Z jarných stretnutí primátora s obyvateľmi mestských častí Luhy II, Luhy I a Centrum

Jarné kolo verejných stretnutí s obyvateľmi jednotlivých mestských častí ukončil primátor Jozef Božik posledný aprílový týždeň, počas ktorého diskutoval o aktuálnom dianí i problémoch v meste s občanmi Luhov II, Luhov I a Centra.

LUHY II

Z plánovaných investičných zámerov mesta v tomto roku, prehľadom ktorých primátor už tradične otvoril stretnutie, sa mestskej časti Luhy II týkajú dve akcie. Prvou je vybudovanie nového detského ihriska na priestranstve za reštauráciou Ulita. Z hľadiska financií, ako i rozsahu prác bude ale oveľa náročnejšia druhá investícia na Luhoch II, ktorou je rekonštrukcia strechy na budove základnej školy. „Táto strecha bola kompletne rekonštruovaná na prelome tisícročia, kedy bola škola ešte v pôsobnosti štátu. Dnes je však v takom havarijnom stave, že výbor mestskej časti súhlasil, aby bola táto situácia riešená v rámci investičného plánu mesta na Luhoch II ako priorita,“ uviedol primátor.

Priebežne boli plnené aj požiadavky občanov z predchádzajúceho stretnutia. Mesto zabezpečilo opílenie konárov vŕby pri autobusovej zastávke pri bloku č. 1022, dočistenie chodníka a cestných vpustí pri bloku č. 1040 a v pláne opráv pre tento rok má zahrnutú aj výmenu poškodených častí lavičky pri bloku č. 1030. Na základe podnetov obyvateľov sídliska Luhy sa mestská polícia snaží intenzívnejšie dohliadať na rešpektovanie zákazovej značky pred podjazdom v bloku č. 1030. Vďaka častejším kontrolám mestských policajných hliadok sa podarilo odstrániť aj problém s bezdomovcami, ktorí sa pravidelne zhromažďovali v športovom areáli školy. Ohľadne mestskej bytovky č. 1029, o ktorej sa veľa hovorilo na jesennom stretnutí, primátor informoval o aktuálnej ponuke pre nájomcov odkúpiť si byty do osobného vlastníctva.

Samospráva sa bude snažiť vyjsť v ústrety občanom aj v nadväznosti na nové podnety. Obyvatelia upozornili napr. na hromadiaci sa odpad pri bočnom vstupe do pivníc bloku č. 1029, preplnené kontajnery na separovaný odpad a čiernu skládku pri bloku č. 1014, autá parkujúce na trávniku pred blokom č. 1088 či na chýbajúce stojany na bicykle pri bytovkách. Primátor tiež prisľúbil osloviť majiteľa zlikvidovanej koľajovej vlečky do bývalých závodov, aby odstránil aj pravdepodobne zabudnuté zvyšky podvalov koľajníc pri záhradkách.

LUHY I

Jarné stretnutie s primátorom mesta nevynechali ani obyvatelia mestskej časti Luhy I. Ako tradične sa zišli v ZŠ Radovana Kaufmana. V jej areáli sa realizuje jeden z najväčších investičných projektov v tejto mestskej časti, a to budovanie športového areálu. „Práce boli pozastavené na približne dva týždne z titulu veľkých problémov pri projektovej dokumentácii. Na základe otvorenej, transparentnej a participatívnej samosprávy boli zvolané workshopy, viaceré rokovania mestskej rady za účasti projektanta a dodávateľa. A keďže niektoré veci v projekte neboli navrhnuté, budeme súťažiť ďalšie rekonštrukčné práce,“ informoval primátor. Tie sa týkajú najmä rekonštrukcie strechy existujúcej veľkej telocvične, ktorá sa stane malou telocvičňou, obvodových chodníkov, oplotenia areálu a rekonštrukcie ihriska, aby mohlo slúžiť pre vonkajšie účely základnej školy a širokej športovej verejnosti. Niektoré z investičných prác už boli v tomto kalendárnom roku zrealizované i v samotnej škole. Zrekonštruovaná bola časť interiérových podláh a osem hygienických zariadení. „Jednou z priorít tejto mestskej časti je realizácia klimatizácie v priestoroch 3D kina,“ poznamenal primátor.

