Z jarných stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku, Štrkovca a Centra

Jarné kolo verejných stretnutí s občanmi Partizánskeho uzavrel primátor Jozef Božik návštevou posledných troch mestských častí – Šípku, Štrkovca a Centra. Diskutovalo sa na nich o aktuálnom dianí v meste, investičných plánoch samosprávy, ako i o problémoch, ktoré trápia obyvateľov.

ŠÍPOK

Stretnutie primátora s obyvateľmi Šípku odštartovalo odpočtom plnenia požiadaviek občanov z jesenného stretnutia. Medzi zrealizovanými požiadavkami bolo okrem iného opílenie stromov a kríkov, ktoré zasahovali do chodníkov a ciest, ako aj vyznačenie plôch pred vstupom do vchodov bloku č. 1309 žltými čiarami, kde sa nesmie parkovať a splnená bola i požiadavka na vyčistenie žľabov a šikmín na Horskej ulici a smerom k cintorínu. Predsedníčka VMČ Šípok Hana Vanková informovala o plánovaných úpravách vozovky v rámci jednosmernej ulice pri obytnom bloku č. 1155 a o výstavbe oplôtkov v okolí určených zberných nádob na Horskej ulici.

V diskusii sa jeden z občanov ohradil voči arogantným psičkárom, ktorí sa po sídlisku prechádzajú so svojimi štvornohými miláčikmi bez vôdzky a dokonca aj bez náhubku, ak ide o bojové plemená. Na jeho slová reagovala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková: „Čo sa týka pravidiel vodenia psa v meste, pred piatimi rokmi sa zmenil zákon a nie je obmedzenie, že by pes musel byť na vôdzke. Obmedzenie sa týka detských ihrísk a kúpalísk, kde je pohyb psov zakázaný.“ Dané pravidlo komplikuje situáciu aj mestským policajtom, ktorí majú v tomto smere zviazané ruky.

Staronovou témou diskusie bola situácia s parkovaním dodávkových vozidiel na sídlisku. Ako uviedla obyvateľka Šípku, jedno dodávkové vozidlo zaberie aj jeden a pol miesta a na Horskej ulici ich býva neraz odstavených aj viac ako dvadsať. Mesto Partizánske dalo v tejto súvislosti vypracovať projekt odborníkom, ktorý bol len prednedávnom posúdený. Podľa informácií Petra Minárika z MsÚ Partizánske bude na Horskej ulici vymenené dopravné značenie – zóna s obmedzením rýchlosti na 30 km/h bude doplnená o zákaz státia pre nákladné vozidlá, ktorých celková dĺžka je väčšia ako 5,3 m. Policajti tak na základe kontroly technických parametrov áut budú môcť vodičov daných dodávkových vozidiel pokutovať. Nové značenie by malo byť na Horskej ulici osadené približne do mesiaca.

Tento rok sa v rámci mestskej časti Šípok dočká opravy dom smútku na cintoríne, mesto pristúpi k odstráneniu výmenníkovej stanice na Horskej ulici, kde následne vznikne spevnená plocha pre parkovanie približne 12 až 16 áut. Na sídlisku zároveň pribudne tzv. workoutový priestor na cvičenie s vlastným telom a v ZŠ na Malinovského ulici sa bude rekonštruovať hygienické zázemie pri telocvični. „V procese zatiaľ relatívne úspešného hodnotenia je aj získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Materskej školy na Malinovského ulici,“ uviedol primátor.  Zároveň, na základe prieskumu trhu bol vybraný investor, ktorý by mal v letných mesiacoch začať s výstavbou nového 30-bytového činžiaku v blízkosti garáží na Malinovského ulici. „Chceme, aby investor staval bytový dom v zmysle pravidiel Štátneho fondu rozvoja bývania, to znamená, že keď postaví a skolauduje bytovku, mesto ju bude môcť odkúpiť a pribudne 30 nových nájomných bytov,“ dodal primátor.

