Z jarných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec, Malých Bielic a Veľkých Bielic

Začiatkom druhého aprílového týždňa odštartoval primátor mesta Partizánske Jozef Božik jarné kolo verejných stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí. O aktuálnom dianí i problémoch v Partizánskom hovoril deň po dni s obyvateľmi Návojoviec, Malých a Veľkých Bielic. Podľa zaužívaného scenára otvoril každú diskusiu prehľadom plánovaných investičných zámerov mesta a pozvánkou na kultúrno-spoločenské akcie.    

 

NÁVOJOVCE

Na začiatku volebného obdobia si mestská časť Návojovce určila niekoľko investičných cieľov. Patril k nim i nový priechod pre chodcov na ceste II/579, ktorý bol vybudovaný minulý rok. Nemenej dôležitá je ale pre Návojovce aj investičná akcia, ktorú plánuje mesto realizovať v tomto roku. Tou je vybudovanie kanalizácie na dažďovú vodu v časti Kolónia, ktorá by riešila problémy s odvedením povrchových vôd v tejto lokalite. Najmenšia mestská časť má vytýčené aj ďalšie priority, ako napr. rekonštrukciu kaplnky na cintoríne, novú strechu a fasádu kultúrneho domu či opravy ciest. Ako však podotkol primátor, z hľadiska finančných možností mesta sa všetko naraz urobiť nedá, a to aj vzhľadom na obrovský modernizačný dlh mesta, ktorého odstránenie potrvá desaťročia.

Na základe požiadaviek Návojovčanov predostretých na predchádzajúcom stretnutí zabezpečilo mesto v areáli futbalového ihriska odborné ošetrenie stromov, prekontrolovanie a obnovu hracích prvkov na detskom ihrisku, ako i demontovanie prvkov spomaľovacieho prahu pri priechode pre chodcov počas zimy. V najbližších týždňoch príde na rad aj požadovaná oprava prepadnutého premostenia kanála smerom k zastávke.

V diskusii rezonoval najmä staronový problém s odtokom povrchových vôd po výdatných dažďoch a s vysokou spodnou vodou, ktorý aj tento rok spôsobil vytápanie pivníc a vlhnutie múrov rodinných domov pri hlavnej ceste pod záhradkárskou osadou. Podľa miestnych občanov je okrem iného dôsledkom zničenia časti odvodňovacieho systému, ku ktorému došlo pred rokmi počas plynofikácie Návojoviec. Nepriaznivú úlohu zohráva tiež čiastočne nefunkčný drenážny systém
pod súkromnými poľnohospodárskymi pozemkami smerom na Skačany. Pre zlepšenie tejto situácie už mesto iniciovalo rokovania s nájomcami pozemkov a kompetentnými úradmi, na ktorých sa zúčastnené strany dohodli na realizácii konkrétnych opatrení. Nakoľko k nim však doposiaľ nedošlo, primátor prisľúbil zvolať v máji opätovné stretnutie. Majiteľov domov pri hlavnej ceste trápi aj nedostatočné odvádzanie povrchovej vody z komunikácie, ktorá steká do priľahlých dvorov. Ako reagoval Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ, riešenie tohto problému je súčasťou projektu celkovej rekonštrukcie cesty II/579, ktorú pripravuje, ako jej správca, Trenčiansky samosprávny kraj. Jej realizácia je naplánovaná v roku 2017, závisieť však bude od úspešnosti získania finančných prostriedkov z Európskej únie.

   

MALÉ BIELICE

Obyvatelia Malých Bielic sa v minulom roku dočkali vybudovania odstavných plôch pri kostolíku na Kúpeľnej ulici, ktoré bolo jednou z  priorít mestskej časti v tomto volebnom období. K spokojnosti občanov sa tiež mestu podarilo získať dotáciu z ministerstva financií, vďaka ktorej si mohlo dovoliť zbúrať schátralý objekt bývalého spoločenského centra. Ďalšie investičné zámery mesta v Malých Bieliciach súvisia s aktuálne realizovaným projektom budovania kanalizácie v tejto mestskej časti. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ako realizátor, musí dať po skončení prác do pôvodného stavu tie časti komunikácií, ktoré boli rozkopané. Nový asfaltový povrch by tak mali komunikácie v šírke len približne 1,8 metra. Nakoľko by sme chceli mať opravené komunikácie v celej šírke, preverujeme momentálne, aké máme v tomto smere možnosti. Pre mesto by to znamenalo dodatočnú investíciu z vlastných zdrojov, pričom vo výsledku by malo kompletne nový asfaltový povrch päť ulíc: Prvá a Druhá za parkom, Pod baštou, Komínová a časť Žabokreckej. Malé Bielice by už ale potom do konca volebného obdobia nemali počítať z ďalšími inými akciami,“ vysvetlil primátor s tým, že po prípadnom schválení vo výbore mestskej časti o všetkom rozhodne mestské zastupiteľstvo. 