V pripomienkach občanov adresovaných vedeniu radnice  sa zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko vyjadril k otázkam týkajúcich sa venčenia psov. Reagoval i na upozornenie, že pri zatepľovaní obytných blokov stavbári používajú 1100 l kontajnery určené na zber komunálneho odpadu na vyhadzovanie stavebného odpadu. Tí boli následne upozornení mestskou políciou. Do plánov opráv na tento rok pribudol chodník pri bloku č. 943. Občania na Malej okružnej požadovali štátnu políciu o meranie rýchlosti, ktoré bolo už niekoľkokrát realizované. Na základe požiadavky občanov boli opílené konáre briez nad chodníkom pri kine, a tiež krík pri obytnom bloku č. 829, ktorý bránil vo výhľade na križovatku. Ďalší problém sa vyskytol pri bloku č. 890 a týkal sa uzatvorenia prechodovej komunikácie na jednej strane. Stanovisko k požiadavke zaujal dopravný inšpektorát, ktorý s uzatvorením komunikácie nesúhlasil. V snahe riešiť tento problém ponúkol primátor návrh zvolať stretnutie občanov tejto lokality za účasti štátnej polície.

Priestor na otázky v rámci stretnutia využil občan, ktorý sa zaujímal o možnosť vytvorenia parkovacej plochy na Ulici generála Svobodu pri bytovom dome č. 721. Ako poznamenal primátor, keďže v tomto roku je rozpočet vyrovnaný, v budúcom roku by to mohla byť jedna z priorít v mestskej časti Luhy I. Taktiež bola adresovaná požiadavka na vyznačenie parkovacích miest za Domom služieb na Luhoch I. „Do konca volebného obdobia chceme, aby čo najviac verejných státí bolo vyznačených vodorovným dopravným značením,“ uviedol na margo žiadosti primátor.

CENTRUM

Mestská časť Centrum je špecifická tým, že sa v ňom stretávajú obyvatelia všetkých mestských častí a je takpovediac výkladnou skriňou, vizitkou mesta. O dianí a problémoch tejto mestskej časti  diskutovali občania vo veľkej zasadačke MsÚ. Tá dostala nový šat výmenou okien, ku ktorým tento rok pribudne aj obnova vnútorného vybavenia. Investície pôjdu taktiež do rekonštrukcie javiska v dome kultúry, a rovnako aj na nové plastové okná v mestskej knižnici. Časť prostriedkov vyčlenilo mestské zastupiteľstvo tento rok aj na rekonštrukciu strechy bytového domu č.152 na Februárovej ulici. Občania ako aj návštevníci mesta určite ocenia vznik bezplatného tzv. workoutového ihriska, v ktorom si môžu na čerstvom vzduchu zacvičiť. Fit prvky, ktoré bude toto ihrisko obsahovať, sú predmetom verejnej súťaže. Posilňovať a hrať sa bude možné v Parku Milana Rastislava Štefánika, v blízkosti detského a petangového ihriska. „Keď hovoríme o tejto mestskej časti, nemôžem zabudnúť na vybudovanie diagonály medzi Ulicou Rudolfa Jašíka a Februárovou ulicou, ako aj na rekonštrukciu dvoch ciest, a to cesty na Námestí SNP, pred bývalým učilišťom, potom je tam pravotočivá zákruta a ďalej pokračujeme na Ulicu 1. mája pred budovu okresného súdu. Zároveň k tomuto projektu treba prirátať to, že bude potrebné vybudovať štyri priechody pre chodcov so samostatným nasvietením, a zároveň v tejto mestskej časti vybudovať aj nové verejné osvetlenie, ktoré by osvetľovalo dnes sčasti uzatvorený chodník, a to preto, lebo ešte nebola zrealizovaná rekonštrukcia obvodového plášťa na spojenej škole,“ uviedol na margo ďalších aktivít primátor.

Okrem informácií o aktivitách, ktoré mesto už zrealizovalo a ktoré ešte len plánuje, sa do diskusie dostali aj dlhodobé problémové témy. Boli nimi najmä otázniky okolo budovy pri obytnom bloku č. 945, ktorej obvodové steny obsahujú nebezpečný azbest. Primátor predostrel dve možnosti jej perspektívy. Jednou z nich je kapitalizácia, teda odkúpenie a druhou je asanácia budovy, čiže odstránenie, ale až v budúcom volebnom období. Problémom, ktorý trápi nielen občanov danej mestskej časti, je parkovanie v centre. Pôvodné dispozície mesta nepočítali s rastúcim počtom automobilov, a preto zápasíme o každé voľné parkovacie miesto, žiaľ, podobne ako väčšina miest Slovenska. Polemizovalo sa teda aj o možnej perspektíve parkovacích miest pri športovej hale. Dlhodobé návyky šoférov sa začínajú prejavovať na prejazdnosti niektorých centrálnych ulíc. Občania preto upozornili na exemplárny prípad Školskej ulice, kde autá zvyknú stáť v zákrute, a bránia tak prístupu napríklad záchranným zložkám. Na pôde mestského úradu odznelo aj niekoľko postrehov, ktoré sa týkali zelene v meste či občianskeho spolunažívania. Primátor za všetkých zúčastnených poďakoval občanom za návrhy a pripomienky, ktorými sa budú poslanci a zamestnanci mestského úradu zaoberať.

Môže sa Vám ešte páčiť...