Z jarných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Luhov II a Luhov I

Na každom verejnom stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí sa primátor Jozef Božik snaží informovať o dianí v meste, odpovedať na otázky, ale i odôvodňovať splnenie, či nesplnenie predostretých požiadaviek. Rovnako tomu bolo aj počas jarných stretnutí s obyvateľmi Luhov I a Luhov II.

LUHY II

V úvode stretnutia s obyvateľmi Luhov II primátor oboznámil prítomných s realizovanými investičnými aktivitami v rámci celého mesta. Pri tejto príležitosti spomenul i to, že sa budú renovovať školské kuchyne v každej základnej škole. Cieľom je, aby v každej mestskej časti bolo cítiť, že sa v nej investuje. Mesto v tomto roku v mestskej časti Luhy II vloží bezmála 100-tisíc eur do rekonštrukcií a opráv prístupových a spojovacích chodníkov na Veľkej okružnej. V zmysle požiadavky výboru mestskej časti, ako aj občanov, vybuduje nové petangové ihrisko.

Odpočet plnenia požiadaviek občanov z jesenného stretnutia predniesol zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Obyvatelia bytového domu č. 1088 požadovali vypíliť alebo opíliť vŕbu a javor, čomu bolo vyhovené. Vypílená zatiaľ nebude breza pri bytovom bloku č. 1128, pretože sa pri obhliadke zistilo, že je v dobrom stave. Obyvatelia tohto bloku tiež poukázali na nevhodne umiestnené kontajnery v križovatke, ktoré zabraňujú výhľadu na pravú stranu. V čase stretnutia už bol tento problém odstránený. „Pri špeciálnej základnej škole je chodník, ktorý vyúsťuje do parkovacieho miesta, je potrebné dané miesto na parkovanie zrušiť. Aj táto požiadavka bola zrealizovaná,“ informoval zástupca prednostky MsÚ o ďalšom zo splnených podnetov. Odstránená bola aj prepadlina pri bytovom bloku č. 1015. Obyvatelia Luhov II na predchádzajúcom stretnutí požadovali aj vybudovanie spevnenej plochy pre odstavenie motorových vozidiel pri Kotolni, kde by mohlo pribudnúť približne štrnásť miest. „Je to dosť veľká investícia, ktorá v tomto roku nie je prioritou tejto mestskej časti, ale v ďalších rokoch môže byť zahrnutá do investičných aktivít,“ ozrejmil Štefan Hučko. Jednou z pripomienok boli aj výtlky na ceste, ktorá vedie ku garážam za blokom č. 1022. Oprava bola zabezpečená v rámci bežnej údržby v tomto roku a momentálne je už časť zrekonštruovaná.

K novým požiadavkám, ktoré odzneli na stretnutí, patrilo napríklad zaasfaltovanie chodníka popri rieke Nitre. Občania sa zároveň sťažovali na zanedbaný most cez rieku smerom k záhradkám. Okrem toho, že upozornili na zhoršenie parkovania v mestskej časti Luhy II, požadovali aj čiarami vyznačiť miesta na spevnenej ploche pre odstavenie motorových vozidiel. Primátor prisľúbil, že postupne budú dokreslené v celom meste.

LUHY I

Prehľadom aktuálnych investičných akcií v meste otvoril primátor aj stretnutie na Luhoch I.  V tejto mestskej časti ide konkrétne o rekonštrukciu valbovej časti strechy ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá je deravá a tečie cez ňu. Dokončená by mala byť do septembra. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia chodníka na ulici Generála Svobodu a pripravuje sa rekonštrukcia križovatky medzi ulicami Družstevná a Nádražná. V rovnakej lokalite, na Nádražnej ulici popri areáli materskej školy, je naplánovaná veľkoplošná oprava vozovky, v rámci ktorej cesta dostane nový asfaltový koberec. V areáli centra voľného času sa buduje petangové ihrisko a investícia poputuje aj do renovácie strechy na mestskej knižnici. Na pozemku MŠ na Makarenkovej ulici pribudnú nové chodníky a mesto sa snaží postupne modernizovať aj kuchyňu ZŠ Radovana Kaufmana. Na sídlisku boli vybudované tiež nové spevnené plochy pre zberné nádoby.

Po tom, čo zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko zrekapituloval plnenie podnetov z jesenného stretnutia, začala diskusia. Prvá sťažnosť bola na autá parkujúce pri budove bývalého pohrebníctva, ktoré jednak zacláňajú vo výhľade do križovatky a zároveň čiastočne stoja na chodníku, čím znemožňujú prechod najmä mamičkám s kočíkom. „Parkujú tam také dlhé autá, že keď idú s kočíkom, musia zísť na cestu, aby prešli. Za panelákom č. 721 je dosť voľných miest na novom parkovisku, aby stáli radšej tam,“ vyjadrila sa obyvateľka sídliska. Primátor preto požiadal náčelníka mestskej polície Jozefa Piterku o zvýšenie hliadok v danej oblasti. Parkujúcich by mali najskôr upozorňovať a neskôr aj sankcionovať. Ďalšia zo sťažností bola namierená na narkomanov, ktorí sa zdržiavajú v priestoroch výškovej budovy č. 931. „V takýchto prípadoch má mestská polícia zviazané ruky, nemá na zadržanie narkomanov žiadne kompetencie, a preto treba volať štátnu políciu,“ objasnil primátor. O slovo požiadal aj obyvateľ bytového domu na ul. Generála Svobodu č. 766, ktorého trápi, že parkovisko pred panelákom je už dlhé roky z jednej strany uzatvorené formou slepej ulice. Pôvodne cestu obyvatelia svojvoľne bez súhlasu mesta uzatvorili betónovými kvetináčmi, ktoré tam zostali na dlhé roky. Teraz však na tejto ulici prebieha rekonštrukcia chodníka, a tak boli kvetináče odstránené a slepú ulicu mesto vytvorí z opačnej strany práve pomocou spomínaného chodníka. „Situácia je taká, že parkovisko je obvykle obsadené, a tak musíte popred celý panelák cúvať naspäť, pretože sa nemáte kde otočiť. Ešte kým ten chodník nie je dokončený, poprosil by som, aby táto cesta bola prejazdná z oboch smerov, nech sa tam dá len značka zakazujúca prejazd automobilov,“ povedal. K podnetu sa vyjadril Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ: „Obyvatelia tohto bloku si neprajú, aby tadiaľ vozidlá prechádzali a skracovali si cestu. Preto sme im chceli vyjsť v ústrety a to neprávne uzatvorenie kvetináčmi nejako zlegalizovať. Podarilo sa to práve tým chodníkom, pričom to bude fungovať na takom istom princípe ako doteraz,“ povedal s tým, že ak to obyvateľom prestalo vyhovovať a 60 percent  domácností sa podpíše pod sprejazdnenie cesty, mesto sa prispôsobí. Týmito, ale aj ďalšími podnetmi, ktoré zo stretnutia vyplynuli, sa bude v najbližšom období radnica zaoberať.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...