Na margo plnenia požiadaviek z predchádzajúceho stretnutia dostali Malobieličania pozitívnu spätnú väzbu. Mesto docielilo pokosenie zaburinených súkromných pozemkov, postaralo sa o dozor nad provizórnymi opravami ciest pri budovaní kanalizácie a zabezpečilo aj tri termíny vrecového zberu papiera ročne v tejto mestskej časti.

V rámci diskusie zazneli prevažne otázky, na ktoré občania dostali hneď aj odpovede.
Pri tejto príležitosti primátor informoval občanov o stave riešenia aktuálneho problému v Malých Bieliciach, ktorý sa týka spojovacej komunikácie medzi ulicami Prvá a Druhá za parkom, a ku ktorému sa len pred pár dňami uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta s tamojšími obyvateľmi. Predmetom sváru sú stĺpiky, znemožňujúce vozidlám prejazd z jednej ulice na druhú. „Časť miestnych je za zachovanie prekážky, a časť je proti. Pre nás bude preto smerodajný výsledok podpisovej akcie. Vyzerá to však tak, že väčšina dotknutých občanov je za  prejazdnenie cesty, ktorá by bola následne zjednosmernená, so zákazom prejazdu vozidiel nad 3,5 tony,“ dodal primátor.   

Veľké Bielice

V úvode stretnutia s obyvateľmi Veľkých Bielic vymenoval primátor schválené zámery, ktoré sú na základe požiadavky Veľkobieličanov zahrnuté v mestskom rozpočte – vybudovanie chodníka v notárskej záhrade spolu s priechodom pre chodcov, renovácia sochy sv. Floriána a objektu na futbalovom štadióne.

Zo stretnutia spred polroka boli na žiadosť občanov vykonané drobné komunálne úpravy, ako vypílenie agátov pri cintoríne a v krátkej dobe sa zrealizuje ozdravný rez topoľa pri kultúrnom dome. Vybudovanie prístrešku pri dome smútku nie je zatiaľ prioritou pre výbor mestskej časti a parkovanie kamiónov na Agátovej ulici priebežne rieši mestská polícia. Chýbajúce cestovné poriadky na autobusových zastávkach boli doplnené, starý papier sa bude zbierať nie dvakrát, ale trikrát v roku. Požiadavka na inštalovanie klimatizácie v kultúrnom dome je zatiaľ v evidencii. Ako ubezpečil na rokovaní primátora župan Jaroslav Baška, požiadavky na opravu ciest z Veľkých Bielic do Brodzian a smerom na Hradište sú v zozname priorít kraja.

Diskusiu otvorili občania otázkou týkajúcou sa efektivity separovaného zberu a jeho vplyvu na výšku poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Prednostka uviedla dôvody, prečo   nemožno poplatok diferencovať podľa množstva odpadu z jednotlivých domácnosti. V každom prípade treba separovať a tým zlacňovať zber. A hlavne, aj Veľké Bielice by sa mali zapojiť do projektu kompostovania. Podľa skúseností Návojoviec znižuje objem komunálneho odpadu až na polovicu. Riaditeľka ZŠ Eva Gvotová pripomenula, že starý papier spolu s kartónom môžu občania odovzdať deťom do školského zberu. Obyvatelia taktiež upozornili, že množstvom odhodeného odpadu a papiera je znečistených viacero kútov Veľkých Bielic, náletovými drevinami zasa zarastený zanedbaný pozemok. Vídať na ňom líšky a lovia hydinu. Na brehu a v koryte Belanky sa zasa množí zelený odpad, za ktorý treba majiteľov záhrad pokutovať. Ľahostajné im nie je ani udomácňovanie sa Rómov v ich mestskej časti, či nedisciplinované správanie sa mládeže na ihrisku pri Kultúrnom dome. Pozitívne hodnotili vybudovanie železničného prejazdu a likvidáciu koľajiska bývalej závodnej vlečky, nové priechody pre chodcov, či dovybavenie Kultúrneho domu. Domáhajú sa však opravy ďalších chodníkov a ciest, preťažených kamiónmi. Opodstatnená bola pripomienka občana, prečo sa spolu s kanalizáciou nepoložili do zeme aj rúry na odvod dažďovej vody do Belanky. Chýbajúci chodník od križovatky z Mostovej na Víťaznú ulicu bol do uloženia kanalizácie provizórne vysypaný štrkom, no podľa svedectva obyvateľov ho ťažké vozidlá zneužívajú na predchádzanie, strhávajú krajnicu a ohrozujú chodcov. Ulicu na Lánoch zasa znečisťujú poľnohospodárske stroje vychádzajúce zo sadov Fructopu. Primátor prisľúbil iniciovať rokovanie so zástupcami firmy. Občania nie sú spokojní ani s vyjadrením skúšobne o bezpečnosti postrekov v sade, rovnako tak s vykonaním oplotenia cintorína. Odznela aj žiadosť na predĺženie liniek MHD do ich mestskej časti. Podľa vyjadrenia kompetentných je neopodstatnená, pretože v obci je päť zastávok prímestskej dopravy a k dispozícii je aj tzv. sociálny taxík.

Môže sa Vám ešte páčiť...