Z jarných stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku, Šimonovian a Štrkovca

Jarné kolo verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s občanmi Partizánskeho pokračovalo v pondelok 18. apríla 2016 v mestskej časti Šípok. V utorok diskutovali s vedením mesta obyvatelia Šimonovian a o deň neskôr obyvatelia Štrkovca.

ŠÍPOK

V úvode stretnutia na Šípku si prítomní uctili pamiatku zosnulého predsedu VMČ a poslanca MsZ Sergeja Talára. Primátor zároveň informoval, že šesticu poslancov za mestskú časť Šípok dopĺňa Martin Savara, ktorý na aprílovom rokovaní MsZ zloží poslanecký sľub.

Stretnutie sa ďalej odvíjalo tradične prehľadom investičných aktivít mesta pre tento kalendárny rok, ktoré prítomným zhrnul primátor. Nevynechal skutočnosť, že na Šípku boli pôvodne prioritou viaceré projekty – rekonštrukcia Domu smútku, oplôtky pre stojiská na kontajnery a asanácia výmenníkovej stanice na Horskej ulici, kde mohli vzniknúť nové parkovacie plochy. Posledné dve aktivity však alternuje momentálna priorita obyvateľov – schodisko spájajúce ulice Horskú na Malinovského, ktoré je v havarijnom stave a na revitalizáciu bude vo virtuálnom rozpočte pre VMČ Šípok vyčlenených 26-tisíc eur. V ostatných dňoch tam bola odstránená dlažba a prebieha analýza stavu betónu. Podľa jej výsledkov by bola pri oprave použitá taká technológia, ktorá by zabezpečila trvácnosť jeho podložia a povrchu na nasledujúce roky. „Schodisko musí byť urobené tak, aby sa k jeho oprave nebolo potrebné neustále vracať,“ zdôraznil primátor.

Mesto však neustále zápasí aj s inými problémami, ktoré boli už na jeseň pripomienkované občanmi Šípku. Jedným je pouličné osvetlenie na hrádzi, neustále atakované vandalmi, a druhým večná téma – parkovanie na Horskej ulici. Mesto by podľa občanov malo riešiť obzvlášť parkovanie dodávok a vozidiel s dĺžkou nad 5,5 metra, ktoré na sídlisku podľa ich slov zaberajú veľa miesta. Ako na stretnutí uviedol Drahomír Hrkal, zástupca náčelníka MsP, situáciu s parkovaním dodávok na Horskej ulici už mestská polícia preverila. V takomto prípade je možné na kritických miestach osadiť značky so zákazom státia pre autá s dĺžkou nad 5,5 metra, mesto však k tomu pristúpi až po tom, čo VMČ odsúhlasí ich osadenie. „Na tých najkomplikovanejších miestach, ako je napríklad križovatka na Horskej ulici, z ktorej sa odbočuje do slepej ulice, sa zvažuje aj označenie žltými čiarami, ktoré zabránia parkovaniu áut, a tým sa sprehľadní dopravná situácia a vychádzanie zo slepej ulice,“ poznamenala podpredsedníčka VMČ Hana Vanková a dodala, že pri novom označovaní parkovacích miest VMČ požaduje tzv. žltým krížom označiť aj plochy vedúce ku vchodom. Aby autá neparkovali hneď pred ním, a teda za žltým krížom, znamenajúcim miesto, ktoré má zostať voľné, bude žlté značenie potiahnuté až ku vchodom. K parkovaniu zaznela aj pripomienka obyvateľky sídliska, ktorá požiadala o preverenie parkovacích plôch pre autá osôb s ZŤP. Na niektorých sa údajne dlhodobo neparkuje, a tak zaberajú miesta ostatným. Podľa slov zástupcu náčelníka MsP, všetky parkovacie miesta boli preverené pred štyrmi mesiacmi a sú aktuálne. Riešenie vidia občania a zástupcovia výboru mestskej časti v parkovaní pod Šípkom, kde je pravidelne k dispozícii niekoľko voľných miest. Ide najmä o plochy pri supermarkete, pozdĺžne státie na ceste ku Kostolu sv. Tomáša, či pri budove OV 3000. V tejto súvislosti sa hovorilo o systéme regulovaného parkovania, ktoré je aktuálne v štádiu príprav a od 1. januára 2017 by ho mesto chcelo zaviesť v samotnom centre. Po jeho „zabehnutí“ bude zvažovať ďalší postup v rámci spoplatneného parkovania a tzv. rezidenčného státia, ktoré sú dnes reálne vo viacerých mestských častiach a na sídliskách v Prievidzi. Podľa jeho vzoru chce totiž Partizánske postupovať v zavádzaní tohto systému aj v centre mesta.