ŠTRKOVEC

Najväčšie minuloročné investície mesta na Štrkovci predstavovali realizáciu dvoch projektov. Išlo o vybudovania nových spevnených plôch na Októbrovej ulici a rekonštrukciu verejného osvetlenia na uliciach Terézie Vansovej, Kukučínova, Bernolákova a časti Námestia mieru. Investičné akcie neobídu mestskú časti Štrkovec ani v tomto roku. V zmysle požiadaviek výboru mestskej časti sa bude rekonštruovať kúrenie v Materskej škole na Obuvníckej ulici a tiež vstup do školskej jedálne základnej školy. Pripravuje sa aj renovácia palubovky telocvične Základnej školy Rudolfa Jašíka, ktorá bude financovaná z väčšej časti z dotácie ministerstva školstva, ako i oprava chodníka na Obuvníckej ulici a tiež rekonštrukcia mestského rozhlasu na uliciach Moyzesova a 29. augusta.

Zo strany občanov zazneli v diskusii viac-menej postrehy. Obyvatelia Štrkovca pochváli obnovenie tradície celomestských brigád, zdôraznili však i potrebu väčšej angažovanosti ľudí na obdobných akciách. Spoločne sa však zhodli na tom, že všetko je len o ľuďoch, ktorí musia vedieť, že odpad patrí do koša či kontajnera, a nie hocikde na zem. A v tomto duchu je potrebné vychovávať už malé deti. Na pripomienku ohľadne čistoty na Obuvníckej ulici počas nedávneho zberu papiera v základnej škole reagovala jej riaditeľka Dagmar Pučeková: „S našimi žiakmi sa snažíme pravidelne udržiavať poriadok ako v areáli, tak i v okolí školy, na čo využívame hodiny pracovného vyučovania, ale máme napríklad aj žiacke služby, ktoré za to zodpovedajú. A to platilo aj počas zberu.“

V rámci diskusie sa okrem iného hovorilo aj o propagačných materiáloch mesta, ktorých by mohlo byť podľa občanov viac, či o reklame vo vysielaní mestskej televízii, ktorej by naopak mohlo byť menej.

CENTRUM

V mestskej časti Centrum je aj tento rok plánovaných niekoľko investičných aktivít. Medzi nimi sú zahrnuté projekty dokončenia chodníkov v Parku M. R. Štefánika a taktiež kratších úsekov chodníkov na uliciach Komenského, Škultétyho, Námestia SNP a medzi ulicami Červená a Slovanská. Budovanie spevnených plôch pre vozidlá zase poteší najmä obyvateľov bytových domov na Družstevnej ulici č. 643 a 644. V Centre a v mestských častiach Luhy I a Luhy II pribudne pre zlepšenie viditeľnosti štrnásť svetelných bodov vo vybraných vnútroblokoch. Aj budovu, v ktorej sídlia Mestská knižnica a Mestské múzeum, čaká tento rok rekonštrukcia striech. Aktuálne už prebieha renovácia veľkej zasadačky Mestského úradu.

Na stretnutí odzneli aj odpočty plnenia požiadaviek občanov z októbra minulého roka. Obyvatelia žiadali opravy chodníkov a výrub prerastajúcej zelene, či vybudovanie parkovacej plochy. Dané požiadavky boli splnené, ale dlhotrvajúci problém s azbestovou budovou pri bytovom dome č. 945 sa minulý rok nepodarilo uspokojivo vyriešiť. Opäť teda vystala otázka, čo s ním. Radnica však prisľúbila, že tento rok padne rozhodnutie o osude spomínanej budovy. Občania v diskusií riešili aj dopyt po ďalších parkovacích miestach a oprave chodníkov, ale reč sa zvrtla aj na tému preexponovanosti dopravného značenia. V súvislosti s požadovanými opravami pripomenuli primátor a aj predseda VMČ Centrum Juraj Krasula fakt, že Partizánske, i napriek hospodáreniu s prebytkom, má na svojom konte obrovský modernizačný dlh. Znamená to, že mestu do ideálneho stavu opráv zastaraného dedičstva budov, ciest chodníkov, škôl, športovísk či verejného osvetlenia chýba 180 miliónov eur, pričom aktuálne hospodári s prebytkom 1,2 milióna eur. Odstraňovanie všetkých nedostatkov bude teda vyžadovať niekoľko desaťročí, počas ktorých sa budú postupne riešiť tie najpálčivejšie problémy mesta.

(Tempo, msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...