Z jarných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec, Veľkých Bielic a Malých Bielic

V prvý májový týždeň odštartoval primátor mesta Jozef Božik jarné kolo verejných stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí. O aktuálnom dianí, problémoch i investičných zámeroch v Partizánskom diskutoval ako každý rok najskôr s obyvateľmi Návojoviec, Veľkých Bielic a Malých Bielic.

NÁVOJOVCE

Samospráva v snahe riešiť dlhodobé problémy s odtokom povrchových vôd po prívalových dažďoch a s vysokou spodnou vodou investovala v Návojovciach ešte v roku 2014 do realizácie druhej etapy projektu protipovodňových opatrení. Jej súčasťou bolo vybudovanie suchého záchytného poldra s krytým odvodňovacím kanálom, ktorý napomáha regulovanému odtoku vôd a chráni od záplav domy v časti pod cintorínom. Ako na stretnutí zdôraznil primátor, záujmom mesta je pokračovať v protipovodňových opatreniach a v prípade získania mimorozpočtových zdrojov dokončiť celý projekt, čo znamená zrealizovať aj prvú a tretiu etapu v hodnote cca 700-tisíc eur. V tejto nadväznosti sa chce mesto uchádzať o prostriedky z Európskej únie.

Z vlastných zdrojov bude samospráva tento rok financovať v Návojovciach rekonštrukciu kaplnky na cintoríne, ktorá slúži ako dom smútku. Súbežne by mohol byť zrenovovaný aj historický oltárik v kaplnke, čo je ale podmienené získaním grantových financií, o ktoré sa aktuálne mesto usiluje. V mestskom rozpočte sú predbežne viazané aj prostriedky na výstavbu kanalizácie na dažďovú vodu v časti Kolónia. Územnoplánovacia dokumentácia k projektu, ktorý má zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd z tejto lokality, je už hotová a na rad príde vybavovanie potrebných povolení.

Občania v rámci diskusie okrem iného opätovne poukázali na nedostatočné odvádzanie povrchovej vody z hlavnej cesty po dažďoch, výsledkom čoho sú kaluže na priľahlých chodníkoch. Zaplavených chodníkom by už ale mohol byť čoskoro koniec. Trenčiansky samosprávny kraj ako správca pripravuje na september kompletnú rekonštrukciu komunikácie II/579. „Pokiaľ sa skutočne bude rekonštrukcia realizovať, bude potrebné zrekonštruovať aj chodníky popri ceste, a to ako v Návojovciach, tak i vo Veľkých Bieliciach, čo bude znamenať ďalšie investície z nášho rozpočtu,“ uviedol primátor.

VEĽKÉ BIELICE

Výstavba kanalizácie vo Veľkých Bieliciach, ktorá už viac ako rok v mnohých ohľadoch znepríjemňuje život miestnym obyvateľom a komplikuje prejazd motoristom, postúpila do finálnej fázy. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá je realizátorom projektu, má ukončiť stavebné práce do 19. júna. Do tohto termínu musí dať tiež všetky rozkopané komunikácie do pôvodného stavu, a to v prípade štátnej cesty I/64 v plnom profile, v prípade krajských komunikácií v polovičnom profile a v prípade mestských ciest na úsekoch po rozkopávkach. Ako odznelo na stretnutí aj v niektorých diskusných príspevkoch, Veľkobieličania majú z konečného výsledku obavy. Tie pramenia z ich predchádzajúcich zlých skúseností, ktoré súviseli s postupom prác, prístupom investora a ich dodávateľov k projektu, s kvalitou použitej technológie či s doterajšími provizórnymi úpravami ciest po rozkopávkach. Pochybnosti o kvalite a efektivite konečných úprav ciest má aj primátor, nakoľko mesto má v pláne po skončení stavebných prác investovať do opravy povrchu vybraných mestských komunikácií v celej šírke, tak ako tomu bolo v susedných Malých Bieliciach. Pre tento zámer má v rozpočte vyčlenených 70-tisíc eur. Prioritne by malo ísť o ulice Lány, Športovcov a Hôrka. „Znamená to, že časť komunikácie, ktorá bola rozkopaná z titulu budovania kanalizácie, zrekonštruuje na vlastné náklady realizátor projektu a zvyšnú časť novej asfaltovej pokrývky cesty zaplatí mesto. Nič však ešte nie je definitívne rozhodnuté. Rokujeme s investorom projektu aj o možnosti, aby niektoré ulice, vzhľadom na rozsah poškodenia, zrekonštruoval v celej šírke. Treba si však uvedomiť, že plnohodnotná oprava všetkých ciest dotknutých výstavbou, nám bude trvať niekoľko rokov,“ zdôraznil primátor.

Vo Veľkých Bieliciach má mesto v tomto roku naplánované aj ďalšie investície. Ide o vybudovanie chodníka v notárskej záhrade s novým priechodom pre chodcov na ceste II/579 a rekonštrukciu sochy svätého Floriána, patróna hasičov. „Koncom minulého roka sa nám podarilo získať dotáciu z ministerstva školstva na riešenie havarijných situácií, vďaka ktorej dnes máme nové okná takmer na celej základnej škole vo Veľkých Bieliciach,“ dodal primátor.

MALÉ BIELICE

Na investičné aktivity v Malých Bieliciach bolo v minulom roku vynaložených 75-tisíc eur. Tieto prostriedky boli použité na to, aby päť miestnych komunikácií mohlo byť po stavebných prác na kanalizácii opravených v celej šírke. Nový asfaltový povrch tak dostali ulice Prvá a Druhá za parkom, Pod baštou, Komínová a časť Žabokreckej cesty. „Išlo o nemalý objem finančných prostriedkov, ktoré ukrojili podstatnú časť z balíka peňazí viazaného vo virtuálnom rozpočte na rozvoj tejto mestskej časti na celé volebné obdobie. Na margo tejto skutočnosti budeme v Malých Bieliciach nateraz realizovať prevažne bežné úpravy a opravy,“ vysvetlil primátor s tým, že taktiež aktivity realizované v iných častiach mesta môžu byť viac či menej dôležité i pre Malobieličanov. V tejto nadväznosti pripomenul nedávnu výmenu okien na celej budove Základnej školy vo Veľkých Bieliciach, ktorú navštevuje aj mnoho detí z Malých Bielic.

Vo viacerých súvislostiach sa na stretnutí rozoberala aj téma výstavby kanalizácie. Najpozitívnejšou správou je, že sa celý projekt blíži k zavŕšeniu. Hotový musí byť do 19. júna, a to vrátane konečných súvislých úprav všetkých výstavbou dotknutých úsekov komunikácií, ktoré musí zabezpečiť realizátor stavby. V prípade Malých Bielic pôjde o celoplošnú obnovu povrchu štátnej cesty 1/64. Hoci stavebné práce na kanalizácii  v tejto mestskej časti boli ukončené už pred rokom, stále sa s nimi viažu viaceré pripomienky a podnety miestnych občanov na rôzne nedostatky či nedorobky. „Všetky pripomienky, minulé i nové, sú zapísané a postupne zasielané na reklamáciu realizátorovi prác, ktorý ich musí odstrániť, inak stavba nebude skolaudovaná,“ zdôraznil zástupca prednostky mestského úradu Štefan Hučko. Formou reklamácií u dodávateľov sa mesto bude domáhať aj náprav aj v prípade popraskaného nového asfaltového povrchu na Komínovej ulici, ako aj pripomienkovaných nedostatkov na chodníku od autobusovej zastávky po Kúpeľnú ulicu.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...