Medzi zrealizovanými aktivitami, ktoré obyvatelia Šípku dali do pozornosti vedeniu mesta na jesennom stretnutí, patrilo okrem iného aj odstránenie pôvodnej autobusovej zastávky, či úprava a ošetrenie živého plota pri obytnom bloku č. 1309. Tentoraz sa ich postrehy a pripomienky týkali okrem iného aj kosenia trávy na sídlisku, čistenia povrchu ciest po zime, znečistenia rigolov a kanálov, ktoré slúžia na odtok dažďovej vody, či nelegálnych skládok, množiacich sa na Horskej ulici. Podpredsedníčka VMČ v tejto súvislosti apelovala na občanov, aby neváhali pôvodcov skládok nahlásiť, ak budú svedkami takejto nelegálnej činnosti. S tým súvisela aj jej pozvánka na akciu, ktorú členovia VMČ už pravidelne organizujú vždy na jar – Tri hodiny pre čistejší Šípok, vďaka ktorej sa spoločne pričinia o to, aby sa im na sídlisku žilo príjemnejšie, a hlavne v čistejšom prostredí.

ŠIMONOVANY

Stretnutie s občanmi Šimonovian v priestoroch budovy pošty sa tentoraz konala v komornejšom duchu, ako býva zvykom. Nižšiemu počtu zúčastnených prináležal aj nižší počet pripomienok smerom k zástupcom samosprávy. V atmosfére spokojnosti občanov uviedol primátor, že aj tento rok sa dbá na kontinuálny rozvoj v každej mestskej časti. Preto sa aj v Šimonovanoch bude napĺňať dlhodobá priorita, a to rekonštrukcia vozovky na Pekárenskej ulici. Okrem telesa vozovky bude potrebné riešiť taktiež prekládku inžinierskych sietí. Plánované je vybudovanie chodníka od priechodu pre chodcov v blízkosti železničnej zastávky smerom k Šimonovianskej ulici. Výsledkom tretej investičnej aktivity má byť spevnená plocha a závlahový systém na futbalovom ihrisku FK Slovan. Primátor neobišiel ani aktuálnu politickú situáciu na Slovensku, ktorá v súvislosti s fungovaním siete malých nemocníc znamená určitý tlak štátu na isté obmedzovanie ich pôsobnosti. Nemocnica mala veľké problémy v roku 2011, kedy neboli zazmluvnené tri oddelenia. Podarilo sa však nájsť investora, ktorý ich naďalej prevádzkuje aj bez zmluvy s poisťovňami. „Ťažko predpokladať vplyv opatrení, ktoré sa očakávajú od nového vedenia ministerstva zdravotníctva na chod malých nemocníc. Tiež sa nedá vyhnúť situácii na trhu práce, kedy mladí lekári odchádzajú do zahraničia a zdravotnú starostlivosť na Slovensku nebude mať kto poskytovať,“ uviedol primátor na margo problému. Pozitívne informácie odzneli v odpočte plnenia úloh, ktoré boli v časti Šimonovany z veľkej časti zrealizované. Pripomienky občanov sa týkali najmä nedostatkov ohľadom povinností prenajímateľov v budove pošty udržiavať poriadok užívaných priestorov. Dobré občianske spolunažívanie a zodpovednosť budú predpokladom aj pre fungovanie Vodného hradu. Slávnostne ho pre verejnosť otvoria 20. mája. Jezámerom mesta, aby detské ihrisko na Bezručovej ulici doplnilo v budúcnostiaj ihrisko v areáli Vodného hradu. Mesto má predbežný súhlas pamiatkovéhoúradu s jeho umiestnením. Ešte je však potrebné alokovať finančnéprostriedky a potom urobiť výber realizátora.

