná na hraniciach mestských častí Centrum a Luhy I. Zároveň bude opravený asfaltový povrch od tejto križovatky až po koniec Materskej školy na Makarenkovej ulici. „V pláne je zbúranie bytovky č. 206 na Nábrežnej ulici a dôležitou investíciou bude aj likvidácia azbestového prílepku pri bytovom dome č. 945 na Februárovej ulici, ktorý v čase internátu slúžil ako spoločenský priestor,“ priblížil primátor.

Odpočet úloh z jesenného stretnutia odprezentovala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Išlo napríklad o vyznačenie čiar na spevnenej ploche pre odstavenie motorových vozidiel na Družstevnej ulici medzi bytovými domami č. 643 a 644. Ako podotkla, bez vyprázdnenia parkovacej plochy nebudú môcť byť vyznačené. Majiteľov áut spolu s bytovými hospodármi poprosil o spoluprácu aj predseda Výboru mestskej časti Centrum Juraj Krasula. Bytová hospodárka zároveň apelovala na to, aby tí, ktorí parkujú na spevnenej ploche, neničili fasádu obytného domu ako aj jeho okolie. Na Námestí SNP pri obytnom bloku č. 210 sa robila oprava, poškodil sa však vstup do bloku, preto občania požadovali jeho opravu. Tá sa bude robiť v rámci bežnej údržby. Vyhovené bolo aj žiadosti obyvateľov Školskej ulice o údržbu chodníka, trávnatých plôch a vyčistenie kanalizačných vpustí. V rozpočte na tento rok sú vyčlenené financie i na rozšírenie a rekonštrukciu verejného osvetlenia na Hrnčírikovej ulici a robiť sa bude i chodník pri bloku č. 647.

Priestor na diskusiu využila obyvateľka bytového domu č. 1033, ktorá žiadala o vybudovanie chodníka. „Zaradený bol do investičného plánu, no vzhľadom na to, že sa tam ide teraz búrať a budovať, nebudeme ho robiť. Realizovaný by mohol byť až vtedy, keď odídu mechanizmy a Technické služby mesta dokončia parkovisko,“ skonštatovala prednostka. Ďalšia z prítomných požadovala zriadenie prístrešku s lavičkou na zastávke MHD pri nákupných centrách. Občania otvorili i tému umiestňovania reklamných bilbordov na bytových domoch. „Čo sa týka vizuálneho smogu a bilbordov, sme možno jediný výbor mestskej časti na Slovensku, ktorý sa postavil proti celoslovenskému prevádzkovateľovi bilbordov a neodsúhlasili sme ich prenájom pri Bille a zastávke SAD,“ reagoval Juraj Krasula. S poznámkou vystúpili aj viacerí obyvatelia tzv. osmidomkov na ulici Rudolfa Jašíka, ktorí majú problém s vynášaním vriec s odpadom po strihaní zelene. „Túto činnosť obstaráva mestský úrad prostredníctvom objednávky na technické služby, treba to nahlásiť, nie je s tým problém,“ odpovedal námestník riaditeľa TSM Partizánske Tibor Kúdela.

Reč bola aj o zachovaní Baťových domčekov v centre mesta. „Malo by sa urobiť niečo pre záchranu toho, čím sa chválime, že sme Baťove mesto, mesto obuvi, ale nielen tým, že dáme nejaké pomenovanie škole, ale aby sme zachránili Červenú ulicu aj závody. Možno by bolo dobré vytvoriť nejakú dlhodobú koncepciu, ktorá bude zapadať do architektúry. Centrum by sme si mali zachovať,“ zaznel jeden z podnetov. „Ak sa Partizánske nezaregulovalo v 90. rokoch minulého storočia, tak už dnes nie je šanca regulovať. Je pravda, že mesto sa mení, ale bez finančnej pomoci štátu nedokážeme čokoľvek zakonzervovať. Je však záujem v priebehu nasledujúceho obdobia odkúpiť na Červenej ulici jeden dom na ukážku toho, ako sa tam kedysi stavalo,“ uzavrel primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...