ŠTRKOVEC

Samospráva pri plánovaní tohtoročných investičných zámerov neopomenula ani mestskú časť Štrkovec. Ako v úvode jarného verejného stretnutia s jej obyvateľmi informoval primátor, v tejto mestskej časti by sa mali realizovať tri projekty. Jedným z nich je rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu na Ulici Terézie Vansovej. Tá bude nadväzovať na prekládkou súčasných vzdušných sietí do zeme, ktorú pripravuje Západoslovenská distribučná, a. s. V rozpočte mesta na tento rok sú predbežne vyčlenené aj finančné prostriedky na vybudovanie odstavných plôch pred bytovým donom č. 675 na Októbrovej ulici. Treťou investičnou akciou na Štrkovci by mala byť rekonštrukcia palubovky v telocvični pri základnej škole. Prevažnú časť nákladov na jej realizáciu by mala vykryť dotácia z ministerstva školstva, ktorú má mesto schválenú na renováciu či nové vybavenie aj pre tri ďalšie školské telocvične.

V rámci možností sa radnica snažila napĺňať aj požiadavky Štrkovčanov z jesenného stretnutia. Na Ulici Albína Grznára zabezpečila vypílenie jedličiek aj vybudovanie odvodňovacieho žľabu a postarala sa tiež o odstránenie problému s odvodnením časti komunikácie na križovatke ulíc Obuvnícka a Roosweltova. Realizáciu niektorých podnetov si samospráva kvôli priaznivejšiemu počasiu nechala až na jarné mesiace. V dohľadnej dobe by tak mal byť osadený spomaľovací prah na Riečnej ulici, opravené praskliny na asfaltovom ihrisku na Októbrovej ulici aj opílený javor pri bloku č. 682. V súvislosti so sťažnosťami občanov na rabovania záhrad pri železničnej trati mesto nateraz neuvažuje o požadovanom umiestnení bezpečnostných kamier popri záhradkárskej osade. V čase dozrievania úrody však mestská polícia zintenzívni kontrolu v tejto lokalite.

V diskusii zaznelo viacero podnetov a pripomienok. Tie pre mesto znamenajú ďalšie úlohy, ako napríklad odstrániť čiernu skládku a kopy navozených konárov pri kontajneroch na separovaný odpad na Obuvníckej ulici, umiestniť dve lavičky na hrádzi, osadiť dopravnú značku Stop na Októbrovej ulici pri vjazde na Moyzesovu, ale aj zabezpečiť prehľadnosť križovatky pri výjazde z Obuvníckej na Moyzesovu ulicu, ktorý znemožňujú parkujúce  autá v blízkosti križovatky. Okrem iného bola reč aj o nedávno vybudovaných odstavných plochách pri bloku č. 682 na Októbrovej ulici. Z úst jedného z obyvateľov bytovky zaznela pripomienka, že pri projekte neboli dostatočne zobrané do úvahy ich pripomienky, a že niektoré práce nie sú od jesene dokončené. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky prednostka MsÚ Dáša Jakubíková prisľúbila, že sa bude situáciou osobne zaoberať a osobne sa stretne aj s občanmi, ktorí mali na stretnutí pripravené vecné argumenty.

Môže sa Vám ešte páčiť...